Skip to main content

Full text of "文選·卷十三~卷十四"

See other formats


6 flkx^ 善 L 浆 it 曰 
、物 云 曰 I 印 I $>田 
要 裡風要 ) I 富 曰 
'4 者、 韃" 文 風舉折 

曰, t 譯章 行身; 
1 ^名 水 1正^ 


:氣 I ' 
'故者 

I 曾 I; 
I 曰 

萬 


上 


;氣 Li 
:亦 而 
^ 為 

^< 

詩賊 

注又 

云 云 

氣有 

行物 

氷^ 


李 
f 
吕 

良 


£1 名 

'明 


1 
銑 

、% 
眷 

M 
Mr 
往 


子 


篇 


I 定&岸 4 書 1姜^ 一為 t 千 ^ 百三 f 


-4 钾 


文逸 I 十三 

¥ 巳】 


上 曰 

氣威 

則 


此 


人 
所 


/?、 
人 
共 

4 


#: ^ 王' 
氣 楚至七 曰 I 裏 
1》、^«五 見王 |i 

绩遊 

至传 1了 

i 者、 * 有输 t| 蘭 
王舞曰 曰! :| 臺 

宫王 iii^ il: 肩 I 官 


Ip I 復 t 曰 名 靖為曰 


畸 
裏 

王 ^ 


-瑪之 It 


曰: 立 "^翁 


故云 


S] 銑; 王 本 "f 
":乃 f 乂 
此波氣 镝饰 


螯' 啜支" 宋! 


宋 

而 , 
" 曰 j 
赋之 


王 


t 裏 玉; it 宋; 

― 玉 :王曰 玉 i 

1 农; 襟 i 楚 i ;人楚 I 此 &| 序 

我當 ir^ k^^M i 曰' t 釓 疎叫曰 I! 
Jk.iL ^ I 曰夂 I '待 ^為 ,叫 

^s. 曰卜 iJjL 囑' 太之大 
共 t 曰 項子 ^奸' 

有 凉 4{ li 瓞 1^、 f 辭 


曰— 此 嗎乂王 <M 耳 妻得 而共 t i g 


者天 1 1 氣湾 暢而^ 不釋 贵氣^ I 下 i^Bf 


河 輯 紀曰 風.^ 天 1 之喪 也五經 逸義 曰 # ^散一 

為艮 I 氣急 根,^ 費吁 g 氣 漂物老 所漂不 # 


省戴美 海 曰溥屬 暢通也 t 氣乃大 地鲁暢 之 氣一 

^ 而 至贵践 ti.^ ^宋 玉獨 鳥王風 氣以: ij 嘴而 ^ 


子揭" 44 人 窵 玉街 S £ 開 4、 


乂 J J. v-vxr"\v y i *.i 二乂, 1 J I; 一 Jpn i -u* f 「2 


摘^ C 也 4 工 記 曰 w 相踰 浪為 积恭子 應 i 舞积 

- . -I. 動 辞欲尺 曰, IH 閲表 氣刺 1 致農乩 以 


叫能 ^ 其 ^1^^ 為 i S S: 、/ 孔, t 丘風. 從之 剩吁 * 

4 1 1 葉 &主其 i 祁 真鳥喜 4t J 中.^ ^ 

, 曲 * 真多 i 鳥 門/ 之, 1< -虱多 I 力. 

f nn 1 


^^^d 曰 4』 , 降 45 而 為風侵 漸.. 逸 也土 愛大穴 t 風 

弘 t 刑州, g i 都很 A 綠省 山山有 ,1 a A 救 ^ ^ 

風 升上疲 49 之朝也 良! 《 使淫 風 i 景免 上嚢 ,- 4 

Q ,1^ 言軋食 ^ 主起 i、 f 泉 溪 4! 氣 4 、 -4 之 Q 也 


避 H=g ,^^^1^^ 日 :螺, ,久 飛 t 伴免切 翁 ^ J, i4A^y^ 3 碎蒼日 碰,^ 氣 


^ a * 舞, $1 十洲 化, 曰.^ 洲 4^ ^J^J^'^AM^ 

如 翁上對 I, 之西九 門 ^ Ki ^ £ ^Kkk 

^善 ^ » '動 ^ ^ 漢— 嚙喑 義, 愈 ^1^ 慶 頓,^ i 


/a 4 ^^f tit « 


in * 農敢雛 之 見,. ^字林 曰 複 1 W 

g 复 救,^ 被晃氣 綠救象 W 複門 t t I ^ 將氣 輕舉 一 

街穴. 動, s>^l^、f<:l^ 閣 多善 购換氣 斕鮮明 一 

門而 J J 翰 曰 购, 嫉 fey 辦.. ^_ 


門而已 J -.JV-A^I4^I4 輪 曰购煥 辦元 

t 、:》 3 k , t> 義 / ^3 ^ 


卷十 三. , 


泉 1^ 島 我入于 深 宫辈 Ig.f 而 救氣舞 加,^ ^ 

t 間翔翔 i 氣 4$ 將擘 It 之轉義 蕙草; 


紫?^ H 玉、^ W 樣險善 就义 9 師網也 ^3 

if 勇^, 從 ,尺 . ^古 字,, # 廣雅 菁莘 j s4、 


f Hp} 泰昏 草,^ 街杜 %t 尺 云秦本1^^ 


計等 s 曰 I 衡出 4、 隴西 尺农芳 备,^ 更辯曰 4$ f 新 

S^A^MMP^ 曰新臭 一 臭即上 * 賦雜以 S 

^Al 仏曰 祐構庄 秭 王弼 日 禅者揚 y # 

4? © 轉.^ & L & bl t t. I A r I 


向 ^ 印觸激 急 t 離 ^,SH ^, ^ ,50 ^ ^ l』v 

是 氣趁翔 g 4-^.^ V 上 而邛 ig 4- 未^^ 


,?逢 ff ^g^^ 軋^^ 


k 
i 


一插徘 s 柙. d 門周 n 氣 A 嘗 1^ 曰 下羅 帷東: 清 軋义. 

轉曰崎 4 齋 態 1 且 房 良曰 A 讀芳苹 忽上舞 衡,^ 一 

「资 碌 i 氣 氣,^ 翰曰 ii 哪 措量复 一 

定,^ 齊升, ^言^ 上升; ^ I 者 即 ^ %JM. 

^,^^ 問曰: ^ *: ^!^^ , -^. 中人 ,^ 氣 —• 01 惜冉增 

曰, 憂 *1 文 曰 惽 痛 j I d 詩傳 g 一 

一 言鼠 之吹. ^凉 4 4 以 i ^ ^il^^^ 

^^^^^^M^MmM 劲曰暇 酒 Hg,^ 祈解 # 


曰 泰 

曰 


f ^gsl 發明 f 孚體 喪人 凡所謂 g 


JJfttu 玉& 4、 也字 1 齊 曰發閲 寧安化 ^也言 ^ 

廣. ¥ 閉 耳目 t g 要 刊、 之身體 老乃九 王之雄 


,^hhMUNI^P ^【三 


u 錢 S M^ifAA^ 之艮直 n 玉 


萄曰大 .^N^ 之風塌 4 然起鉻 


f 4 © 塌拔風 起,^ / 免乜观 様風動 肩 # 曰揭更 

^ I ^ 南于 曰1 歡而 弭農辩 乘曰環 盔 慶, J 麼复更 


1 1 剩 n 祸 忽起, 兄难 I .ijr 言 A^^fs^^^L 

之艮忽 ^ 4、 B I ^ 閻 而 It 臭 ^ ^ff-JJ^ 

f f 泣 g 霞入 t 良 gM-Q I 起街. 孔入門 ,,^^,一 


雁 曰 


之 束既起 周濁之 處人舉 ? I 启 臭 之 # £ ;^!r^i+—i ^ 


日 * 沙球" 也 t 教勸沙 难吹 f f / 1 嶺 £1 

I X 駑 I 漏翁 V 氣揚扃 臭,^ J 翔 办賨 艇 


: ^ ^ s 、所入 者梵难 I 至廬而 ^SJtx$#. 

J i^L^^ m^0£M 善 Q 、徵徒 s 孔要^ c 嗜 4 

4 曰, 帙惡也 ^-a 此 氣入; 4 身體 一 


, 像溷 溺 之 見字林 B 潤 I 亂 IA> 王.^ i 辭泣 曰 , 

鬱 。 J 而憂, ^素間 曰.^ 、傷 於良、 44 .a, 病益, ><- g ^ 《1 

主 丄,^ S A 氣 M 氣 耒令人 致濕病 1 1 

fir 歡 涵 惡 S 也 鬱 as3 是 t 惡氣 丈,^ -4 々 4 ^-^ 曼 


:A^^^ 济曰 4- 々悉 渗而 主熬病 

五 艮 l^^t *r ^曰 説文 珍肩 應,. J a, 


^ 1 ^ 氣 ^u,0 1 為 屑目之 i 革 3 a: 老 / 


I 至!^ 


所 疫文卑 

"^S • .=1 3ir. V 


真 ej 


'吏 。&1>忽 
切 


Ah 而善 

氣 絮 I 曰 
^ 浒 I 印。 為 
卑 良曰敎 鎚 
悉曰言 先' 言 * 
之雕 ilt 主歲 
風 風 (■ ^聲而 中 
死類 人風 
一; t 口 
X 咬喪動 
可大 

卑 P 奐氣免 
云風 


1 


—s 我. s 

二.^ f ? ^ ^ Q 狄紘 丄 t 4 杨 i 


普 t 有 t 斗会 1#二 十 嘈 一 始見二 ^ ^ 

寸 IT 寻池 —在 氏搏 46 复 l^li 不 禽 二 ^4 xu^,^^ 


,剣 M 湲噏 © 期 門傻 S 石 子帝 I 更 ,名 ^^ .s. 


問省, 知 無答曰 * 岳 t 麻武叙 l( t 食 中 即將萬 


lyl 住 卜^ 將,? 斜 w ^ 氣 云 % gA 閣連 #J 

「音 早璀 s,^ 而&氣 綺之士 14 置 g ^ 


a 甲耀其 中拜霍 神,^ 秦 I 獨斷 曰脅中 中常身 I- .^一 

一 财 碑鄭 玄.^ 託: 重衣. ^褒 Hljagr 戴 f4、 王 軒个 : 

「^.^^^31 槁氣; f 之間 tf^ 處 戚乎主 之遊 

. ^ ^M^^.M^ 雲 ,^ 翠艰 碑以金 為 * 之 I # 


Hsig 化 gijisi 人 


a?pl4fc」u '善 曰遞記 K 唯 餐野人 *1 ^ oQ 氏春 

竭 f 表射 之吓秋 g 若,, ^懷 息, /氣 g 表 g,^ 


一矚 7 ^「 


, i r i .ST i r J 1 1 I f ^ I ^ c I ^ I V5 iJ3 A ?i> f 


tins Jfnfsm 

百 4, 氣禮. ^ S 上 复夂食 九人 尹义 子 曰處 田 又. 1!?: 朝於 

野老^ 氏傳辑 厥謂. ^仪 曰 i 考不 1^ ^ 官承之 額 


篇日厠 雜,^ 禮 曰 爵樣有 列於朝 翰 ID 攝官 

g 承其 之 L 從 a ^ ^0 禾之 a- 措曲^ 朝士 之 y 


f 有、, i 湖山 袭之恩 i、 


-是染 * 操紙 赠银 Tw, 于 時.^ , ^氣" 秋,^ 


^ t 現文 曰 1;^ 息 t 字:^ 慨肚, 不?. ^志 t 


一箭曰 ! 

„ 序是, fir 日 月.^ "其不 .^^,^,^,^|^,^^|^^^ 一 

^ 武 1曰 萬 ; I |/ 薄 ^ 薄 f!; ^It g 畤代為 t 即^^ 一 

^ 3 氏 I 氣 曰 4 氯至 則 草本褒 I 氯至划 草,^ L 舞 

M 逄泉. H 之. I 曲 久子 曰屑祭 悴老. ^末愁 悴 1 ^ 


一 善乎^ 玉之言 g^g^ 秋 t 為氣 4^^^ ^^ 

II I ,. J, 3 1、 丄 r> r u I ^ i — > ,}— I .. NrupN 


^善 g 钆 4 s I A 旬 曰 41^^ 

懷傷念 £ 


^fi^ 之悉令 1^,^ 多;^ JJf,32f I 

晃曰象 I^Kg j— 核 ig ^tgr 傷.^ I j 流 ^0^^ 


^ 1 工. M 作 ^ 1^/^,^ 不舍 噇 炎 ^ s 逸, 


1 

I 


恭 ^.^I^JI^i^ 41 子 .i^i 秋 曰 * 公遊 4、 斗,. i # 

■® c> ^ 涕 t t 曰 备何去 I 堂堂 之&而 死乎 t 古 而 


* 死 不 亦樂手 .4 昏.^ 0^ 子镯臾 ST 夂或 之 省衰主 

々有 1^ 天义氣 萄. 《至 f 有常 有惑^ yel 


^ j 4 為 死- 之 樣 也 力 ^ ^^fe 玉 J 、厶 4iJ 


一食而 # ¥I^g 之 f$ I SA€ 而 ^ 


J 曰 ^ 詩曰 既; 良表使 我心, ^鄭, ^曰夜 病,^ 

粉 曰 S ,-^ 謂.^ 行 <4 山,; S 水 t I 歸.^ &喪 ,J ^.u 

四憂 可以鳥 病 I 一 逸難忍 Mf^^i^. 玉 臣晁 § 


翔年 ii 夕痕 K^EillKI 

^ ^ ^ t f ^MM' ^ f 雎 ^ ^ # ^ ^ m i 


■ 礼為 4 叙 文 tt^ 曰 属尊束 爭象 ^ M^M A A, 

s 曰 t 氣.^ 却.? H i ;-詩 隻 Q ^4 # 棍将氣 1;0> 1 ^备 良 


要鬭尚 嚙嶺曰 識. X M, 細 I ^ ^ c 楚 小 

4??^激氣級|舟而 也 ^ -所乂 

篛痛肩 AM- 。將 销而處 之卿 服 之 ^ nir^Hf", 茸 K 、、夕 

^ 曰 .^1^ 直之見 ,是^ 喪之見 

^^^^ Q—i 葉^ p^tbpM 

一巧 I 域 M S 5 f 罄 S 以& 41 扃氣虱 而南喪 4 


一 毛詩日 荒 我 柳 鄭 Iw^ S ^ .5 #4 a # S y 

- 氍飛 t 更輯 曰暴^ 難 而南洛 ^ ^ # # 搏葬 ^ 氣 m 衰 I! 1 曰 A 朗尺高 t ^ 謂 g 棗 而救. ^„ 


i I ul i ^ ■ : sf 1 1 1 J =S : 1 l> ilj ull : I \ UJ H 


a 参 謂 a I J -組 覺其喪 ^vrlif J^^^l 


奏 乂 善日 ^1 曰 膽劇 /4 明 .t、 - -a^^^^^^. 

/r^./. 曰腫 臌月, g 出 凊 ^ 露 ^^^^^ 

^ ^ nf^^ 曰, V- 屑曰竭 躍^」 竹, P 妥曰一 


碎^ 堂 n ^ 蟋 碎眷 ^4^^ 今泣 ^ 

曰灌 ^腐萃 烏之食 鈉人 nr 蟋碑 名奏, 初狄主 将炙 、 


噪 濟南 謂之^ 舞也 1 良曰? S 难發也 t % 

蟋辟狄 A 至 收象從 I 軒 A-Q 鳴 街 ^ g ih .^ 


善曰 -Hp 詩 rT!4?p^,55 札火 


$4 誓 


曰大火 T ^ 


■/ ^3 J ^ 


^rl4 Q i 逸更辯;^曰政介執 ^^f Ac 翁曰肷 


g 夜悟 f <vty4>l%uf 而智, 


I 讀.^ ID 道終也 肩赛曰 道急 子 師聰挽 f 而 

t 曾子 Q 君子 i I f > 而 自?^ >^ 济曰道 :^、 也 


f y "t^ 弁 今 素 曼風 "4^1 ^ 3 


K ^ £. ,赴 Q 介 E ^1 —餐— 日— 班 l_f f I 白 ^ t tjg A. 

皋雷 氣〃 4 瑪登 I 堂.^ 跌肥; 今 斗金翻 之炯周 4 J 


I 


,2 

馬尺 
喩 g 

馬以 


我動 t 動 
it 鲈為 
詔輕所 I 


球 ir 離 


尺非 


不 4 良謂 同作. 玉; t ^為 徘為 
不 ii 

:q 嚕 
那 曰 

一 馬舍 
^£ 象蜀 


4b 


善 


王 

』 

症何' f ^9 


1^ 曰 


— W 至 不其人 


方 t 處且 


肩 


我之 子乂; 


知趣. 考 


曰]^ 


起猶子 


舞 
曰 善 

翁 f^jfii 枓大曰 
7、 


.曰 .V 


往; &謂 


-公 


菱翰 


1曰 侍永 氣古 


1^ 


鏟 Q. 是 
t 釋时 子善 
曰 曰 


I 蟬 I 


I 埼為 Is- 复高 
閣 


摄途 


六光 1 


明攀 


有 太見於 I 服 


曰 谷 II H 


之切 


I 

t 叫文 

謂之 IS 舞; 走 
拜人見 氣底雲 
金也為 常如升 

Is 仰饰 伯專之 

一 之真廣 之太以 
徒逡难 栽年攀 


也士 


曰 

網董 


臺 ^ 

售 % 


I 喻措 之葬^ K.^ 以 珠 

t 抹 v^^^"^ 馬喩馬 之 I 

主 


大!^ %iM^M-^\^^^ I 為 
明 ^ 以 溯 尺 4t 之以 -t 
曰 然 ^LJ. 明 非晨指 碎氣萬 
义我 j 至 叉是匾 养其 均湘 灸 4 杉 

以 4^ 々 下 /义 l£ 亦 嗡 ^Ita I _ 

夂嚼 謂為 1 各不 相夂 ^從 馬』 


喻 我至勒 人信 揚是 非 复非. 戾指 ^ 
JkA^ M 各 復老 I'] 相 指 >^ ^ 則 # 


j ' 具 •JIf 之當尺 4^ t 尺喷喩 彼從, 象 


老 曰 
+周 


曰 *UH:*^4«J^4_rF I 司真指 我指是 


4^ 曰 
主委 
入不 

子喜 
曰不 
人 /"& 


;理 以 itj^ 是 是 下 li] 指 4&P 曰 If 
亦, 乂矛一 而之剁 之逸 方卜夫 
I 司人; f 岡 同者尺 是之非 * 我禽 


么 甽昊, 4 一冬不 ;^'^^我1^ 4 &竭 ^ ' 

一我^ f 4 &敢 是舞甸 既將則 ^弗 

風而一 耳非 夏是 明 我非徒 

"其睿 毒馬, 泰省 J:] 於美^ 指我 , 
氣 翁是 iLJi 主 非复食 I ,灸<1~: 
夕 P 寻 钋 之下是 I 拔 I 常 
去. 浩 4- 雜'、 M 又#指 " 情 
而 一 复 滴 ^雜均 莫 復 I 兪 


P 


t」 


文 


骨 籙一 
销 * 


今也 • 
恩 

身 


掘 

而 殆 


用 i 非在 氣教 s\ 


14' 

^^45^11不号問肚 
iLxA^ 亦人雇 曰之在 

明 尚 JLH 乎 

A 肩 K-t rtJi^ 

, 用 ta~*J 雖路 


^ A„ 之瘦乎 人用目 3 之 


^t<-itJll ^<Jk 從地 机出 利 4 & 


雅子/ /T 子若近 

注 ej 用 eufl 不 
曰奥 知 i 氣殘 I 


而 


賴 
Mi 


精 於 

欲 曰 而 
("t 氣年 
/^„贪1^ 於 
固 欲祭死 


以 
「、 1 


足 亦 而 I 7> t^^vK 、之率 


I 且! 止 ^耳用 ;不 W 雞 
>%ifi 不 It 子 ::^:、 而 猴 

永氣 £] 則可! 徒 

子善! < ^其脊 词為 以 1^ 
釣 a t 位 g al^-S Ji 及 yp. 

方卜 立 a| s I 而 用子外 

渡子 fcJ、f 嘖 用 4^ 夹 惠 為人善 
^ 曰 坡去 之之 尺号真 < ^曰 


而摘 

人尾 謂 


氣 


条之 
; f'J 謂 


5t 

# 氣 

而 E3 
騰 ; 1,4. 

殆 

不生 fti' 


玉 喪二夂 夫往 趟^ 子 In 廟" 境. 内累 I 于 子持芋 不 

撤曰吾 肩乏菊 神& 兀 J 三 于.^ 鳥灸王 1 1 而, / 廟 


【 堂 之 上 ":^ & 啫 其 1^ 為 as 骨 而 啧 ^!^^. 主 龙 

- 涂 丄", ^ M t 大 夫 日 享, M 而 义見塗 t a; 子日 & ' 4 弋吾 


曳尼 i 、里中 4 力 I ^ Q 神 毚見 ^ M 骨 宗 ^H^^3^ 

- 則贵灸 夂線水 不可待 I 奇 t 者 1 惠 思久^ ^ M 


a 難 且氣扭 ^歸束 氣.^ 13 


民& 4y? 11^. 來— 恥— J- 束 .^"^ 真 I 意 W 

n^l^.t^^ 曰將 延,^ 之 pit , 


^^' 4 i< fl^ 隐辨 專 Ip^ < t .^d.^ 記 曰 I 束 專之, 

输恭采 V ^ ^ ^ g 氣 ^ 

^ € 曰阜澤 t s 新 P4、 氏 


牟 

氣叫山 者間 
王詣 尚:; t 不世 


食 1 也 4層^ 
曰 子氣能 


歌 


f 、世, 之為 
世 J1 者 f 

济真居 d 山 

mJK I 等 
處 喰世大 ^ 
晃>* 之 il 

fv 心理 %^ 氣 

4^ 而與尺 
阿 食瑋人 


I 曰 謂、 變 


以 哉4% 逸間 


漆孚出 或長 ill 有 
•^L^ 我從河 切^ 眷專 


乎 
人 
閣 


消 知是子 
水; l^、S、 曰 


世 


"1 曰 


漆畏 姜 所人曰 子 氣游 夹^^ 子 


氨, 可 事人; 
也聊 足^間^^ ^逸 


曰 


良号 i 壅 
曰曰, 氛將 


之 * 之 I 号 , 


J 、^: 曰号 


骤 


讽 
^1 


龟知也 子 JL X 

游, 良 4 真 I' 


氣 

氣 a 曰' 
》"1 亦 :A 


"1 规草 

滚 ! ^ 

IMl 篇善魚 tr^ 游' 河善 漆 
也 i 非力^ 金曰' 碎 ^ 


;艮 澉魚激 


有 ;1 見知上 
行 魚^ 


幕曰 


人 ji, 泉 
之 


曰 曰 
;肩秋 
樂子: 1)' 永 


不 4 


今 t 戽劉 


奇大 

祷 1 


fS| 曰 


復 at 詩 


tri 曰 

4 A 


老 4<JI 亦 


曰 力 


,^ 定 庫.. ^ 4 一, ^ 


i 1 1 tw, 是^ ^ t, 可 

4、 真尺 寻而. 3 I 

J5,^ 善 曰复文 曰雪提 兩-. ^釋. >^ 曰 t 娘也 水下 

, 雪 五 經 ⑥ ^ 

> 氣 # 兩 幻、 為— 营 t 

. . ^也: g 而聰 年 十氣能 屬. 文—; 

. 1 1 .^li— i 翁 t 之 本州 辟主傳 就疫, 疼司 

It ^ ^ f^rtk 雪,^ 以 鳥」 1 1:,力呵_寻」1 

歲將 1 時 复氣讀 愁雲量 

^ ^ 請 曰浮雲 ^0 愁 ^ M 氣 一 


、韻, 難 i 對愁 ,1 ^ 氣 ^ ^ ^ 或部 之 ,《 

行東 J, 人 ^dr ^ V 气曰 X 盍. ^ 4 ^ & 雲 身 ! 


肯 g I 孝王 t 帝子. ^西 京雞一 


曰 _^、 噹-甚 王 鉀 陽從孝 王^ 尺 曰枚束 

.tv j 為仏 I 卸尉去 I I 曰 S X H 令 f - 朋.^ 一 


延 招司, 4^1 aMs 善 曰 t 曰相 4 1 游 


屈 ^ 


至 謂炎主 言. 章 ;高; ^ 賓 4 之 ^ ^ /. 


善 曰;, 4 子日 俄而凡 王嘰、 I 語 ^ 曰-^ 省 L 

fi^.^^ 1 曰我 £ 孩少間 氣 雪,^ 3 


£ 9 I I 識 I 文遞 , ^ 


」譯\ 屡 咔一一 


小 I 詩南山 © 上 天^ 雲兩雪 零零 f^il^z^ 

先 氣衛詩 »氣€ 雪,^ 氣 y". 歌.^ i^fei 


J 大夂之 言 雨雅 Q g g t 卑 I 郭破 4 筒 4 


1 3 $麵||^^^ 

IH I .. u« I N ,. 1 1 MM^ 1 3 1 7 .. I \ I ^ M M, : I Ml 


稱 4^ t „^ 曰 王公自 §f I 象 不 I 氣 曰 QJ . 善王 語 

i. ^ S ^ ^ M 4 之 研 £ 4/ . 醉萍真 容 量真 所稱 

S 解 相. 14 是 f 而 t 是而捭 4 一 


, ^公 寻曰 逸 M ^ 面,^ .2.^, 崩 —曰 A^x^^^^^f^ 


一 ^1 1£ 1^. 玲 ^1^,^ 02 存 宣王見 A 吁;^ 


「和 嗡 西— 域 囀 曰尺山 雪 翁 日 #^4^17,,>HJ; 


泉恩银 f 钦 i 、黄竹 ^000^^^ 

i 思雨 雪靠霜 J* 月;^ 满^ 玉名船 H| 子 也孔要 


告 曰, # ^重, 聘 子 1^ 天 子 黄 昼 之 A ,^ 柬 ;^ 

風 兩 t 夫孑^ 灣 三章以 哀人 夫 黄 ,^ M 8^], 

^ ^ ^ # ^ 良曰時 国中弋 fN-li^Hf ^黄竹 


■M # 間戽 农如 言宋玉 認賦曰 Hi #u 々至主 人獨賓 , 

女罝 £ 蘭 i 1 1 £ 後!^ 而痰 之為幽 i jn # 曲 it 


、f 埒 日 t 斗 # 省積雪 I 褒曰^ 我 


0^ x^viix,^ ,.w 1 i 文選 . ; s 


,一 

; 1; 丈 


f 急决 
氣 开 乂 >-主 
之 天 
時雪 
夂連 
雪月 
和 K 义年 陰 
之為, we 
一 A 
尺求 
足均 
义曰 
大雪 
m 為 
為 It. 
爱臣 
耳 逸- 

M 


卷矛三 


鄉, 洛邑 J v# f 十徐 JiT ^ 丈:^ 漢 氣相 

I Tie' 沴臨燕 K 意,^ 基秋^ 译 曰大 雪甚暴 I .g. 


氣也 i 冬之 月天氣 上騰更 侯 I 

玄 f g4 氣 济曰 美雪之 4" 請 

^ #.^1 、# ^ 賜, 冶# 鄭 元 一 


貪 A: r^fH 曰 嘣 。dl 急 之 

^泉 雪賊 曰 I 氣 ^ 


含口 H〈 初也 玄 4 窮十 

^ A 氣 泉 氣,^ 升丄— 

未經注 曰, 焦泉 發 ^ 

,罔名 ^ ~4 也 I ¥ 


—和鬥 之 4^ 流 .A M 之 A 泉 A 

瑯 我此有 1^ 山泉賓 一 4 4 I 常 


氣 f /時4 炎身 t 意 


# A ^ 以夂^ 升& '^至 4 不^ X 曰西河 f 鴻 n 


屬亦^ 火 升祠. 久^ 地出谈 泉 1^、 曰 返適 韈山羝 

? 4 臬 晃 曰蜀郡 有火升 t 常. ja r 出. ^温泉 a ?5§ lC 


5絲 奏滴叉氣^<真 t ^,-^13,3, 


< 夂即氣 (人曰 & 


阿 李子、 期萄升 及潭常 ;^^ 名 井 Iml 錄,^ 吲 M!^ 碎 

在南海 外常有 次氣晃 gr 則基牧 、遏, g 氏 4^ 


秋曰 啊謂 <風1 此 良 K L&,l^s^fe 1 £^ § 

島^ GM 曰触 I 翁^ ^if^^ 一 I、, ^.^^^^ I 


埕塗, ^1 見傳 g 倭 gtgl 寸 1^ 里, i 人 S3 字 曰 


繒帛 I 名 1 1 M 曰 北户 1 之 -/ 也, 玻? 也 複 複 K: 

礼阔 至足吏 -忉^ 潭 ^4 ^ 為滴先 加^" 泉不 


& 定 四舉^ • -i , I 


南 子 1% &海, 雲凑力 曰,^ 澤之 t 

I 以 雨九州 〈A 羊傳 河 海满寸 i 何夜 日,^ 


海 4、 雲询^ 寸 I 貌文 曰北卞 、釓沙 漢 -^曰 李陵歌 a ^ 

1 ^里令 t 沙 ^ ^ ^ 復漢 意袁 去議曰 令朔漠 I 文揚 


I ;f 理; t fn 風 怒到籠 沙棍 碌丈孚 * 暴 s? 霈雲^ 人 

曰雷亦 靄,^ .^H- 詩傳曰 掩&, j^i 、羲 $ 拉領 在氏傳 


54ffl 1 1 '曰 S 漢-^ 方也 i_ 巧!^ i 钟 先拜义 

氣起飛 i 猜 u 礼 f ^ q 見^ 嚴^ ^#^4 


暴 % 而贤; >滅§ ^d^lsi. 


MR 裹言賊 曰集 5t 霞 


之 所., 渙拔. ^庙" 賴-^ 更辭曰 雪^ 糅 真增加 1^ 玄濫 

^ 曰樣 雜,^ 1 曰 t 氣雪. ^祈^ 細下 細老 . 


J U 紛意 u# ^夂措 &^¥督臺 


^ 佑 1^ 善 曰 王.^ 更^ 曰 负雇見 詩 曰雨貧 


I 


:l 為 

-她 

^:-^^ 

即 I 

4 臺 
t 是 

it 曰 

i 淮壁 
南之 

注劉 
曰公 
峰 鎬者 
美清線 i& 

玉 yi t 
• 善 
尺 曰 


^5 


旬 
I 卜 

是 
如 


曰 

1% m 子肩 
應傳雜 
鐫 'jd 日 曰 


「 ^SIS^ S 委賴^ t 而冒 II 

^榮 賴 ^ 復 奢 化玉逸 a 蚬娟 好免 1 火日 

一 A 1 下周 A!^ 釋 1 ^ 大. i^ti 日> 應 I 一 

一, i% 而或 i 殘 g g ^Mss^^^^^^^ 


巧 
M 

i 

P 


朝 
涛 

畧 


詩嶼 
曰鳥 


也定 


百善 
斗 曰 


41 

&而& 


牆 
為 

6 


f 一善 
曰 

戾难 
鲁 fi^ 
玉玉 


界 人眠白 

g 4 曰復 
二 

寸 


踉 4 口 


火 

玉是文 


辟 


謂曰 


曰 %~ 


Si 皓冶 色 
如 為妖' 

古 白 


食 凝也 k 白 


氣 

m 
冶 

玉 k、 


徒现 

• 4 考 H^' 

曰 倏 
i 皆也 
樹 ill 

jm. 」 

3 


云户 


德^ 瑶干 
亍夂玉 1 


六 


41: 癌方 


灸 《 
现石 


至 

4 

累逸 


^ 樹 才 if 


4^ 水 之先省 


面 乾 身 A M 

之阎 M 


H^^I ^ ^g^^b 善, 山 海經曰 

,夢 看眉條 碾 J: 臭丄 章 尾 山 有神/ / 

瑪 ; SI 何 M 王 逸 曰 f 尺西 儿省. 幽 ^ M 日 


复列蔡 ^1 氣復 


以五, 乂 


邑叛 


明 竭千精 IL 竭 


日 


爾 
其 


/玲 
垂 


象 


而 


百;^ ?、 

然、. 中 j« 門神山 

iirf 中 務-; I 

耀精 Urt 曰經 
曰 班尺曰 

山未 固不凝 
之萄山 漢足山 
玉 玉意 西之' 


山 t 神 


辦 1^為^名 


瑪本肩 曰 
唷 I 紀 f 釙竭 
云 P&lfr 
山 氣 ^郭 
神 攻 


-I 山 fL 曰 


常 高街即 


二一 

, ^一 

霤一 


tf 王>乂 楚 曰 雷 


1^1^ < 宇也 胜 子曰夂 逸 冯 

氣?付之以^^太^|朴子釋|^ fir it 灵華陰 人以八 

月 丄 炎 a. f 炎 河 M 死 ^ ^ ^ 4 河伯 ?^》 久曰碎 眉,: ^ 


以. € 明月球 S3I^.^1*^^I*^ .& 春, or 刮辟^ 球 

,. 叼 g 碑.^ 4- 内 4? 明束河 g 而 M 之,^ 明 1 ^ 


Ifffs^^^ss /見 皓汗数 $ ggM 赳 


数篇之 $ 1 氣耀 固 炎搏而 ^而 

,1^ 定 gr 阜 入土當 i ^> 


,sr 极驻 也承丄 t 丈孚 甚略 ST ¥一 

n^l^ I A 烏程縣 ^下 酒有名 I 卸武 曰醇酎 

I 中 山汍湎 t RT 論語 er 暴加 戽以 l^a^ 4 子 4 秋 fir 景 

4i 畤 vf 雪 三 日 公坡 4 ,a A^2J^ I 子入 公 曰 e 舞雨雪 

三 日 塞 * < t 而 !,, 截? C 而 寒 公 .曰 


I 出氣 齋 1 " 真 ^ 复 t 武 曰 I 增覆而 


I 復謂患 .^A-^ 城王離 其象貌 以喻也 ^Mtv ; 


上 之芳底 7 s 奪 之交積 憐我葉 V 


相違 驰逸恩 i 手里^ 接手而 同歸#。!1^51 


日寸 I 逸 恩 晨 教 


連 i W 翁 # I ^ 系相 * 念 寸 % 真之 i 

MM s 服賓 慠却\ 曰 I 接泉曲 t 是乃作 而武一 


曰 &-子 a 子. \a: 憑 然 忽尺曰 使人: ^ 服 


日 辯開 M C 服 之 忍 真 ^ M^t^M^ 

" %a,a A 而起 收-, 如 t 烏 暴日 # 准入今 


旋重惶 徒騎食 4> 坐芳 籍蜂 t 嚴令 炳明 1. 酌胜 M 全 


-1 ^^3.. 


t 最風 辯曰 鴉准人 今不 I ^ 局^ 

MM ^ 凝 i 辑 g . ^桂酒 < ^椒疲 曹:, 丄 jf| 

,j 桂酒 以搜救 Mt 氣 务,^ 清 曲妙責 I p^^^ 


歌 歌曰曲 5 ^揚令 痕 東颜^ 今恩, 親.^ 

楚辭 曰美. 人, 既醉東 顏 醃 王 曰 €著 t 面貝. 

济曰 g 崔 人 醉 而著赤 ^^.vw.^ 


# 才 直 紙切. ,作 解.? 衣 j 孔,^ @ -論語 


^ 15 怨号威 属展会 V 暴固君 孚見^ 上 h> 


SSMS. 鶴, IIS 13" }t 


0^ I 光欲 率王乃 4»iT ssi 


而漆 


昧 
m 真 
老正 


曰 


遣 


文耀 %a 


雖性玉 白 


难' 


或 SI 性着 
L 輕 時里刻 
具應 #、 
a 戴俱曰 


日 太 4 乍玉 I 不 "t t^Jt 


不 
I 


名 


結 

魏 

雨歲 

集 3 
之玄 


•>L 畤性" 


if 扰 


雲甚! 時 告之 a 曰 I I 杞 t 


'补範 I. 
I 以 把傳 


不 

節 曰 

:老不 

I 和復 lii 曰: 弓 寻 性" f • 句 
;逸 叫〃 最曰 |£|之羽| 玉 I 以 J 
子 白 之:: 乘 氣理 


本 


雪 

時 
具 
我 

& 曰 


EI 

m 
雖 

f 


氣 
起 

4i 善 
i 事曰 
尋不 文€> 


^曰 
天 
it 下 
曰之 


處亂^ 


Jf I 之 &t 雪; 


'為 之猶、 空 

三. tt (^翁 f 
• 消玉白 美 


其 4^/1^ 方 


詞翁 


(IS 复日 


枚- 


1*^、— 理. 


氣 


曰炎 
詩 


^日' 
釋 

'ft 

i=3 t 


fir! 


祷 


^0 ■ fill 


• 露 £1* n s s" ff^ 


丄 下 


善養 V^Q 浩 然之氣 * 問何 謂 M 『51^? 難 言 也 真 為 


a- 事.^ 立 1。 然真尺 I .^0 A 仏何 思 M 營 4 之洧烏 


善 ^ Mi 曰 ^ 4n^^ t 也- 鄭.^ 曰 £ 象,^ 

I i 廣雅 Q 吏 t 謂 之 神 jr 之, 隻 舒复文 


flc* 大、 陰 ;_^r^l 齊— 巧, 『:fl^ 

阁,^ 言有時 > ^有時 閹 也 


,M^U.U 暖 人 也 4 常 ;;^ 歡子 


」1.— 也 iA/v A < 化. 屡文 


口 1 子 一町 I ;文 > .4 III 行 ^ A 向同 


善 


sriss^ssa S^A-^^ ^ 

I T I ^ I - } J-? 1 1 i _J I UL. L 一 »5y ..rt?} l&JL f 卜 3- ,ri、 


萄桢 截文 f 噹 曰: # 柬 「4 邺刮曰 

為/, ^多^ fj 者虞 A \ 不 4^ 曰應, 釗並處 4 


r-i;^ 3 ra ^ ^m^^ ^ ^ ^« i % ^ L ft- i £ % 


l>Ji『 曰 言. 属晃! f^、 ^ ^ 線答主 而芳^ 凝 t 高 i 淮.^ 

^ p It 日 翁 芳 I 4、 崎 I 郭埃爾 


屋 I 良注 # 作 t^A^ 曰 是 心 g 


悄悄 悄憂. 2^ 爾雁曰 .^£.^.^31^1^ 泉 云 日 A 

聰 t 至 f t 喪 氣 日 悄 f 心 是 病 其懷不 主 


一 |;斗88?^膝吹1山? £ ; 9】 

t, 苑肩鞋 之晃更 辩曰專 i 被 S3 迻曰教 ST^W 

P 天鄱 A 注 曰。 安 有 蛙 林 t 王.^ / 籬 I 曰騰 4 ,^ 禮 


一 ET 4 十秋入 學 , 吹 丄逸发 叫叫 I 曰 清 

一 满皆静 I 山 H A 見中 山 坎. ^ f 車 备氣 吹 ^我 


』 上 組翻 ¥€4 于 畤赏录 比 


一 善 I 日 夂歲 禮曰七 3 ^^I^I^M t f 、尸直 

.B^ 户.^ 4^ 萄曰 尺 途 表,, g 犯 A 将申豐 在 I 


. " - fl I r; i 1 L 1 r : I .L 7 ,.. rl 


"音 義韋 i 曰疆 1 1^1^ t 方 i-" 3 g t 為霧疆 


l&tfi 篇 931111 


「欲 兮 沈 ,^, 詩 齊 氣 s.^ ,^ , 之 w 兮狄妹 J 寸 我閾 

4^ t> ^來鼠 曰 出. 縱令復 乂〉 絛今 良 51 翁满. 


T ! 勤 Ip^ 忍之 ^ t ^fet €t ^ 善 © 此^ 

章陳 爲謂贿 作,^ f ^iy^^ /sa 4^1^!^ 

Ig 噹 版 .^ # 曰 I t . ^鱼 ^ ^^04^ ^奏^ n 


曰^ &:^ s^^^^^^^ij 曰.^ 類> E 


^ \旦 山 ^ 云 東卻具 

围装^ 难 謂泰王 曰 ^ I at" 賤々— 舞 I 曰 逢 t # 壤一 

^ M ^ .a^ ^ 即 逸 ^ t 東 ^ 自幽賤 1 介 々> 


不 明.^ 


^ 氏. 傳 子太 奴 JJ 子. 崖 云 之 經 地 之 氣 漭曰 t 


闓 iLii% '+ if 鄭最 氣 


也具 

引 


/l> 南 I 交 山 妻 li 


;見 

養 

,甚 
'素 

乂 5 

是 
月 善 

;者 a 


f 鳶 嗣可 


之靈 


"^日 日 iLJt 疋 
種 狄其^ 曰 曰 


威終明 


曰本 t 精搆 K^k 
嗣 ti 作五 


月 a , 《 ? 、子 I 野海 t ^!之經義 


生 i! 下 曰 # 、之 經 西 
方 V 處 Jt^g 条 山 曰具 
a 老島出 眉 k 處 
可木 ' 


1§ 


曰 4| 言狗 k t ^ 


^3 

云 a 


I 者既 

d、 

精消 


方 老 曰青; 徒月, i^v I 玄 
13 炎 I 才 、« 'l:"f I 水 或'' 


之月 


&名 具 


曰 9 東 "^善 i 月 ^1 


^於 
力東 


i3 tj 
日 日 


Kit 
稱稱 


高 
/A 

急 

月 
/乂 


十姜 旅若; 店 故' t 曰; f 轸 教13 善 

a 人&木 I 下 i3 ? S4i.i% 明; fl^ 曰 i 

#v 曰 L a 枚搜! 逸 光 I 之: i 精 I 


精禽 t 代 之 


臭 9 


绩 ^ I 明 


木國所 

華 束曰入 


店 i 《、若 < 


有 上&笑 


秋 

複 


辯辩 


u 曾 


示肭 《'! 月 
人胱 


君夂 #】 


賓发 


a 

而所 

—AM 


t 而方 I 照為 I 太 


a 見肶說 


西 
方 
則 謂 


匿方 


大所 t 丄 5* 泉 
乙*4 条也' t 肭 

沖 遣^3 尚、 拔 

E3 


言行而 


- 月 月出 良月 五 格 

^ 三^ t 見行 1^ 

#|-<LJlK# 月 

I 


g i;^ 王色 后畏 


書 St 


警方 
謂略, 


< ^白 


I: 坎欲秋 f£ 乜 

王之 t «9 后云 y 、文 毛泉 ^ 

名命氣 ^/Lii 居斧、 

^ 自君 月 之 之曰 
有 鄭 f]p 歲 « M 

月肉 羿太 i^f;}^^: 
竹 尾妻歲 fJrf^ 西 XJ3 
ft| 常為 l[、ll: 


曰 £3 

中 常南曰 
有 '宫里 4 乂子浙 


曰 臺 

U| ,真 脣丐 


淮 賦赠成 


袁 為 
龙 ,^ 

老 |i 
翁升 Fifl 


i] 
她 


天 i '帝 不考之 f^<« 
名之為 


示 


E5 


月 


a 之—. f^i^4,"t 


帝 n 


固 I 定乇 


明^ 

m i% 今' 


竊呈 P^&H, 


务織泉 兩;' 
; 1 去 HJi 
氣籍; 


螝是 以禮甫 三 ts 日 月,^ 見 東方曰 I 侮見西 


示 人君議 沖.^ ^> r^^^J^^ ^ V " 天 下 


. ^淮南 子 © i 月 處臾月 i^-ij^ 亇二 及笥慎 曰歴十 

二 1 而行尚 t 曰 月之從 1 以 I 〃 雨孔 4^ 圖;: ?噏 一 


多兩笑 湾則 雨,^ ^ R 善 a 賴# 台室擴 v&fl?^ 


下六 1 兩兩 相.^ ^曰三 I .xd 古 40 字. 雾 邑則君 g 


糾,: ^ a 南子日 ^轅. ^帝爽 之^^ -^3、、% I I 

日軒歉 星名 氣 Q 言 ^ 華 ; j;s 於 ^ ^fl; 、、巧 J 


^f^M^^^S 善 曰 吴錄曰 ,^ ^ 王 名 衷式烈 長子 

>W4 号 氏 ^ 夢 .r^- 入 後 漢 者 元 B 母李 


貌 *, 月入後 而主^ 途為 天下母 也 融明也 1 ^ 

一— a A 謂 赛 夫人為 k 月入 痕 而 漢 李 夫人亦 夢 月 


善 ^.1^ —3—^lf.^—t^3^—^/,,:, 

尺,^ 以途期 济 g 氣止 雲 ^ua 晴、/ j .J 


晚萄 I 芳 4? 山 * 厲氣复 4,、^ 瀬 f 質 d^^&l 


日 更辭日 ,5^^;^ 木 f J 記曰升 ;^, 

,一 ! 萄有看 華 漢者武 辛 傷李 夂人賦 fl! 釋予馬 


於山教 山椒山 vg,^ 說又 0^ 丄 H|J 楚 , 辩, 日 ^ 一 

3 A ^ & £ ^ n ^ 曰望 中定之 M 线 李 收 之 降 翁 

曰 m 术 ^ ,1 急 A 言叫 IF-^ 呼 u^k- 可 is,^ 、善 日 义 

y B A) i ^ nr \^ :ii 卜 olZ vf I u D. II t .r、 ; -T 


^ 宿 之凝 i 久 錄繁 表飾 4" 勺 詩曰 4 歲 雲漢 4 

甚 P 雲氣尺 .,11: .g 曰月成 明畔^ 复 尺河 .jg • ^ 


j , 夏靈 I ? 米 $#s ,i^M j 


& £ 9 IT ,^ bo ! W 戈 £ 1SI 


^靈 天也 M 也 # 幹之, ^ 籠 榭?, i s ¥ 


戮 -ij I I 曰 t 月之 t ^ 照,: ^如^ 雪 g 一, 如 水 規 


#1 善 日 遣 滚 章 %-臺 賊 sr 舞; 晃於 呵 長 賊 3 4 發 

I ^ 樣竭禮 曰入 t 縣, gr 玄 曰 I 釋,^ 字: ^ ^ 


畫 日 V 赏 樂真灸 宴去 妙辞 I ^ h) 樂 一 乂 


i 風吹 笪.^ 1 良 去 歷 Jsn3,^^ 我并 W 琴 I 

-JS 1 1 曰狄凉 之灸 心 旬 妻傷 1 ^ 叱 袁 篁 旬成音 韻,^ 


MMMM^^A^ f a 几 A, 錐肩小 一效 ^ >^ 

^ N ^I^IM^ s 暴 子 游 


玄 記 fir 逸可逸 哥,^ 昨同^ 陽阿善 S 

* ^ X ^ ^ flsAi ^ 人雖悲 而 不难 身袁一 

防\ ^字 淮 南 子 曰 k 氣 A i& 限阿 粉曰称 ,1 久 


4# 林 而廡警 處^^ 而 A ^Aft 相 賊 sr 幽林楚 

# E 海 息 ^ 01 千奏 If 子^ 曰夂 大 I 噫 I S ^ 


旦 I 曰 a! 里 ff[f4 f k 氣曰 


共笑是 1 1 


'君, 明, 喻之 
;子 月君論 
;逸 而-^ # 

寸 I 逸曰 

i 行 >] 


a 善 


和曰 ife 

M ,善: <L 立 從、 a 應鼠! 定 

庫 

4> 


Ml 痛 曰 


^言 t 楚求 旗而 作濟- 


句 情 
白备、 名 f 

PI 曲 


詩曰 
El 舞 


音楚而 結我鳴 fVf 


情 
紆 


1 , , Vir; 辞^ 痛 
氣 it'lta 、日 !歌急 f^J^ 

氣 i 君圳 江里: "ItliS/ 仝 

今 +千喊 I 曰 k^i* ■rj> 
-^1|^|行里|^美^愁^其 
人 ll^l 去; 兮: +i 日 而 「何 

ffii fit I 4tJ 怨 i ifj 
乌臣^ 未' 夸!' —鞠 M 


;' ^2"^ 礼;' m 氣足 


力 liiAJi 糾蕃 


久而 


從 >钫 t 丄命 文;^ 蛊萬 


孰 

川 


炎其 ; S^fl 
. 關 處涓幾 

長 .^t 南 歸 
_ ^千 4tJ 于斌 


阔 

'千 


|< ^玉 
逸 

曰' 曲 


曰泉 


文 M'】 


t 作 ^ 
氣作 

AM 


子竅 


'千 -iS 


a 號 


、p >1^%冷 
^良 義風 
水桌 ai 
逸薛; ^払 
素: t 君氣和 
睡; 斡是教 

月 ? |4t CM^ 
r?^ .ej 章 Jp 1'] 


r? 44 曰楚、 辦曰 e 展 Kl^,^ 歌 ^ 風煑 k 

^「口 息不止 "忍 子但 门,^ 長表 ^ 可 # 起哥 


甚靈 *tfij 夫鐘義 


,>\ 员 曰 A 子 見 


£ A # ^ 然 若 有失 I 


?&今 4$ 欲唏 期可" 逸救 4f 2 


J 1 41^,^ 曰 < 1 04 ^ nr 真崔人 肩 

^^/^^ 欺霜 4>.^^l. w 帝善歲 々曰 4 


作 

谷 ,悲 虱 霜 ^^l^^l^ ^1^5^ IP i-D 明月. ^ 露 

p ^ 所 I 蹄也 I 期奇^ 子 喪 霜 奇 € 、 


一羞 t 碌玉 音徒 t4 氣 


^ ^ 氏,^ 原 成 叔 cir 敢私於 

1 事,^ 記 fni^u^ 君以寸 金 15? 


新愤 

a 产 
支不 


■-11: 

里4 钆 &沙滚 S JLI 
f 良辩王 :% 且 I 稱曰 
而应^ 傳敬門 
離;' 中、 之下 
闺 11;^ 賈屬 4 


食; 

郎 #1 

f 曰:: 

逸美 k^. 气河 赏 

為耳 


,》 
务 
諜發 
辣' 之 


鵬 
4 


而 弱足丈 i^vf 豕 

4 發 參务子 、' 
康為 i^A: 

卞尋 ffl 卑: 
/乂: i 真寸: 

资 海為為 ^〜〜 


足曰 


逸厭 € I 
星 t 詩違 
#卜 Q# 

^ 滸 舞 

直' g 金詩 


而 爾 t-f 玉 夕卜 
丹-^ 程表 王雨膽 

m Q « 复善 音 a 
之兩 •pfli* 尚楚 I 卷. 
欲足 I 帶醉意 I 

? F ,t ^坤平 

烏^ 命我喪 i 
,1 之 Uiia] 消, 
事 I 周 白 

H 氣百 

雅趟 

'氣子 


沙 


n 足吏鲁 
41 王 1工 
王 發歲巧 f 

"哥其 


經為 


丈 


inm 辛 

三 iK.-^ 

^ 難世 

; f 籍王 

%k 沙' 


十 烏 
三之 
至 i 子 
% 祷 •#、 
Jill 耳 


t 老 
尺惟 

14 


敌 


之存: 


翁 
為 
4z 


沙 
王 


入, 
li a 
舍漫 

云 

. 氣叛 

文沙 
工 


善 t 賦 


而 


桌 曰 
鳥為 


思太 
ii4 


|i 長 
云 , 

烏有 
入時 

人省 
I 遞 
主鳥 
人入 

VQ '王 
^其 


-袭 I 群; 

字長 I 善 it 


yf 以 


f f 4 曰 音. tt: 曰已 f 4、 物志 曰有鳥 ,^ 

如 雞 體有 丈 色土俗 g-,,^ t 曰飑 


w,, 我 • f 曰複 以誦^ 長 沙長沙 1 


善 之 


^谊. ^揚棒 不凝 長乃為 賊以, 廣 


k AJ 9 ,AU b t 一 文 選 t Js> 


-if ^,rh,L 二 


善 © 章 ^曰 譎 M21,—l—,srw^ 良^^ 

誦 I 也 尺子贵 ^ 居長 沙 4 褒 ^ 


.0 


I 年闕 i# 肩 曰 

m 火氣 <f 烏專 g 


善 日李奇 曰日西 f t^^v^ 五 & 善 at 

^ € 日 斜謂日 t ^^^s 于 年 sfe^ 

^M^f^A 4t 咚 7t 善 Q 李.^ 3 蘭暖 Ki, 悉也^ 

Sufi 1 II . » I ,u 7 1 1 t^r h4 1.*^^ i \ TIT 1 777 ! MH M - 


關 吸不駕 

, ^萃 # 私 、心 


, 真义曰 野鳥入 I 至 主 人 將 去講開 f 蜷会去 啊之 M 


a. 

. - . k 文 

.¥ 識歡也 W 歡 臉之 意河洛 _ 对出. ^9 曰識問 f 鹧鳥 4m 

也 tn 發^, 私之 1^ t I 之炎于 謂 問 M i 


乎 告我, a 其更漆 K 及令語 4 其期 M 途也- 


^ 之 逸泉 t 『曰 問麟 鳥賓士 a f 當 4! 我省. g 


f 4^ s 其 艮 ^ ^ S 逸 ^ A 我長 逸游期 : 

氣 息奉首 I, 不? la 期" 臆 M J f 


s^l 讀 曰 息 幹满虬 


A J// 、3 淳 g 舞 轉.^ 3 t 寸 g 幹 If/ 徙 if 

tr? «£v r i H 1 1 _J! tfhJ , r ^MM^ 


相 迷 ,^ 此 .日 搏 從.^ 言 形 氣 相捷 4 " ,1- 考 ufcKI. 

/ 4 曰 移氣 滞,^ 鶴 子 w#} 

UIUH ..i r 」 -, . 1 d,!^ 1 .TTTIrL r 


善 曰鵜冠 fn 禍乎. 稳 心,^ 所 < 


I p > f g . 福 主足 禍 久 a ^ 福 ^s^^ 


, J A ^ f , 舒 云, jl— 老 ^^^^ 


I ^ ^ 憂 士0 如 身; ⑩— 之— g—4 坎 云 聚門同 减 ^ 一 


5 5 ? r ^ S ^ J J S J ,, r 1 1 — 1 


. I X , I 子 曰 

夂尺為 将或 久 為肷灵 大 4、 強夂羞 以, ST 赵换 i^T^^ 

錢翁 世史, M ^ ^.^ ^ ^ 九, 真吳王 閏 閭我而 

1 , 1 .r i u J M IT; i, J 1 i I I MH ^ . 5= It > J 


湘怨九 常卑子 賤立是 為超王 閣閻 闻九常 1^ 。 真 

,師 代起赵 王^ ^^JZM::^ 射 傷 失 王 閩 sr 且 告 其 


a ^}?3(風1(、三平|15 巧子 寸及 A 子 
:李 於而復 哥巧 ^ A 
; 斯者中 \5' ] 呆^或,~^^1?1:3至暴間袄^^ 

[M^^^^'L^n 炎欺諾 於於之 
^ M 登; 以 髙! 王告乃 》«1 1 悉 欲 


拉相; 成王! 差誘; 足糟 


m 氣 


iMt 精 


逦 i 是位 f 《!攻 ;傲! 王锋天 事 大之^ •■^ 灵. 忘 
I 成二重 南: 力 句 K^^f "H^^ 
d 劝 街 |fe 丹: 姑 種 啊逸伐 i 發三 

Si 考 I 赴 ^ M 請 行 & i 而 超 i 展寻 


i 為為, 


日 


MM 氣^ 山 
高; 今棲處 
I 賴 I 牟 

I 被袂 M 


&玉玉 


曰善 
ffj 刑来曰 

龍 


而 


死輪 西 劭 


g 云; 山^ I 為武對 '莉 代工 J 


失艮; 勿 & 力卜曰 i 之之 之? 乇 
王, 我 |iT 妻 年起夫 t 閣 
巧 lilL^ 為 lt>4? 王椒 关 
會 4^ % K 見 # 謂赵 It 王 

曰久 


51 


#起11攻^^吴頓欢?1^王 

^U■A^ 王嚐 而嚴^ 不茉 


A A 曰 SI 14 將曰 身 曰 以 

a 栴吾 S 年訐 ^ 以^乂 曱 

謂 i-^if) IT 之三 < ^不 


可 £1 

王夜 
曰勤 

"^:% 子 f 兵 


't 早译 l^tfL 
作 


天 


i 
今 

氰 


1 1^ 


不 

g 糾 可 

口 


令 
氣 


a 日 


m ,、 
錄 4^ 
索癦 


, 『一 

fl:! 福曰了 T 

兩也 相字 ^ 
奥抹王 


今代. 說 


々得 

則 yX 
t 相 


; Pi 4> 極 _ 

4 & 顏! 扭善 ill 魏奥 抹王齊 

mji 河 曰 pte jtJ^ 曰么曰 
I 曰上 《li 經吁; 氣糾 鼠 I 
》 口桎 i 公^" t 曰 ^麻 
± 子 I 媽禍: :如 〈以 1\ 


ft 五極 子 福 真., 糾趣 


湘 
轉 
天甚 


农 
氣 

% 

W f 


;: i. 一相福 ^缓 經 

禍; 対! 相 4 
# 經 |p 付翅 
更孰 "口 也 '會羞 


水 t 玉粗 


症 a 


每 


為石 

相搏 


^4 


feiii 工 I 十 


營 3 


4^ 所來尚 
森、』 詣噏 

蔡肩野 3! 

水 

子, 搏夢 . 
曰 i:ljl^t__^ 
夂 

逸 务立使 
傳 IH 乍 W 


复言 3 相.^ 

4^ 罔曰搏 氏之发 

刑 蕃葭 t 逸 晃賢而 


&可大 I' 尺 I 曰食 

I 可 
L 思 it 预 - ' 

lj« , 

'、定 -漆 

逸' JT、' 

' 可 

孩 

->1 


—1 , . 

J| I 曰 卜;^ 不相常 
M ; 忿帝力 而 If 闆祷 各 


4h 


升— t 


同 j^i/^g 乎^ 


t^d ^ 問 涛 力^ 氏 

言 口'' 缺 ' 


曰 I 定福 i 利^ 氣 1 
朗 鳥' 良地: 益 ^ I 老 # 、子 % 

氣相福 i 網曰 
鳥:. 禍丄 轉之 求戶斤 
, ^:急: 福為 1氣; 氣尺; 氣激 
%^ 現 i 相雲' 攀而; :^. 途 或 
謀|"%*上4主尺 主' 効 1: 坪早 

善 I 主氣 tgj^ 。氣 雲: il7j<^| 尺或 
• j;il—/U'V>^^。 翁下' 基义旱 I 歲 處 

冬 I 不 §i?;|<_ 儿: it 淳 k 4; I 崎 i 赠 ! 新' 

I 預子 I 缺有; 冉陶 章: f |途 曰翁萬 
-I 其 I 應 曰 尺舟; ^沪 i 言 术神物 

t、 af i 狗―姆 岡 i Jf Wk^^ 


;子 曰 I 曰可 


也; 


患 HI 不 i%\ ; 41 
劝叫 i 江 I 

曰局 I 大 i 曰善 


1^1 yV. 薄 

力 ft 復 4 艮、 % 

之 Ifl^ 


啊控 ft 叫 合于 i 字!^ 

"軌複 I 始 * 愈 aJ 要 
木》 主复 d;f ': 主底' 氣之 |.有 
旬 之 I* M '常 

贵意— 為 I 曰姜眞 真 I Mi 

惜 無 屡| 岩 曰 iff) M0:4 氣蘇善 
(LL 军 < ^以日 


為 


走 

烏 


£5 中^ 


如 if. 


是 I 之子 


消萬 jt^Hiil 剩 

曰 it'l 子 


^曰 忽 ^!) 曰 

曰控; 歡 ;老卞 乂 I 為子: 

4"|為|爲«1;^£而|玲為:大11^ 
"t ti 成 i 治 lb 台 

; ai 将 而 d 有^ i 為 难 4^ 

或措; 何 i 表; P I f 食為 I 乎 一 
■tj 足 lis 5;-^ 而 ill ^ 以' 

4 与言! 教; 省 I5| 歸 til; 而' 
署 千 -x^x^i 

約 it| tN^j 變乃子 k 為: 

曰, 忽: 善 SI: 馬子 I 葛; 曰; 歲.^ 


工 i"t 
P^l 命伍! 

仲 《 

>1| 之子二 

何 日 I 

奠 k 同 i 

4b k 口叫 

命 ffJ 
> ^我氣 I 
最且 

,'大 
編尺, 

见 j 


- i 广乂 G i 


责 身气 
i^L^HII 子 JUl 力卜音 


■I 


:/、^小1化'良艘言 


It 患持燮 


i 可逸 s ii' 


i 韻 


^^恨 J%rMt| 
11 ( 字我' ft 侠. 


老何 之"^ 


矛 ■ 子企 滋念乎 4 志 
% 良; 物智: # 人惜禍 曰復 I 皆扭: t 

I! 物 日. 复 ar 常唁' I 璞皆 而; 夜麥不 之 L 
霞竭 何 AJ 曰 fth , % 可 為' t A 

贵^: 甸, 5 ^/Lkt^^<-^i^ 
t 我 患 I 贵 < " ?七 a I 「诗何 k 史 |# 主真 布 曰 

而 力$ % 馬 我 足! 姿 tL| 在晉 4 其 
■% A^: 相在 L 包真' ? 1 . 云 言 

:、自 %A '』、 :汇^ 化: 戾作; 武 果何 
- 走&海 I 啕 It 之 I 具 k 字持音 I 薛灰 

; itJ 子^ ii^ 物 i 可 公量 

i 人 曰 曰 I 令燮号 I 手 淳量 i^t^e^^ 

恤 

':物 


小 以 


, lil^i 日! 人 義切之 
^ 遣. i 氣 A 慨 I 复似 人 f 、斗 

觀 i 省 I 方方 vi^l 義束了 1 命 
. , 起之 i 氣 i«i 患 !济為 |1 果么 長1 

! ^ j-if^j 曰善: -114 一日善 i 曰 至 切主 


* a 叫 -之》 也: ^ ij^kif^ li^ 
身 肊枨 1 氣; 可 
r^7%^W, ^|其>1|41 |曰士^^^有善 

; 不而 I 或 i 名 曰 I 个 I 殉 、所 9 ^ 

£1 . 自毛 I 趁: 者, 品 I 營殉 iSL" 然 I— 意 

^tl 去利 I %f^t\ A I 名 

吁善: 也或' 力 責:. 物 ft'l 吁" 

曰曰 # ;東; '耀 主 '瓒夂 賓曰 1 
不 ^ 大 pi 善 I 朴于 jj^ii^^ ^^萬 

子 A.;^ 3!^LQi^ 曰 i 曲测可 45?; 寸人: 十^ 

f 3 ^ \3^k¥^ 財' '食真 、三 
曲 :乜 康品立 :勺 i| 從尺 晃! 物氍 
叫今 :1 曰音夂 L 补子卜 t 一 』^} 不乃 I 
'ei 老 i 意 |fi 休. 貪 曰! El ^ jif 然見 I 
狗叫 变 為: 主 !^^ ^^1 /乒 I 其 I 

<-^| "^i*:! 利; 悉釆于 遵:' '不 I 烈 i 物苻 I 
'也所^曰13:^:旬竭; . 

合 i 愚! IS: ^|£}枨注14削可子匕 

良其 i 士; 彝休; ')#^' 争智: 同 人!. 名 ! 曰 I 


曰應 I 繫 Ai 虛責: 善 llHg 
言 jjily& ^i^it^i 各!^ I: 千 曰! 曰 ^ 


不 曲私; 4、 身 意溴變 ^l^d^^dl /^t^^0 

^ Ait 辨 唇 Eg 如 gr.^ 之拘氣 %A^f^M^ 


一 JIWNT 晦 g ,.g-fj ^ ^ ^ w 4 fk 立 i 、獨 ^—見 It 

之 离隹; .J 鶴 ^ ^ ^4 


ly3 簡 i^ssfp 

沖 111 M-^ M ^ 曰何 ^1^1 K.^ g nr ^ t 體 熬聦明 離 ,^ 

一 子 p 褒 A 趁 然 』4 南 伯 子:^ „-.J» ^k^l^ 悲 ^ 之 

• J^.^ .: , !! -£r :ii : ... I 


溯 
静 


i 


I 其! Ik 逸 未 Ife^i 
I t 行问 展 y 复分 上息 ' 
令 i 止翔^ 或曰之 令離 4iL 
― 若 |lfr 曰 翔 I i^l;^^ 
手 鵜'; H 而: 良 坎坎廣 處至 
k 善 ki^Lj 曰人: 為庫 翱 4滇麵 

1 勺科命 a: 小摘' /| $:^$J 體人 i 
^ 子; 4MRi 洲 A 込 K 
主曰 I 萬系; l<Jt 明難 iL 貝:] ;拔 性: 十 
.^4 字言 則 而/ P i^"^ 。舞》 三 

静 甽? 同命 級 j 玺杜 止空 I ^!^:ni ■ 

啦子; 圳牡時 I 泰 j 荖 ^i^m^lJ ij^^ i 


'變 I 

足门、 


真^ 


; i 細 |x . 曰 食 .j 任 it 
曰 I 知有' :氣) 尊: 之 實 I 邋' 乏 
雩茱尺 名; 再子 i 今 
# 卜從^ li 命 叫天曰 I 虛曰 H 
賊 t 《1】 辜 付&; 德 I 而 >4 ^ 
^并 氣人 It 足 憂無, 氣人 il^l 而 
^責 序 if.'*iL"|& 义無老 i 逸:^ : 浮 

一 氣; 哉 f : 物居! 德: t3 五 

言 I, 良 Hi hi I 無 i 人; 督 feiB 
ik^^m !也為 统 
雌 I 甚行 I E bp 北; 起曰 


习 :i 

*4、 


氣古 


曰; 寻 氣:曰!^ 
'人山 I ia? 真 
■-Sr 海; 

-t 曰 
名, :' 
萬山 
舞 ^ 賓 

^其 
曰 狀 

舌" :^" 


用 

心 I 
不 ^ 
摇身 


氣母 '介丑 i 曰無; 今' 氏二 

i 小 界|本 樂處 |^口 ; 曰. 勻 

尺 d 命 i 逸 

i 家 4、 

命曰 臭 ^曰 

X 人 


I 人 
I 本寻 


何' 
足 
): 乂 

氣 
^4 


休虛^ 曰 


曰; 虛 I 

天 


«5 寻 


4m t 


似無 i 
叫 學 I; 舞 1 4^ 見 


劉之. 


銑 作 身: L 黄 :1冗 


1% li.t 粗: fl't 曰 


早 
原 I 


切援 
各 


性:. 主 t-fi 奠" 

;甚 14 & 侮操少 li 

於. 終氣: 'ii'ltll A 

I 氣衡衡 逸: 于〉 忿!: J 漢 
:黄, W 衡参 而辦當 

曰;: 與; 表以 I 而曰 

尚摘 

«^生1^長!11:又歉字 

年 武 j 人寻 氣着 玉 

射 "操 、+ 


稱小 
- 兄 
作" & 
鳴聊 


^ 一: b.4 曰應幼 GT 见 逸曰 A 老 ^ 最 乂 


up ^h-r 


爾一 


a 同 


時鲁 (祖 t 吁射 亦賓: 九會^ I 鷄鵡 老皋酒 於衡. is 


聦善瑪 n 可 四 座武共 * 觏 不 

I ,我之 氣 1, 姿 ii 貧. * 貧 4 夂應 

A )3^ 罕.^ 『剩 w.— …; .#.3 域 

^.^,^!^ ^ MM i V .pi 河— 上 4! 曰賴萬 ^ g ;^一 之 

日, k 應歸 痰 ki^ 曰全 I 之 子其^ Q 羽 I 足主 

「^ 『1^ 琢 邕 ^ ^^1^1^ 尺 官.^ ^ ^^A^ ^Mlu^ 之 & 

一 I t 曰 與鹉出 西 城. 噴 山 <^ *W 真,^ ^M^^^ :傳 

定 「作! 
阜力, 

* 复 

,1 


1 1 雷一 

五! fir 
真 


不 
魏 

/乂 

:喪 
:主 


沙真力 澤曰 
偁,》 4^,1 泉' 宫離 

Ix^WfC'^ 烏 氏 
、#^ 各氣氣 t^、%f^ 
止; 以甽一 ' ^ I 可 I 意意 
間 i 羞 i 9 i ^§-ky^j£3 f 

赠 I 羅 叫 I 曰 
』f '弋 所 I #1"* 驾 i 弱-^ 
^ ; 也烏: 力 {^ : 1^ I 善 為 i 水汝 

去 待 搐; 巧. 細條作 


人 
我 

禮 T 
A 口 

41 


4^ I 乘 :之 \ : 命直: 力 t 狀 直 

逸 i 娘 % 待文; 尾山 之入震 i 卜 

作玉 I 廣 曰; j| 子 I 去; 浑 1! 于孔 ; lu 

定 "跨; 者 曰 I 雲 k 5ir^l. 沙 

<J 中度 i. 歌有 I ,化沙 善 

:老 t!u 之鳥 I 而 I 表; 曰 si'Sl 
懊: 不言: 一; fl ^傳、 旬 伯尺漢 

^•^A:a .^j 暴 i 力^ 昊 曰. 益求 * 
^'M^m^ikj .乘 也心、 、有音 
j; k 網 I'l 謂! 智!^ 大義 
騖 為而 I 、舉 昊 |j| 山 ivi 廉 


善曰 鵝鳥赋 曰巧 

三— cr 一 


者 sjf "立^ 

}$■ 曰名绩 
赴崎 漢 

山 傾 
相 
障兒 
戴言 


崎 M 人 || 歸 
Ki^i 何時' I n 

*| 剩性誦 i 鳥表 l^^^f 


tt ^1 :t l^^k^l 離 
曰 < pLi 方 Ki;: 肩 tdrM 

二 山 I - 曰;: 要 

月 在 j J' 、; i^^i^*; 離 M 苺 

冬 流 - . 一 


f^n 君 
人從 ^ 子曰 

金施 
身志 


主 《 

逸' 


III 
>1 


画 


^^p| Hi jp^ilii^ti ^ 全 — 
I 途 载玉' 氣: 鳥被: 以店: 4> !;^ 主之 S 
女 |離< 痕: A 刑成浪 「晃' 史 It^ 不' 
• 5 |#^:' >M L% ^我: 鳥南 I 霸 I 赏 I 食报 

$ 歸: v^i^LAj 

曰 i 翅! 孫 i 守以 i 

,i . i 飾" t| 曰天; iJlLLi 知 I 
AJrf Mlt:^ 平 翅下: 曰善: M ;故 i 
& I 亭西 kJ; i^'s^'^Qi 玫 I 妻 4^ 
出 盖1 障 d Mj^M^mM- 刑! 哥詩 
身 It* 固 I 二" 5, 具; 之: 委 少 sJ 爾 1力卜 序 

'而! 山: 山嶇: 里 AH 命子 i i.f 曰 


1 1"! f I 

, !一 不姜. 
逸; 曰屬 a I 


一傳 仲曰翁 i < gi 琳 預 日 04 默. 象 M a 

•^^fss^, 膝,^ 何勢 I 数 iy",f,l.f—f 


^ 長-^ 4 結— 幽 J5; 而 延 ^1^^ a f'^u^ 之 

祷 —巧」 腥 晃日调 W 凝, 4 t I 敎 M 1 1 桌 4 ^ 

一 定 3 舉^ ^ 一矚、 i . S 一 


赞 曰 i】v 曰 1 1! 禍身 I ^f- 尺逸 4V 

氣 ''mi 日悉 i 祉 iiL i 不 命曰得 1 
<^ 旅 ^1 邪济 t 叫極 
下 言' 曰卜 I 悉! 主: 將日 I / 乂 薄减 # 玉' 
闺 主 ktl if 纩氣 芗 t 矣颜 bi£ - 
# f^,^ 主: :?^ 善 k 旬; 何!; 楚作變 
君 爷撒; "tJi ruq^f 發以 • 善; iiL: 辭歲 I 

吁 .不 謂'! 4t/u&l 不 閃為 何 'g 1^ 

之 t 鸟 i 暖 其氏' ^%^:p§" 周 I 期 良 i 珂.. 甚' ^ 
^A-f 4t:^riM 以立' t| 如 eng ' 曰二 

4^ 楚、^ ,專 I 復曰 fi^ ^^LUUtsl^l 


恨 [Jt 丄 I 之 
"tj 足 


M^^Al^t 不子 |遭 叫之斗 
預 氏: 邪 5 i^hxlfA 
曰 之'' y^'M ^Lf^^Ua 

^!^^ 愁 M : 夂之呱 曰 

不 !有 責' M.'4^ ?斤' Jj 處天 1 
到 l/ffMi 雛 i^Lifc 寻; a 主 I: t ;複其 L 

k 名! <J 敞氏: < ^:不 iij; ifL 巧樣 I 

4 曰! 急: 也曰; y^ii^^: 


緩田§ 割肩 扁 


a- 馬之 歉 式越 為 碼 思 西歸: 哥 t ^ ^:^^^^ 1 1 

• 收。 加霜初 


毎奮兼 ".S4swflffll 

,.r^ >J f5> J&L t !lw、 . -s, :: ! 


二 . L 


^Kokk:^ / ^ M m ^ g f 狄 氣動長 it Ai^ 


氟.^霧3握麵:;|漏 

4 如瓊 充相, 埙 何.^ 日 € 相隅 ; ^ 4 ^ 

者.^ 胡在光 起在南 令。. f 乂 ^ i,<^、x^^^w>. 


-屬 將 玲滕辣 1 善 曰 a ,w nr ^ ~层 叟, ^.s.^ 插.! 卿, 

6^ 、v 如 ^ # 王 y 、更 04. 曰從 fu 锻推、 曰掮 氣 之 


竭 ^ !— 銃 曰 g 從 1 樨 t 中 ^ 視 々 h) f & 

Ill 錢 刮 

翻 t 氣鍋, 剩免, fj, 翻 


厂 


*^ 一 E ? ^ £ b. ^ ^ C & 3 t L 3f:r> 死 真 枝 


鵡一 舉千里 所恃 者六 翮耳 MV> ^i^uA::^ ^!,^^ ^ ^ 


I^k,^ 不 ^!^ 怨 痛一 陶-而 J 隅方也 % ^ 

一 善! 3^ 傳 子 ^!? 惠 食 t 楚 


不詩善 
4 燮 3 日. 


楚應 


气 i 自鵄看 1^1^ 歡辭 

女 ifl 音 H^iA^ 良之曰 
而遣: f/L 升 i 恩曰' :徒 、碎 

褒又: 序 !1 蛾 


#11 真事 


童 


忘所 


― 初 Jl 
*k 氣 

翁、 ' 

1 S 


― jiit'M 

之卞 妻 今 I E;' 鄙 ,f 

工 曰扒曰 ul* 身 i 噙力 I tti~^i 十; 
丧名總 t 逸 t'£3 何 I ! fr; 救三 

!云 ip 氣曰 I 而死: 

«味《 


''^^Ki 久 
A4-] 而 


暴 


P 鴻 錄姦; 

kii 焦 義; …一 ::^^ ^ 死 I 


氣 i^-^ 善 5 武綮. SMp 書 . 张年 字 茂 先 


f ± 轉乘 t 意 郎 I ^ 處.^ ^閩慨 M ^ C 

b^^^klfil^l^ z 援. ^ 夫封, 牡武郡 

4 # 司 4 工 * ^ h{ 樣 M f 藏曰 f 

肩威化 鹧鵲叭 以 


is—lx 郸"^ 葡—^ 下. S 


K^,^ ,隴, M 一 1^ 店處 耳 下^ 物 I f ^ 


"11,^ 去 tA^LTll 日"^,^ 傳姜 氏曰雕 ,之 鳥猫本 

_ 省見其 4 居而 £ Fl^ 0! 5 馬,^ 


m\ 三 劇 131 山 海 曰 ^—.^^^Ts^^cd—L,,^ 鴣;和,如?瑪:^|,,^^ , 

turn ^^1^ ^Ir. 雄 fir 翁 f—ilT 翠 ,物 i,^ 曰 4^ 4: 

f 囊 11 画翅慮 

^^ai 弼 周易注 曰翰高 ,^ 記. J^.^Hf of 

M # 曰 ,^ 、霄 至高 也 垠至 ^ 言 大 鳥 i-^ 


MMUM^I 處 tg s ^ 可〃 . ^而鹃 4 可以食 孔在 


一爾 

i— 


^^^^ X ^^1^ M 為奥. W 化.? ^.w^ 瞓叫. 

J^— 豚) ^走吁 Q 主 ^物 河 ffl- ©—, ;^」 有.^ 州 :5 萬肉 

布崎 13 恨偽? ^救 K 八 5 亦 M 而 msl 

t t 3 taL 卜 urj \ 文蓮 -ti-s ! 


一 j !」 .力 乂一 一-" p — —4 于三 I! IT I 

舞: ^旬, s 善 曰字^ 翩 # 、飛 H 9.3^^! 

J - j 良 曰 育姿 翔 小 ^sl 小 也 t 羽 4 

„ ^1- ;^^弗4,^4 用4肉不<气+购來 M 一 I 

^ M 咕 之—? -.^ ,冈 a- 不 5 舞-^ 肉 不為祖 豆之實 

剩购, ^ 黽卸不 4, —g 曰、 #「f 曰】 * ^ 0^$ 

z 集不. n 草, 铜 采島— ^ 


^ 罔 尚意傳 ifti 曰 4 濟西 d?,^&^h?f 、、斤 EU; 不 " 翻直 f 足 而去委 t 理真: t 


佳 4! 而 榮卞/ t 

1^64 曰^ &千 日縦靡 4 f I % ^在束 I 南子 日,^ 

J / 道顺理 g 曰 不 易 去 1 ^ 命頓 逸^ 不 


l「5f 症 貪之 急 ,^ ^身, f 似,, 臂不 後寶" 賈 


古 


i 书岸, i 4f g ^ 氣 深 穴 乎神丘 之 T 以遊熏 


—鏊 之. 急 而 I 二蟲之 袁 \? '也 i4 # 曰 "^T^ ^ ^ ^ 

求 t # ^ ^ ^ 侮之 日周任 省唁 匹 A ^-M^ M-S 界 


f 4 用.^ " 1 1^、 s * lig 曰 賈赍 ,^ 4? 曰懷 寶者 厶. 


% f vg 4 之如 ^ t t 人 之 f t % 不 寶赏 s 


, 旬銥以 tl»4 於世 ^,^ ^0 1 M f 


阙 日 每覽曰 4? 淮南子 ETST 循 而任下 周易曰 简 0^ v?l 

下 之理得 4, 光子曰 以 賴 ^ 物 V 旬. 1 河 上 公曰賴 


^^食 然 V 往 1^ X 于 flT^J: 14 I 除^ 、嚙 欲張 A 

遺其 街尚為 f 真往 傅氣, Iplgl 徘极 禮 學~遣 世 碼 


I ¥f a: 言 d f 往— 不 不 埙 I 五 "^4^ ^Hy 


^^山 海 輊 曰, 山 多鸦郭 4 曰 I 难而 -^i 

. 1 有 角閾一 I 上 155 上 黨 f 跟 而為人 用,^ 良 


有 4 以^? it> 提織加 拜雇之 丄辦, 曰 瑪翼属 翻淮. ¥ 

子 日氮复 匆之上 ^ g. ;;^ 表翡翠 I 鳥 Itk 鳥 


2 5 « ? 5 羽而 till 真幕而 >t 氣翁 


^ E^^z^^^^t 4 日 文, 1 卞— 曰 羽 I、 美;^ 其 骨 


n 笑.^ 疯 曰弱骨 爱 

肌靠 4^ 子 Q 羼衙 蘆而翔 〃避增 朴子 曰 智禽街 

i 〃逸. g 慈率〃 、卸晃 V , 汇 夂之八 4 g 吏布 承,」 

於 J 世 43 1 M 曰或" 肌,^ W ^!. 可用 I、 罪 為人 


所 g ,篦 ^ ^ 南 J?— 先 " 體 t .d. 高飛 常街轰 Z 


111 


^翁 曰賓鳥 西南. 赴^ 赠似^ Al^ 

变. j 鹆. 鵡武 曰性辯 惠而能 言^ W ?雕 C 静 ^ 


or 港南子 


^ 00^^ 子之 九 1* 1 濟曰猛 志謂慮 往,^ 

志 從默參 t 現獨 I 盲獨& 4" ^ 重謂 門 ,^ 4 


A 暴以 順音^ .^€為 肩戀凝 旅 野基 1^ 


^^^4V#^ 二 山 4 之 褒.^ 曰 曰 趙 地鍾& —• 


也. 方朔 十洲, 1^ 曰.^ 海外^ 鐘.^ 禽 


411 氣 4? 日 IT 音 聲" 顺人 L 音 趑摇" 翻以 , 

M t^s ^ 肆蒙 寺淤々 94^^ 


•f u-w^ ^4 曰早 AT 云畴 J 寻子 為坎 

,启 拉 预曰 .t- 臂 ^ 询 1 禹意^ 夏 S 和 


ullu I^J^ J 於 魯. 東門 外 及 4 巧曰 4 兹 

^ ^ 象乎 ^ W 一/; 鳥歡、 4 『舞 iwls"^ 足 A^,^,^ 


^ A 粉 曰瑪鵜 .^^IF^k^h^k 仲 < —以鐘 A 


徒 a w 往雀 ^ M 意 ^ 技,^ 西 


M -艮 p 媒 4^ ^ 褒 時 t 


,^^ca^ 一 一 口-一 善曰文 子老子 日—# ^陶 冶萵; t 蒸-^ 

J.J^ :k A 見 齊曰. 體夂 鵠 鵑,^ 肜.^ 謂 &t 


善 ^^子 秋? _4 公 W 久 袒 .f 渚子弯 省柬, 

海 有蟲 1 於 :!^ 晚身 截而坎 I 為鸶 g 不. ^ -$4 名而 


—I 曙、 ^.w I i 


東 、海 省 d ^命曰 M « fe; 子 01 儿 ft 省 #、 其 名 日鶊礼 

而 &-臟 怒 而 .^il^ukk t 向 舛 錮 不 

« - a ^ I' L L . ^ Jl r 1 i i I ^ li : I : Ml 


^ I ^ < M 輔 大 t 其 慕 ^ ;^、 尺 之一隅 y 一 

i4 網. 小九 t 所. S 4 gTST^^I 為省 < 脉短老 K 4^ 

ilflf i 乡 (f 磺 K 足 ,4 —汙 ^ ^^曰 "盖氣 t 其所 

小而乂 氣 #〕 4 - & ^glg^lp —漆 ^ % 求 4 之 所 ^ 1 曰 

上 方鸚鳥 下,^ ^^.Itd— 夂, i I 

fe 1 4^ 小 4? . 悉免不 ^ 其 所 艮 ^ 


文 t 寸.: 


i« "對 t4f 討 g 襲大美 

勝錶 lis 胡 4f 


欽定 庫.^ 書 


飲 W 四庳 4< 書奢 ♦ ^一莫 九 千五百 三十三 啷 


文逸 表寸四 


I g 明大 子翁, :ii 


唐孛善 S 吏济 割良^ 化 &g 沟赤周 * 往 


^并序 善 割芳毛 詩義繙 曰 彤 


>0 也 


^^^^^ t 好續 書 4 姜 :, 不 It 章 £ 


金 ii4 年官 er 家 t 帝.^ 卞 ,即 


uhc ^MNUP. — — , g —- j 

i— 翁 " .2, 卸 ^IS^^^^J^,^^ 


,KV ,力 .yiJ4^^ e ft^ 馬八尺 L—dMLMIi 


I 済 圈 fl 固 


.^/軍國則文武^ 坊 蹄入曰 文 德 I 旬羅 剡^, ^一 

# 曰 』—4 f • 1 1 ? ! 


^ 書卞恢 S 帝 -t.- 印&七 十氣 I 

叶, w fen 禮情至 .4、 ^ ^^i^ 


黄: g 4.4 馬 氣 Aff 見 k ^,,$€-0 ye 生噜 看 一 


曰 I 象 書曰島 .祖 武皇 肆 f 真彭城 翻 

氣. 封. 玉 曼晉辱 t 镫 3 庀 S 中, ^五 方 


" I K 秘 t 盈於 玉府 文&列 手卑息 


全 玉 ,^ ^ ^—金 a 1^ 有一有 ^ 犬 戎,^ 3^ 赤复 1.^. 

t 4^ 人 以馬 百 fe- 晴 H 漢 t 氣有 「I 華 .^ 氣 

^ 巧有. * 典 * 台 化暴逸具 之凑 妙萌帝 "笛錫 1 


曰 潘 要 4^^^连 珠 © 妙 萌:^ ^論 語 P 繭— 割帝 

. : I 曙 N L- se> ! ; : I , J 


银 膝,^ 年馬椐 I 言. 自 子 fe ^ .^^s , 

V/ 轡象: ^乏 良曰^ 卿 言. I 駕噸 >、" - 


t 献 . 1 齒 <^ 雖 I 而 I 氣不 秦 ^ 勒目 


卞傅曰 馬^ . ^長灰 爾雅 1^,^,.^ 毛詩. &其 iri^ 

• 4 ^ t 年 雖東. 老而 14„^ V4 差 k 4H • f 、l 

I. 之 寺而 著之, 外, f 怕翻 曰 ^,^「?1,甽^# ;之;5 


i 、MI 期. 会 |& 力: t 则 r 二善. ^賴 「期圳 


馬於道 ^^^.^ ^ f t -^ri, 而, W 


^ ^ 之子 方 4 Ui 歡 D 少盍 & 力 4^ 4 4$ Arf 者不 4 


rit P 命陪清 尺子^ 意 象臣延 y 47 乘也 

同 lllf 同 i 八群曰 I I : : ! : - : —1 i 


一障 ^ — . I 


. ^^約 t 書 D —i^f^ss^s 一, 


武至 之故 曰 重 #^4 1 詩 傅 世 ^Ikl^Kf 也 


j 奏甚 曰 漢奮 象方 朔修願崇-4,^,,!7待^^康>1-4^ 


階 三階平 則風一 t # , s ATHTP—, 罔— i, ^1 

i 星 色丄 下皆予 |g ^^^k,fe. f 太 平可升 i5 


議 ff 

邃:^ 一 f 郫, Q 學,. J 史 叫 

jftigi 義 g g 方之 文書 就文 蹀.^ I Q # 古 * 

'r 二 . ii」J JM I I J I ! M, — . : J ^'tj — 〕—;!••- 


良 馬.^ 錄者" 哉— 則 ^^^^ek 


*l£fr.±L 有角条 之壽三 千氣 t L^^^ 后肩一 


馬散 a 天馬來 1® 極?, 果意 曰武 帝元慇 9 邱 馬生, 

置 氷 t f ft 曰 陽.^ 野賓 E# ^長武 帝畤遭 利.^ 

& 跣,^ 氷 I 見 專野馬 t 有奇& 者,^ 馬異 

H 此 氷判長 4.- 作— 土 , 4、 來舍 氣馬 I 習夂 

f 作 尺馬歌 济曰^ 逸 t 言 漢 I i t 方 ^ ^ Ll 

, 效 f 黃、 g 卞 4、 上 愛 得澤 1 部畈曰 

伊逸$^^妙足1則代而《«1#先4、瑞 • I 伊 惟也漢 1 f 坆 言 間 i 2 力,, 

漢得尺 馬作歌 云天馬 I 龍之媒 1. 1 」 , #, s 


4^ 捨 威绅 謂足 子也得 , 馬可以 氣街 H<- ft- 警 


^-m^^ 下焦-上逹知我者其 天乎通稽碾^^^^ 

日.^ I 缟 叉 g 成氣 無文^ 序 I 济 a 天 • 


&善 S 爾, 铜,! 11 鼙 明 化諝 

Jr 洲 伊尹 a 先王 鋇?, 吒 ^ V 明 命 剩 狗 %^^f 


t 區 I 州,^ 至明 命卜 1 4 九. ffl- 告 卑而 顺 t 肩竭險 


^ 象 正 


曰 書會禮 >^ 氣 a 碎寄, ^ t 九 1 之人 .tig 齐^^ ^ 


金曰 s^..? 成周 之會鄭 王. &大 I MM X &— 

一 本^, ^郊、 见 I、 I 率就 實既羊 乘河 a4 武 


咏 p t ^ ?夕 ^ 如淳 ^ 滿,^ % ^ 岡 


# 1 新^ 六 服爾维 曰九蓬 .八 ^ 七 idrjy 

t ^ ^ S 海邦 壤 g 4- 戎在& >^ 注 同 遍 V 糸 


ii 暴 mail 


雲 4^ I 复津 


fhh^'l V -「 」PY 4?g? 」 

書 揚雄; 力泉^ 曰 先 景之素 錄,^ ^^象 .id— 創 

舞 H 、莢 1 举中 W 济 曰束 I t 景 t 迅疾 I 4,4 #c ,4^ 

而巩. /疾 t 

Q 衣 旁. ,f 瞌 —% 則山 A 象牟 4 文 M .sciisi^i, 坑 # 

fcL 除天 于街 t 代 黎, 配 ^ 


價 j ^ ^ i 丈, 奢 乜周 H?- 一 f 妹 p 阅 ^ 潘 


i 就 Q tls^l^. "齊俯 HA 板 先 馬 ^u,^u.>^^^. 

為 I 王 島概踏 I 云 ^^^1^ £k^l #s^ . 

一骨翁 y^i^^i^^^lgal 屯 


梅尾.之.^^^髮額上毛*3尾歡 棺 而- -5 ^^.^^1^1^ 

馬經 曰 e 成人 者行 千里: t*l-ST 成.. 者, 現童子 t.^ 項 

靖權, ^相 馬继, 賴欲 g 如 # 璧 即 —#—-0— 雙 璧.^ i 满 

S 相 之 I 黄 怕 4 '龍 • 曰 擔^ 壁 一月 I 曰— 

K^kKU^^ ^ 趁 據 ^ 子 秦 k 1 樂 g 子 W 年 

長失予 V 姓"^ 可,. * 象馬 4? 乎: S '喜舞 良 馬可以 形一 

,1 座^ 凝 * 臣 t 下寸 I . 可告 叫-艮 ^flTFl^a 天 下 I 

.之 馬.^ £ 换 ^ gi 駔 驚见, 逸 踏 1 0-4- 1 

^ f 多 體 真 i 馬 K, 同 5 赴 様 行. ^w—t^^.^ 

夂.^ 歡謂廑 K .1 ^ • 淡 f t £ MA. 


訓 氏 H) 
最人 馬齊 1 

祖 JS? 


游 


、復 子君 I 


!胃 

尺 I 
子 曰 


以 f 左經言 4" 


馬盡 

言 ^ 田 A.t.i 


事 

aitl 君敖 


&嚴 1 甸 4 像眠 非土 


:而— 度君 i 剩語 

铕 ilt^ 動;: 君<^ 
游 侠^, Jt| 舉曰 

子1灰^意卜;^:1 
惟 |« 

帝 i 島 


從徐馬 


氣 t 也 


1: 

訓 


rZ、 


以刷 

粟到. i: 所 去 


刮在 

|'] tlfi; 也或集 


幽 '绎, 


言 

躬 fti 


U、 


n 

馬 复為長 象 
曰 瑯塞域 


幽曰 t 色 
燕^ 得昏 


,瘁. 闕 *1 .% t 

I 子 


幽 
拔 

秣 

t 曰 4«故 荆 
稱 


州都 i: 
^ n I 毛 亦, 

f'j 也名 注曰 E 


曰 


其岡塞 


斧 


直 


t 善 
豹曰 
古塞 


去朝 P!! 傳 馬 4^ 有 

I 文 祖曰 X! 曰叶! ^iMt^ 預! 文 注复 

幸帝 I 教 1^1 孝音 绎: £ 


wwwl^^^^ 路 勤,; p 調八. 

F1 先鍾 文 P »^ 令 河 —伯 ^4 € ^ ^ ^ % ^ ^ 


UFt 曰 馬 I, 齐,, 和扈 ^ 漢官^ 曰大^ 函 


向曰賴 軒輕率 .^^^1,;^^ 化 騎 nr > 、& 7 登尺 子 


: I IT. : ..1^ I . t , 

變 卷瘘章 || 攀善、 *一 f pl^^^ 年 

7 : f * -\ F L M u u ^ M ^ ~r s — M M I un p 


甲 三卞馬 Q 组甲 以組為 M 二 色 ^ 

海經 gi £ & 〔属 传; 统 t 辞也 章. 文 .JI M 酹4- 

r 祉. 丹責 砰其 1,* J- 屋 减璉^ 作 


,p lb, 


L4'l 善 s 服.^ 通 俗 丈 曰 天 子 4^ ^^,t 伺 sn,^^ 之 4 

锋 I 遊溪意 音義發 遊 古 列 - , 5 


llfli ... . 列 字也 i 良 g 半^^ ^ 

€ 猶街 也.; ^行乞 言 —%. 逸 € ss,^^ J,.. 


争报 " 鴻驚時 淮&略 ^ 善— 們 „,3W;,S.: 甽 M 


】 : II 忽.^ ^丈 Q 有 所 k 

^ 拿 1 馬賦 Q 形 葡 i 难." 超 f 鳴 音 泉 賦 D 


^ ^ ^ I (1 待尺子 之 % 种也 J# i^^M^ 


^ s ,直 杖— 


廣 曰或疫 An 乎 阵溯义 B 氣( t 4X • t 闹大 


遷逸^ 文 P . ^ 良 馬.^ 廣雅 P 騰务. ^ 、艮 曰廣望 T 


一 


碎裝 L 言 5 丁候狄 詩,1 氣 " ^^^.^sf ^ 


醫呀干 免 *| 善曰 fel^dl^ t ^ 廣 望 

#1 P ^£^^s f^ 祭舉 鴻本 主百層 1 &曰 t . 現 L 馬有. 現, £ g 4€ 


91 S 八" SIS ^1 i 


手^ 場香 毗 


八" 走莸, 4 4、 赴 池 I 埒 >角 1 1 ^ 箪趟專 .^4^^ 

5k、 ^ ^ $ ^ i 文, ? fl 


幣 人聲雪 潢羞略 HP 王 ^ Mtp 曰复,, 紀, ST 潮 

^ 馬 I 良酎 者亦 ft I 散 4^ 艾,^ f 卸 

^^a-^^ 經 e 馬射 i 4 為 I 支二收 馬蹄三 收.^ 1 

g t 謂騎狩 I 元 ^^A^ & ^ ,g 經歷 電 散.^ 

^ ^ 拳声 f^^sl^ 溝 欲 i 漢意天 馬歌日 

一貧赤 翁應 g 尺 宛馬汙 血雷^ ^ ^ 


善 言 曰^ 歇 ^ sl^ s^l^,^^ f S 桌泉, 


郁主 人曰馬 fe: 士^ I 洩乾 喻文 帝.^ 周 p^g- B 乾 


為天 詩 S 氣都 人士 l^fF 圳 散^, % 称 

謂^ 1 之 ;^. ^飲 . ^乾天 ^ 言 天 叛, 忧 都., < -荨 I 


|Q 之奢 gllfeg ^&闺 g 求 I 西 極而 骧貢& 


J^.^^^^;sd—^^.s—5iJ~ —桁 t 翻, ;^, 服 注 S3 


翁烏 a 氣 ^ STPr 通 邑 ^ 都 4^ 力 養 t 岡 -5^ 

漢書尺 % 歌曰 ^ ^未 化一 g ^ 曰 武 帝得鳥 孫馬名 

V 鳥從更 名一? 1 . ^馬. ^隙 4 者 Q :!^ 龍.^ 曹 ^4 咸 


" ^、宅 舉 ^ • 1 3 1 ^ ^ 


. 足輕卓 怜 徒 曰 言 變餵 5- ^ 旱 I 4 V 增 5 4 ^1 

牽 掣街轡 C 國 ^kkkr^ll 望 S i ^ 言真 申条 ^ 


雲.; r 方 4g 宁二. 郡 也^ ^ 謂 ^ ^ t 


特翁翁 衡 


^ A 有 i ^ ^ 都 Qi^l5^l^l4 翁奢 


文 碌 I 也 # ^街上 ^^^,^^15^ 馬 于 馬有 务 


棋是跳^43l 詩侮s ^4 文 > ^音其 I 京 ^ 切 .向 曰 

索 焦綠盹 織驪香 犋昏敬 馬.^ lc^t^z-.h:N^h, 


群脇 4 研歡 t 舉- 王终王 t 遣又 為卿 一 4? 


待 I 玉, 母 I 之.^ & '^i 傅 Q S 王 # 在 i 杳山 ^ 

經, g 氣鐘之 4 帝臺 之所 g 觫百神 L 郭攀、 Q ^^t^^ 祌 


^ f ^ ^ 爲 經逸王 母帝 < 至所 i^g.^ 针 y^g^^t^ 


, 丁, ),^ 竭善曰 e 鳥相 如大门 献曰世 有大人 衣乎中 

4^1^^^^^ 曰 告: 帝 夢逸举 t 氏之 國真 国桌. S 


列 屣實山 4 樣连 I 下 文藍. ^翁 

^ t 漢班 嗣 金 1 f4 氏 V 机.^ 良曰 , ^言率 歡 


;封 氅 i 作 霧王 碑於人 


上 4 曰 ^# 王 牟敢羞 于蓮攻 孟号曰 


, ^kklsc^ J4_l 后 t 發楚 攻 & 以 爾 

4 A ^ ^ 碎 於. <- 上 終預 P 碑. ^ A. I 3 


為國 R 梅 44 氏 傳 石碓 ¥ !一 wwv「^,^ 氣 方 I 向 

-首 王太康 t 盤趁 喪闔 思夂 韋 乇 f 可 g 作號於 4 ff- 


Sf9,f^ 天子乃 极^% 楚直怎 t 解 i.^ 愈 


, 奉宠 g 肩 4 I 一, U — 

翁武 ? 使狐山 银 康赭务 才詩曰 H i 

傅左尹 子車曰 周祷王 欲肆其 a 周 1^ 尺 T 翁>有—.^ 

. ^馬. t^. tluf. 漢會武 4- 4 大 -I 凡 馬使者 批! avf 於 ,1.^— 叫, 

之 考 丈皇帝 時有 1 卞里^ 者 IS 曰驚 镇在 屬卑 

. ^復 吉行窗 三卞. 3 行曰. ^ ^+' 跌.^ 千 S 之馬 揭 *2— 

之 4、 是 乃星 其馬象 SI 時名 都王國 

f M 馬 ^ 駕鼓 車 翰 51 報止 t 天子 止逸 1^ 處解& 

氣辟 t 善 以翁. "玉 漢武 氣丈帝 t 武為 t4^ ^ 

隐 條闺章 或虫象 VI 御^^ ^^^^fy^ 

, 狄包國 J^J ,4- 乂 M 又曰 勣恤民 ^ 01 ft 

蜂子 曰玉子 期為趁 t 岡子柳 I 遺争千 里之. ^其 

^ I 也晃 仗逸卞 工 子 期齊杂 而逸之 At^ & ^ W 

k 馬 驚既 箕古文 周書曰 嫁王 S f wi^4.^M 而 


時於 街御者 t.^Hl 馬 止 之 躑 4: 

服捧漢 明帝. ^ ^ 争 > g 大 山至 :g 冗 揚 有鳥 嗚乾^ 

貪腋 tl 下 禽氣 &V 殳二 f X 乃 賜牟 二 百^ 


記承. e 上意理 ^'M 锻烏時 虎 fe-, 相主 


^ 3.s# 叫踏. ^3,s^—.i ^Lft^^^ 


,良五 S&m4i^tz^—.^,3f^ 口 d 良夫 is 淮 祸發, w.:?, 

^作 f f 囘 . 之 修、. 王^ 周 as- :H e 軋 慎 防 備 


^^f^J^ ^ . ^備其 ,,f 4, 防 以 4 


制 V 要馬為 I 二 1$ 侠 凊 逸 


- . . IP i -f fe^ 亂 21 教】 轄其 

外 乃 復設、 II? 笨 -重輪 即重毂 , ^漢會 纠 ^ ,之 馬 4^ 

在种之 而 J 墓效 P 艮復也 如 淳 g 方腫切 曰天 

(1 ^ I S 1 yn 


»t ^十 


言 累, 之.^ 鄭.! ^一周 i P 椒 樣 廪,^ 漢倉 太 4- 

之象 4 應 木可食 梵口 Ht 人& ^,^^t0^^r^^^ 

. ^龍由 氣名真 ,i 委 £ 月 

• ,t、 nr^ .6^ ,j 7!i J I ' r 7 1 1 


fl2 馬 d 

间 


禮 記 4 子 Q $、 帐 i4 


〕3i4§9;^a^t,^,IH 坟, 4 善 曰 脊於禹 ^ 惟徒 


a t 德. 動 t 神馬 1 其^ M.m 易戈 p 葬 


.4 善曰 託文 B m^^ 雜酸之 馬 街.^ I? 

^1 % a 轆 馬填氣 职 1 王 逸 1^ 辯 泣 a 駔 緩 ^ 名 I 


^ 同 1 壞町 ¥ ^月 葛、 虫 乂 5 積 為 馬 漢 耆 曰漢中 星 為天 


矩-^ 郎璞游 i 詩 ^ 雲 螺 非我駕 % 同 


,i4."4J\54„ 漢書 天馬 I Q i 锻: 猜 權奇廣 

i f S ^m. g 惆價卑 £ —I ^IfktK., 


云 馬 t 剛矣辔 之 # ^ ^ 修^ 以 

^ Hj , 逸曰 韁在& 曰裁 呤在頭 S If ^Hwklt^ 

而善服 於 卷^, ^ t^^^^lv4^^^ 淋書 驥 


^ ^ ^ M 4 乾、 一 4 天 馬會锒 4- a 4 皇.^ 櫝 ,4 奏 t 

身從物 g 言』 天 子 之 瞽 g 從驅 ^ JA^.I^W^ 


^^^.^nf^, 球食 3 1 会者聖 主 —TM 以 多 ^.^^i^. 


^^¥多^^项| . ^速1漢書奢,^謂裎武曰 J. i 


, ^朝露 曹子 * 43 試 *^ E <Q 朝 f t0 P 蓮„ 

& . g 異 搜,^ 曰 M "其 I 4i . ^参養 I 委古字 

HM 曰 4t 終 ^ 言 i、 -ip 朝 ^ 

而 奇 4 &離^ 氣卿 III 


禽武 


崔文 子者學 # 於 子署得 其文歲 4? 4 ^ 

八 八 4 橡蔡" 忖 路 4、 世鶴 41 g 棒蔭 鳥 1固 4h I 怅 


火 精火 I 七金 I 九故 ^^!^^ 愛 六 十 年大變^.^^ 

百寻 形定而 1 ,0 t 云二弃 1^ 于毛. 4g 一 M 三 存頭赤 

^ 年乘 薄雲漢 人 ^ >3r 舞—, 七 4 鬼 t 即畫 夜 十二鳴 

六十 年大毛 ^ 舞 毛 !:£ t . 泥 永 14 .^T 六 十 年 


. ^—長 軒— 4、 前 ^ fe- 於 M:^ Z , ^而尾 ^翔於 4!-;^ 

^^fr'^ 洲典止 ~4 林木盖 S 截.^ ,{1$ 長 

^ 人 、y . 秩稹. ^ #1 春 ! g U 17 少 14^ £参精*/^遠頭 


S W 亞肩^ 體驩 1翼# 毛甿善 


一 ^^b^ tl4 從 ST 善 舞; ft 織 ^ w 能 行 — 


s I 践 s s r g fsy i 


t ⑩善 東卞 蛸十洲 ^,^^ ^ 11^1^ 一 M 正 ^i^l^ 

一 t 嶺 一 角 正 ^ »^ 1 4 向曰蓬 .H&i 鬧 >^ 人 


it 9 tor ,^ bD ^ 


酵 t + s IL. 


海老, ^長 揚賊曰 束. t B 域 H^TSTSN— 頻難 #1 衡翻, 

古詩 s 象祭 % -天 f 欤〔, 文雖岀 彼而意 


而 方多精 舍丹 而星 躍 g 凝 i ^而 時曰- K^^^ 


區祌 明之^ 域, 忆年, ^綫 歷既. 蓬年 II } 目赤. % 星 


g rr f 、之 译^ fe 年也 . w 歷^, t 年壽 又多目 赤如星 

卿 ^ 7s^^^$0i$^ 


i 善曰相 鶴經曰 &脚 I 谇 多力 王 *i 辯 

" 5 大翁毛 l &i 而臨晨 ff 


^^^^ 


也 餘曰 霜.^ 玉羽言 真 色 .e .vg fe 4- 1 ^ 


芝母, 4 手禱 也 J 5Y3^3"TS.W"^ 


也 舞 天 子.? J- 天 子 踏 -^3. X i 

上 € t :# 夠 夕 逸. 戴 歡、> ,圹 ,中 ^/^y^y^k0 


4\ld- 靈 tpLe%l s 新 >牙 日 晉 文, 八厶, 好 i SI^T,, 


之 € if 赋 .0 fwil 叫 l5—3r 衝 i 7 


帝, M§l 喧 . slrigsf^ 


五 臣 I? 41 食善 廣樣 ^J^l^^^^F. ^€ v,r 树盡揭 ^ 二 


ik、 £ ^ ^ f .¥^「> i: I — p 


fff^ ^^^s^^ 宜&调 年谅^ 很好 箕鼠划 


I 善 3 禮 P 冬. 之 ^ m ^^SJ^^^ .4 卑 10 秋 

D 冬^, i^fsl .贮 D 仲秋之 g 從氣^ s 


# g 真氣撖 石折搿 P s 星 主氣 I 去箕氣 


秦霧, 蔓卖, 


Iz^ 月&^ 或 #x 之孚 晨傳霜 #/4f}、 ■ 锋 


陰 氣 I ^ 立 1 碼 f 漢 、" 就温 t 作 清續 


i 


之蕭 條對褒 n 腺灼. 咴 J 清零 4 将 錄舞飛 141 全 


一^菩^3博休实教萄曰 一 4 S.^3.s.i3«¥ 

f 事陵換 、嘆 a 欲闻 華亭鷂 < 不 可復 f 漢 典職歡 曰 

學舞|^ ^>年舞處江即 € -曰蕭 # 鼠聲 月 1 1 


a 海賦 a 翔霧. e 亂翼 則善乘 ^ 

1 $ 老>。 曰 鳥釈, 蹂.^ 用 g I】 龍 a .A &. 淵 濟 


If f^l^ 功彰 ■tw^^ii i % 


扪!^ 或 #》 為或摧 折 割 1+ t 之 i 相鶴經 dl^ 

I 孓. 茸 I 生色當 -艮 Q 1 # '騰奉 1 蓬 I 43 

一雛 f . 刘辻 络 善 曰 购 if 舞 之 行" ^ f ,A 象 

^UU^ J 專,^ € 別赴或 vg 詞 -m 1 Q 舞之 


匪 丁 JJ ffl r I IH I H I pu 1 1 n I 1 j .1 Ji 

„ M^s: . ^^往 而 歸風务 延 is 


中 
规 

-矩良 

t 


舉 頭 敬 行 相並急 聲而嗚 t 


&昏 寂 善 1 1^ 傅玄 ■ 與馬賦 ,#*^11填發字書 ^ 

/ 晃 f 洛 0^ # a ^ t ^ 言 鵄變怒 ^糞 參 

1 1 S 烟文 f # 無毛 質鼠去 不 可氣悉 fl 

同邑 故 4一 若 A^I^SM^ ^ t 寺玫 灘悉也 


向 a 悉 盡 t 言 ^ I 脊 相 文 與^ 4」 如 不見 t f 女 

. I , 舞 


注 s—f 神:— 11^ 


神 i4 € 自掎 仰 天启之 崇绝 吏惆 ig § $t 思 PI 


i# 神 女賊 Q 頓簿怒 ,s,#.R^KJi,M 


^ $^ t !,, I J 


謂鶴氛 1 整神容 I 碼 ^ 表 t 尺 鶫之舊 榮免亂 


^^^TL 善 £ 氏 博曰齊 i -A 燕 A. 歸 

剩 tt% 錢 f f j 姬 巴靈 ^ ? tkuKK^ & 


猶壌也 1 約 宋書 ^ 4 勿. J,r^ 、服舛 4- 之. e. 舞,^ 相舞 

項暴匈 舞項伯 " 袖 騰, ^y f 用 巾蓋 家 項伯, ^ 袖 之,^ 氣 

^3H^sf # : , , ———— ii, I I 111 


之 揮霍 良 P 乙 f 燕 视 並¥? -歌舞 请谈歡 和^ 也中 


# 舞人 所教 ^ 4 龄 意勤弄 "老 

言對 I 鷗舞皆 I 貌 y 恕 vf 修立也 


S 叛 邯鄲真 敢愉直 


§f^T^^f 漢省 ,邱 鄹鼓 I 古 m 府 B 黃 金 為 

ff^^ 君 鬥. & 壁為 君堂上 賓霞搏 、诵 吏诈邯 鄲 

徭 淮角子 1 貌 ?瑯 v^^ib 

善 l?r^ 曲 ^阿 雅 ^ M 此 亦不 复螽擬 I 


狄 a 王闍閡 ^小. 女王 與夂々 女會 會蒸魚 王 f 卑 

^ 一 , fr,. 奴 曰王 4i 魚 夺 ^1 £ K 生 jg t ^ a- 閡痛 之 M 4、 

二邦 西 閣門外 ft 池猜 .玉 搏球 


■ ^1 之 寶、 以 .n^ 女乃 舞 白鶴 , 萬人 暖氣遂 使男女 

3.?、 &Jr*- L、 J LJ, srj n 、 J. II . .. r 


1^ T u ^ I —— * —— h ! rrh i ^mn, iHKIMr^ ? y K. I. j i >j jf- 


養生要 p 鶴. 卞 百之 fcr^—s^~^^^, i 珣, 询 —^^ 

也 


忠上 


J If 人 杉卞 # 然 A. 處 |i? 與 神 遏 ^ 


C ^ I ^ 4.4r : 鴨 / 2 , , , . .+> 


:勺、 
;雄 
:#1 

i 野 
: " 

'暴 
叛喜 


犹良 fL 我 初氏玄 


13 虎 楚生永 水項類 

购 献蓬弃 4fe 色^ 项 


>^ * 力 代 I、 

明靈 t 澤 
中 


中 


额帝 


靈詩 @虎 景 
宵 氏轧 i 


黃之 
'帝子 
之孫 
孫 I 
尾, k 

意 北 氏 曰 
'购 之方 Jllf 


高 

, 


所藏 i 
為 f 富 堅 


風 謂 1^ 

钩 f 虎在 應楚 靈 i 子,? 、帶大 

北 A % 中 #/、 同 善; 乞行 龥 家 
方 家也 "1 曰謂 k&efi: 項 a 
:1 曰 4i 中虎 4、 漢 Ir 鳥稱 I- 糸 

it 齦 班 書; 陽玄! 言途 
乙 飄作五 謂其子 琺 S 已 I 已 也 
子文氏 表家與 t 

/、1 

i] 南 

楚 

從日 


改惠戴 貌變 
玲善 I 是幽 1^1 
; I 是 I 


鼠尹 


以 


之 之也語 楚,? ?老 


^ ^^111 孔 i 同也 
# 文號 


=f "祖高 
规也 4,! 文楚 jQQft^i^ 


多 ' 
I 瀵用 
j 得不 

夂窗 i 
神 而 

明 1 
之良 
理路— 
"-塞 
而 
精固 


一 群狄 不 t 三 i- g vg 氣漢書 9 始 皇 之.^ & 避地 


棲 頓 當考惠 高 后時、 X 财. 雄 t 疫 貌 Q I 象班氏 

4 € -, 遊難 4- 池,^ 沛,^ 齓 A 齪 4- 從云歡 I 遥 


也 鴻 鳥 I 渐逸也 唁先. 人 至漢十 世 逸 tt- f 剩 1 f 

京^ I 成 帝 之、 g 班 I 女.^ 使 ^ y< -子 盖 ^長 安^ I 


來 鳥, ^ t ^ 鴻鳥 之 € k—s』JKU i 不— 夕 


"行, .siwig , 力 1.1 


- 尺家曰 是 也 ^ A ^ K M 


,1s. ^—一 甽 I£I3S. 忾 s.^ # 

欹 A M ^ ^I^b.KU^ 轰, 思 ^ 甸 Q 务烏 


脊^. 愁 於,^ 人 ^.^.5^-^ M 队 之^: 1^ I 


飲 定四庫 4 一 # ij: i^^al u 1 

I^Hyf^ L - I t.ff% 3 摘竟也 t 考, 14 t 保, J 又 


s ^ f ^ K 終 4 我 I 則 也 何 善 法則乎 言 

, 樣 t 我 父 之 所 遺 ^ 則 為我釋 仁 邀 之 里. €盧 舍 


多, J^Lff^u^ 前 


利 之 有 4 各 後 世 也至子 g 窮則 竭善, ^身 t S 

最!^ 天 丁 S 氏卷秋 Q 古 之 si" 老 E * € ^ # 

^ 得 於 ^ 窮 C 一 ^ 、艮 Q S 齡美 AS £ 


扭 , ^芙我 免祖 ^ a.^ 文 t 處窮一 I ^^t^^k^^^^^ 

亦有滸 聘之. 榮 I • 有^ 国 之義 3 

0^^^ ^i. ^ ^l^lpl^ 圯, 毁 Alt 已抓 生童 & ^鄙 


氣 我閣 1-^4"^ 身之足 


ildullj^^^ 善 項 .51^ 營 也曹. W 家 51 連 


一 4^ 寸曰 , 疋 大聖自 氣" 降 iir 詞 不 替,^ 翰曰殉 營 

t 言我 I 不 I 營. tj^ < -之亭 1 1 代業 I 政, 紀^ 可復也 


^£ 耆尺 《4 g 条 此異行 


黨:. If t 人 氣 我謙恭 之道 4- 我不 敢 輿鄉. <^ 


一 五&, 、掊 ^I^A^IA f el^—TV f 所 思 錢^ 夜 烏 


之^ 夢 乃與神 i 接 t 良 g 免 1 1 今^ t 逸 t 


4 途望見 14 ; 4 之中 有 々l#」#l*:g^, ^ 氣 S 跳望也 


f ,| 欖 每為 € 徒制. ^暴^ ^曰— 力 置.. ^ a t A f 


谷欲 堡見神 硗 f 貌我 t ^ a.l 真人尊 ,^ t 

夢薛 之 ; 41;^ 挽 我蔓尊 而謂我 Q 落 I 日 

L L . : 1 1 1 1 r 


語 


氣 /dfs Si 應勒 Q 嘴. I: 帝 I 夢書 遮途也 言 

訇—矿|^^神進|處^」7贺問,一^:^識 t " 


一卸. .2 —都 ^;^. ,肯 , * 吟 4 慨, ?, &。 节一 

;濟 ® , 神黄帝 L 質樓 1 1 f -逸 4 暴、 I vu.wn'vt",^/ 

g i I 神兮 I # 逋而 T 迷, 3 線高, g 遇神. 退衝將 4 


不迷 氛之象 I 筹縣緜 ^棒水 兮詠南 ■ 


离逸神 歡道. ^逸 4 渐 不 .1 . 

A *p 安甚 © 曹火家 曰詩周 國風 曰 4^ 有 抨 葛 ^^1 

&之 樂 君 子」 f— 復 綏 之^ 9 疋安樂 之 <^ t 


國 鼠之詩 辞安^ 言 紘 .w, 5 t ^ J^t.^^^ 

^^^^7 二难.^ 、 # 、孑 人 ^u^lfu^ 恨 "4- 小雅 g ^ 


^小 y 如^ 於 敬,! ST「*lti: 输, 51 倘 ^ 3 

貌卜 ■ 14 喻或懼 I 二 狠大雅 小 雅 詩篇, - .^ 所 2 芙欲 


1 si , :; ,一31 


p 眷十 i 

甸 前 8 夢 登 山馬. 象 


r 登高烏 f 深.? iw-g^ 孟.; ^"走 魄專, 展 


^i-f^.s^ 曰應^ 直何 亿曹 大家 i t 妓 也 

弋 3yj 暑 € 也 1 1 食遏也 t 何不^ 1 而 I 


畤不可 兮再得 渗 a 直 不也 表 4 ^ . j 


虛符兮 行象 相 兩旦惨 脒疑 6 _ ,,立 ^ 盤 袓 不逸 t 遣 


言 4 神 S 訓 我^^ 佇 立 盤抵 且侍 不遣 

t 悵天地 之無窮 兮解生 氏之晦 I 在, g r 也 e 耻 y 和 


^ f < 地 I 窮極民 在 H 〔間 上舞 I 百 二 十年少 ^亡 

幾 耳莊子 Q 天與 池無窮 < -一 4- , 有跨騰 貌 他 之 


I 


鍵解| 仏 滅 ^fBtfmr 


11^ 善 B j 泉 s^;^. 0- 世 * 多 智 ^ ¥w, 稱 


少>^,#^4善 Q t 大家曰 ^ ^ c f ^ 也 f 丄 I 之 人 舜 

一 声^ 7 有焚摩 填升 港 臺丈 王拘夢 、里孔 汙畏 E 


絶種皆 麟觀 難 dr 瑚钔— 初, S3 1 象 .1 之 所 t 

M 自 防. H 耶 I a t 大家以 ^ 迕 It 詩 a 礞 I 百 


八 4 举博 S 叔 武讓國 4* 诃 t 八 4 i^,l_^3!^ ^ 武一 


叔 武 訟 於 署 文八" 令., i 王 t -^, ^I^M.^ . ^章 §1 

^ t € ^ 齊 Q 齡 ,^tet , 於 楚,. ^八二 ^銜 


國 权方 漆涯 氣 迎 之 A 疑 之 4, 前 


一刈 被請見 公使讓 之 對 -#I:if「<riss.^ ^^f ^ 相 

ki I g 管沖^ 银 齊 4g 一 <±p 之中 a fei 介 a ^ g 

一 歸 t 相讓; iH 


^ I &kftku^^LE,^ I 預 # 雍遑^ % 先 


^M^T^ 五 臣 叫 W 六年 春正月 上 


南宫 從複道 上見講 将往往 ^ M ^ ^.^^^N^H^ 

Kig-fc 尺 下^. .J 天 子所封 ilm X- 所愛所 珠 


化.^ j 怨 4 ¥ 吏計匆 "天 T 馬 T 足倘, i。 

遏失 詩 ^ 相 1^ 謀反 丄 烏之^ 何良曰 4 上素 所不 


一 化 4 最甚者 i ,、 S 封 " i f 51 雍. J < 


相^ 我了 八. -引 fc; 而 i 項王 我了八 4 見漢 王漢王 

^ & 不忠 遂渐之 瀚 fiflp S 高 ,收 i 


下既定 先封之 了公奮 為項王 € 高粗 為祖謂 g 兩贊 


SEA 了 A 『捨 之是? 既定 

了 八厶講 之高祖 g T 八 4 為不 电 斷£ If f 


作 由 玉膚 ff 4f I 章 景立象 敏男為 h 


子象 I V? 廉太 tf, ^ 臨 惠 2 憂死又 3 

《宮 素謹慎 I 子 氣 立 ^^^i^.^*^ ^ 令 # 養太 号 

d 安 書潜 g 4.% I 甸 e I 謂.^ 、景帝 象皇后 


也弔傷 I t 寵 £dd^.^ds i 產. 怨 集 * 死是由 

女 a 而复傷 也 王謂 宣 帝 王皇后 I ,g 鳥 谈 # 萬 n 許皇 


S^¥^r5f^^l^fr^ri^> 力 £ 5口 * 孑⑧ 養之. 攝 M 為 

皇 ^ 慶善 €1 1 王 后 IT 無 ^ 無 之 I 尊 i 


ML 叛避 穴真若 量別^ siH 、倚從 SI 一 e 肚- 2 


穴 巧也禍 #.3 韓 © 謀猶 ^^H^^l^a 塞上之 


父 何處不 為^ 乎家富 馬其 子 4? 荷 ig fvg 折 # t 


^之 其义 a 此^ 處不為 福 .^^^^1^101^ k T .^ 

者控弦 而 戰塞上 之人 死老十 11^ 嘢 2 & 見, 又、 告 

相係氣 福 之為 禍禍之 .3! 及 i 化 1, 不 t^ wl ^ 冠号日 If , 

t 要塞上 翁.^ 馬 4i < 胡人^ V 翁 OS ,f 非福. 寸 1 

馬特 駿馬, g 歸人贺 之 翁 e 安 扣 球满 乎後其 子騎鹽 

-故折 r 轿人 1 i a 要, % 雜 福 乎 後 胡 大 i 丁 牡 * 

障而 1 唯子? ^ 復 玟得、 W 相保 2 t 叟押禍 福相因 


阜善治 1€ 外 W 兮張修 银傅而 g1& ^ I 孰 


虎 I ^ 食之^ 啫高門 豫薄無 1^ 趟 義,^ 行.. 


jAC 攻其内 良 Q 單豹導 與 A. 無患 而. # 識一 

feJ K^l 云外^ 也 張^ 富 而 表也 参 以 内尊: ^ 死 

t .t、 . * 1 — 1 1 


,g」 I 内 聿中 像 料 


韋眉也 賴類淵 也< 冉伯叫 ,:^ 二 子居中 履.^ 

一^^者好學不章短命死炎 C 伯 牛有氣 


r 回羊尺 專, g 年 被炎 俱 不壽終 


.CWKfe 從 已腿 ^§ a 長? i ^ 溺辆 ^ 


WPK#Kb^uF£bu.a^ 之 且與其 從遊, 之, 士 


Br^kb^uffsteho^ 之且與 H 、從 遊 ,<- 之士 


£liteA^S^I $ • 逸聖 門而靡 4 


酸 其阿簡 S s *T 大 《1 ^1^.3^3^13.^^ 


m 4 5i :f 尺 A 路 1 1 底 引仗— 糾; fwsi-f 


b 「「 ,、、; 一 、- ;二 3 i ? ^ J ^ ^ ^ Q 


f 路 得 如"^ 聞.^ t 仲 £ 論語 GT 子 si 行行如 $1 

¥ a ^ ^ 不 ?.^ 其 狀一 ^子 曰 君子有 >g 無 我 4 


n 毅 之挽竟 i ^ 4. 東 我 而 l.%f 盗 vg 賴葡忡 见. 

之 道 、|^!^限..^.^.^可^^^8|4五 & &善 Q 

^ f 攀 1^ 作 fA4 ^ i^d^ ^-作 靈力章 船 


Hl^ -4 I 應勒 Q ^ fL^ 家 B 零 落 I 張 晏 a t 一 

人 《票 1, 队 ^ 义 母 告 凶 尺 壽 ^ 竭在 人摩& ^草. 革 寿歐 

輿 零 ^ a ,^^5 物 之生氣 皆 發 揋 I 柢 也 柯 

葉 i 、類 零 皆 由 .^ 根 言 君凶 棄 氩 亦衣 


季路 . ^哭 £1 害戎 凝 # 舞或非 I 師晃 • 耀 ^ 


# 有 J I t ^f^^ 之. * 操不 景 々/ 行立 vg ^ 

1 M — .. — il J 1 rz i. V —>— 1 MM T> J ! n n I LI art I ^ 


待或棘 三 号 I 之 行 体 不 ,士 

之 貴 其 實 f 也 f ,>% g、 a 曩 子 行 


.4 子立曩 子 I 4rfF 起 M H 無 特., ¥1 真 1 Q # ^ 


然 看 也郭 ^.cg 兩 司馬氛 .e g 浪同浪 外 重 席 I 一 

1^ Q 贵冏 I 職. W ^外 徵陰 413.^ , ^ £ ,t 幻^ 

m s A M 其 身 A 非其 -^. ^由魁 岡 Aw 未 得其 i4 


故 楚., ir^l 於.; 313. 國 文 伯對鄭 

梪八 4 a ^^辛 氏九正 2 ^ 耀 敦大 4^ 照 g 海炎 


^.^^ 之大功 ^真, 子孫来 1, 不,. 日^ 大也耀 

明 t 章 顯也史 花 pi 楚 之 先祖 A ,a It^lfrFNU^k!^ 

^ 知 -耀明 t ,& 2 事 4、 高 辛武. # ^得疆 大於 江 M 之 


在唐 處為 f ST 烏。 狭百物 之功秦 所由取 、我於 六截也 

委齊妓 I ^ 禮 也 齊伯 f " 之 !1 伯 灸, ^ 虞舜 典 尺地人 


暴由是 瘋: 齊 其先, 伯 冉 天 地 ^ 之 三 禮齊由 I 興 


I 仁得其 信然今 仲尺^ 而 机 I? £,1553 


1 &、 g 惟尺^ 之、 肉犰 良 kg 彖.^ 虐^ 幾 泉仁兮 


HUfa 立 4>1 二 1 善 曰普 人家 曰象 卸謂紂 也截童 ^ 仁 

If ^5 謂- 一 4! .^ i^ 易 Q 象 鄰 毅 牛國語 CD 命 


析水之 淬展 4fr 斗 4g 星在 元 齓星輿 日 I 卜、 k 彺^ 維 


^ 頭 之 所建 也|帝豪受|.^/|^^|^.33^;^;,「纠 析本 ^ 

有建星 t 牽牛烏 則我皇 1 ,^^ 之妓 g ^ 之 1 遣 公 


所, 神 也幾之 所在則 ^^^J? 在展馬 

農 祥,^ 五 $UC B 月星展 t ^ 所 周分野 所.^ 


后稷所 經緯也 瀚曰 象鄰 对,^ 職 暴虐 殺 仁 

贊之 A I 武王 合 得天 ^ 见 A-f A € ^ e 


欽 定 ST • ^ tlN\ ^ 1 3 


1 1 , > > : j ^ ±.1 一 


feKKkR 齊 I 謂夂子 p 君夢齊 姜逸祭 之.^ 子, # 

歸 w 於 公撤真 毒 ^ ,《r 之 ^ A 尺整 * 泣 51 賊由 I 

Af^^M^M,AM0M 公子 Q 皆^ 之重耳 斧彌 


應^ 日伯 文公 I 孟康曰 A , A 歷 十 .i^ 年. 遇 一 周 

歲& 'i 入 41 方烏 鉱一切 ^ 國 語 署 袋 g 簡 


^ 吾 真 濟 -亇對 mj^^l^..^. # 入 皆 4 祥 .^1 ^ 

伯讚 Ik 也 1 言 稳 很 為酷 列之行 以喪申 生也, a 


文八, - I 很 

I 体必應 


丄 will 1 龍 帀. 

之 象虎星 I 歸則廄 f^^^ 


貪牟 ih^l 馬善 曰曹大 家曰發 武王名 1"^^ 曰重 

Ji^l^felt 文.^ 重耳 I 處 g g 與 尺 S 1 1 


^ 我 天 4^ 也 周書武 王 翻"^ 於 孟津|§ ^i^a Q 帝 

紂可 代 也 式王 ligJH; 本 — & 天; 命未 ^£ 师 卑氏溥 


J 晉公 子及齊 J0 公 凄 之 八. 4 于 安 之 姜與子 t 醉 ; 3 


卒 fet^tife P4 震 夏處富 三正 


, 成艮善 5 鹿勒仏 震, W 由叫,"/ 長象 漆也曹 大家 

^ -t^ ^ 三 正 Igl 殷 W 也 史 >?a Q 复后氏 t 表,^ 有 


I 一 ^ ^ ^ 1-^ 而 言 ,0 ,^ ^ 之 二君也 於 是帮 册告 

V? 泉表绩 €歡 々/比 三 代箕敢 發之至 萬王發 

兩觀 之象轰 於底亿 齓量晏 V? 4 之 II 升 而孕生 

, ^懼 而棄之 4^- 权々 / 务律 i 禪 K 有罪. -棄子 "贖辈 

之褒拟 € 王 I 申. 立歡 ^ ^ -.^ 廢后 父 申侯 4.^ 攻幽 

J.^ II 幽 王暖山 T 良 Q 锻^ .^、 夏 5 装 二龍止 

以 家告之 i 去 ve 象 在因藏 「/ 属王發 之莱, Is 

^.^ feg ,^ 躏童女 1. 笄生 一 女棄之 有.^ 收之. ^ 菱 


「褒人 王愛之 

后后父 t 坎幽 之自 ^ t^^^ ,| ^^^J^ 

欽定 S 庫 < ^書 l^T^ WT; ■• 1 


^^^^^,^^^^ e 大家力 # 4 難雞 羽.^ 

r^hu.^^hlu^^Mk 言 羽也應 g g 宣帝 良 


s,i^fr^i&,RJ^」v4 帝 I 成帝 I 表帝 J 


帝也辟 ^也故 云終五 I w t 帝 f 

仏 為雄至 平帝時 s 君而 王 脊墓馬 道铺 


喪兩世 -M.^ 良 Mc^^ 司善 曹大^ 曰复 4 兒 也 

^ i & ^IFZrs^、 rr L L t [> > J flulK^ 1 / ^ ■ 


^.^^ &不 可逸至 I q 言不氣 岡儉知 m 應也臂 % 


¥ 姓 ,1 往古來 .^v Q 宙聖. ^ Qrsfl^ 


. ^錄. 乃 可窮古 4 1 幽 g j ;.. 鴻 氣姜於 f 星兮 旦算 


. . 王! > 氏矛已 
;!? 之異此 H 博 


I 位宫年 il^ 么、 龜 
之― 而宣!:^恥 r. Bfi^ 國其象 Q 
又 孫諱王 j 舞 年 翰用特 必有 

^-tfj-i^ 七 Q I、 f i 姜 g 直', : 
?> ^為曹 中力善 '百 世:? A 生乎^ 子 

,已 會與; 参曰契 1、 三姜 l^i^t 名應 

|a 背 叙左; 泉 曹 十杜 义 在 齪 奔 €^ m 
i 吾 晉乘氏 j 维; MHl Y 预 a 此之- 4、 媒曰 
' 象 年年曰 jillA 否 ^小码 
H 七 歇 I 氏在 曰 ^ 陳 
^ 百仲 U'Il 歇^ 趁 

天陳妻 國 i' 謂 什我 I 


I 闻而鐸 f 导 I: 鱼^ 

文奸諝 曰: 矣 a 

宋待初 
之! !:' 力 會人; 111 
"€人 孫人 £ 宣 
童代^ 我之王 
II 之許夢 采 也 


與 


善 


有氣之 n 敲毛 , 
之會 魚詩 参 


#1 伯 
喪>7 


會 子矣曰 
伯 立 實 牧 


今 


所々、 《I 作 II 其 3 I 


^子 ft 此 


國 少荨店 


41 妻 1 1 周也姜 


詩 i 


爰傳 


占 在 fJ_H 齊 


Q 用 有年 "ii 


曰子赏 

有孫 左旦 


變叫項 


5^ 夫伯 詩告縱 I 岱曰 


後封其 傅子理 
果條 母曰事 
下 候聞夠 it « 
歡許 石告亞 ft 


不^ 餓劾 tfil 曰 


堂聲 


閗 也 


而 


舉列其 £k 弋何而 搛野" 


罪 1' 叫聲 氏,' 

a 母 I、 巧 傅 


i«\4、 不 夫' 么、; 聱巫石 善良鈴 
羊 聽 會封為 i^M gka 子 
^劾五 ^河羊 :' 是 氏 向 應 |i 勻 不 曰 定 


街 

同 
'原 


理 為石位 调 


而 
鞠 


會告, ' 亞 死漢應 |ei 叔 

而 云聲' 廣良法 i 勒是 f 巧 

I 死當劲 旨 豺要 
道 t 被廷復 b 司刻 I 申 

j^L 曰 母 te" 亞.: 亞 具之 吳 有 

A 

'食 


ft. 

才 g 


埋 之升翁 
之數定 杜[] 

窒 f 习 i^预^ 
之 得印曰 


么> ^而死 宋 
奪吉 於又 


靈 义 J 
久 馬衡船 


氏刮 1 Q 俱 内"^ ; 真生子 勒同 、确 公 


t 老 上^ 守氏 li 喪伯; 


f 曰 


必 叔血 iMf $ ^羊 石 I 格教 注 于 錢 


itL 甸而相 I 或舌姑 

子立 死人相 氏視 


1% ^子 4> 上: t^a^ 杜:^ 于母 


善其 


曰 叔 "#L> 

P 瓜 f 可 


也 a: 


宣也 

冷葬 
派 沙 e 


善 f3 t 大家 a A 逸 神明, 追 ^„ € 成 言 人生而 F 

,7 i 在. g 聲 音 在 ^ 骨锻 有形. y €4 有 t 吏相為 表 

菜合成 一 體 此 之 逸至 *.、 街學論 其成败 、貧 

賤觀 其富贵 ^驭 一 麦或進 聲音或 I 骨骸或 占色 

理或 視職 識或祭 y 未』 或 省者 行. < 考,. f S 4sc -4 祖 

^ 水 ^源而 4^ 11 老子 Q 有物, 1, 來 地生又 a 

! I .9 ^ 也 良 a 言人骨 S 支聲 音五歲 4P A 一 

喪 至 t 衍 , 子 ^其得 失頓同 一 原 至於聽 寮鋒 色現定 

B 0^ .6— 


晃 44! 於前也 雖然. ^在 < -,^ 忽 vg 行 之 翁 Q i 神 之 


4 a 項代山 Q 群将 I 迹使. %5 i 逸也縮 不复也 


遴 I 措 憂 也 f ^ 受.^ 袓善 S ,一 迹 I 徙 i 行 t 


j c -i. -^一 TV 譯 卷十 a 1 

曰 晉大夂 $ 書 書 子 M'M 子盈書 fl^MMMS V? 害 


貪曹 大家 Q 天.^ ^ I 災惡珠 有盖也 其复廣 A 雖 


父 子 百 葉猶若 i 髌也 i 氏傳秦 伯問 ±鞋 P 晉 4^ 夫 

諷 亡對 g 其⑩氏 子廣^ 虐 U 甚插 可.、 其 <y 碼 


H if 覆死 S 之 甚 氷 II 及 A 武 子 之 I 沒— 勒 

之 Ic^w 實 彩特 於 Alf 晉 ffl^ 或 秦氏 . 良 旧 ^ 氏又 

^fA 家 曰象庶 也,^ 人 力 J 報, ③參. 1^ 不齊 紛亂錯 

#^4^ 不. 信 t 楚辭 曱 £ 之 所. 10 ^ Q ^ 


Mmsxl 周 If 愤 i 翁 


J 善 S 。大 周 ws^lg 也 也 愤亂也 

01 不如 所守 t 在 ^ 赏 H 賓 sa, 寸 而不 *1 聖人 


, ? H 遗^ 5 異. a 為 1^ 之辭^ 周 a 生.^ r ^ 仗 ^ 

^休氣 j 赏 谊曰奴 j 然烏 何足拉 ^ 馬 異物又 M £ 


急 甸 a t 莊 用 t M 皆 in 象 不 ^ p^^f A ^iav 

所 f 1 齊 死 立. jf 福 " .C 放 i 之 %i.r^f .^^ 


f a 义氣訐 £tjv^ 善 Q 項 5 彼 極 f 之 言 W 4 枉 

f 〔且 *fK«r 其情具 予 01 聘 4i 子^ 子麾其 

史 S 子見頓冲乎礼^! 文翁 t ^:! ^ 夜 及 其紊尺 於 4 

. 廟 錐 欲烏 狼 希其可 得 寸 鷓 鳥 見贺, 适嫉、 海 g 具 i 

^ t ^ M 極 專 t 之 t ^ fl£ 乂五& 有 

情 者信畏 1^ 錢牲 ^ 鷓 % y i 之 字 


rl/^iv^i a .1 『丸家 曰至 論謂五 ig 六 

1^,^^^ /^^0P4 所; -贵 之老. g 尺 之性. I 亦 


llfS 之 ,w ^1#有欲 而不居 兮亦有 不 

⑩一善 論語 子!^ $ 與 贵 是 -之所 I 不、: f 其 增 J 得 之 

^不處 t 貧與 賤 是 .1 之 所 ;」 不 P 其 逸得 不 去 也 

定 四舉^ 4iri 喝 I ^ J 


貌 a s f 人 所 ,H 不, I 道 而得; i L ^.urri 

不居 frr 賤 所 Aj 不:: f :^; 得 4i '老 不遮 *t^t.Y- .^i 不 


x^of ^ 乾 善 會 大家曰 4 甚 I 賴輊, ^3 t 聖 


.< -所 守甚 的 而 無二 lg 則+ 心立而 

忍慮 輕,. .V 、,後 應輕 i? 易 3,^ 詩 a 链賴 如毛民 

t 舉 曹夂家 ^ 乃為内 &P 灼 g 與 离物 * f I ^ 


翰 a 言 sir ^ 而無 二 端乃, 一 -^tz f L^/i^s 

輕用 思處之 ^<而 無£害,,} 三 仁 球於一 致 兮臭急 


夕 作異 曹 夂 f a 卸丁 惠以 不去辱 I 馬善 


子. € -之仅 子象而 I 子 Q 【& 三 .a- ffr 子 © 不 

降真. 不 辱 义: I 伯 < 、叔齊 典 謂 下惠降 # ^ 也 

向 日三; I 歡 子箕子 千也 .言 所 M 4- 馋 M 至 4、 仁 


'^M^^ ^ # 、為赞 惠 下惠 " , - 

^<ni7 為 赞 去 ^ ^ #4^' 、, ^毫環 


% 偃息" 蕃抵兮 


一 , Ji 典 y 萄 f 氣剩王 Q J 夂 t 象 j w 幾^. ^ t ^ 


繭七 B * 良 至於秦 i 2 見 氟 王 日 I 下&告 t^-J t 4 

一 國 I 汪 g 重 f 酞.^ 竹 € 切 齊注同 .^i.^ 火 I 诈 身 


. ^可 2 間 么信乃 乘王車 Q 4^ 王降; ^皆之 

,ft ^ 王得輿 數十騎 >A 4 羽 見 信 問漢 王安在 曰已. 

去夂^ I ^ 項代山 -t ^ ^ ^ M 4^ t 演書曰 ,s 綠里 

_^J^ 貧 k 1 1 生 當 ^ 之.! 而入. s 雎, 课山 1 ^ & 

一^ tB 項. 羽 園 漢 HT^ 「& r# 紀信 泉王車 ^.^^^. ; 3^ 

* 降 g 羽怒 1 之 X a ^ 得 急 g 皓 當 4 之 代 而 


,k 定 舉 4i t ilp. 1 1 丄£ — I s 


. ! K 1 1 rL I Li i 寸 c 一 

^ ^ ^ ^ ^£'0 ^子 之 4 譬 認 草 ^ a- ? 、④ 4、 

I1E , f 而要皮 世而不 朽兮力 


p^.^.^4l^,gff.:^.3<,:!^.^ 夂 ^其言 立.^ 之 謂 


£UEltrF£khkA^ 世, 卜所 法 式,^ 


氣命實 訓 llfffJI 


世 間 ^4 奮相賴 助氣也 尚 t e 尺我禁 ^蓬 


t A £^ © # 、謀也 * 道也 言,. 人 4^ 4® 先聖 之^! 

4k 所助 .S3 孔 子 ! g: 木 ^ 順 t 人 所助 信;^ 子 


翁 S # 遣謨 幕 & 言 I »j 聖 之 4V、 t 使人 jig 近 我 M 


g 51、 力 gig 儀氩 < ^孔忘 咏 i 千載 fflflf 


識論語 S 子在齊 S- 韶 三 aaJ^^^^I3^ i 良 Q ^l^^l^ 

都 舜樂 名 t 樂 之 I 犛芙或 氣 皇來職 I 孔 予逸葬 聞.^ 

1、 I i ttF 」| -、 4 - r 1/ 、 : 1 I NK D { 


一^、 \善 曰應 3 底敛 t 孔 子 ff:^ 秋 素 王之文 以 1^ 

,A 之客也 春秋礴 曰踌么 周 亡 玟 I 亡 ^ 秋制 45d I 


i® krt_ —415 1 诈 謂 禮 真、 I ^ t 異 、A 謂 ^ ^ 

一 lifts 1131 画 


^fe^^ife 致 ^ 誠 則道於 神靈 ye 歡於. t: 之運動 


>^ t .n7 >r. I. ^ k^, J 一 1 1 1 J M I Mn r ! I II rr. I N. ,. I ^5 II ^1 


一 :5( 录 南子曰 楚有, 曰橡王 自射之 # ^|_^^ ,^.#,^ 

始 調弓鑤 ^ ^ vg 猿 銜號矣 4^. ^由雖 

也 . ^、書 a 孛廣 fl^l^ 此 早数見 卑中石 2 為虎 i 

±:J£.kl 視 之 石 I I e 財 4、 不 t ^ ^ 庄 同 


. " —— r,. .L —— H II H. I - > /1 TN ^ — 4 P 

n^l^lMu^^^l^tMH^I^UId 」--gLJ^fe,.r。 1 I ■ 


.^J^ &氛 歡而開 豈 y】 乃, 11 推至精 ,^ t 


-之 1 1 f Q 4 之 真以持 I ^ 1 统 d l 「「- i 麇 執-^ 

猶教猿 I jg ^ 化 t 以 至諷晚 I 於 道真^ 


率 氳之, 


作 經赞 者綠之 翰 gl 孔子, ^臭 " 象$ 聖 上 下 緯 


曰 天见 之道负 觀老也 • 张晏 f「M 鋪 而 夕 

語 Q 朝間 道 夕 死 可矣 鸭鳥 .^ a ^ca. ftru 


夕 則死 矣猶 己 _ v?i s 开 ^老 兮詞 


巧善 P 言 人 * 欲.^ 彭 袓之 年偕^ 聃 之 壽 

博 9 從 贫、 火 夂 魔 夏 至 角 ^ 號 年 V 百劉 向別錄 i 

a 老 子右 ^^1^^^ 濟 Q 肩續 訴告. ^若 得 tlf 彭 樣 


之 年俱. ^聰 之 考當 人主 善 3!^ 甽 

告 之 象 W 與 之 逾情爲 g iyM^^0A^^^A t 曰 


象,理 t 天道 ^^s^ 草 創—^1^^,脉,:^「中皆,立1^「一 |41, 

: : f .11 >. 」-> ^ ; f 二 I 


c # ^gi^^ts s 在 ,、l 職能復 y 而 

弘 之.^ 天 地之抹 t 周- p cn 復其見 天见之 ^ ^ ^ 

, I i 一 」 il . — i ,一 i L } -L > » 一 二 」— L > , ct 


子 Q 人 i 弘 4 靠 € 弘 人 1 ^ ? ^ y ,^^J ft 聖, 

^ 釋无遵 T 扇 IT 搏 ^^^^ ^ 1 1 氣 g 行 終 


,t 天地 I f^^£^^kM-f^ f§ 1 


J^^ 表 I 在子 Q 可; 1 保.^ 可以 4 - 生 fc> 語 f4 子 0! 北 


I 复人 y 名於 I r 1 Jl . i 

亦我所 欲二^ 不 可? 乘 寧 4。 主 ^ M^A^^^^A^ 


4 取辱不 逸於見 貌 Q t 生 憂傷 -fl.^ 物 


^信 學 守死善 4 不浙 翻 於 流 是.^ & 爾 ^^^^ 


ss^ 神.^ 不變 S * 祌£ 之 幾歡而 7.wi_3J7 

于 Q to. 氣 其 神 乎— * 日 尚 庶幾也 趙於也 言 人 

4 同太素 R^t^flp 看, 巧 1 1 

_ 應幾 遊於 神 明 之 威 1^ 


p 卷十 gi 


文 n 十四