Skip to main content

Full text of "chakamaka maachr (march) 1996"

See other formats, 1 JI. 

ifoW! %. ^Jl ftWT, 
127 9 a 

22 a 
3 5 Q 16 G 15 Q 

20 
34 Q WF? 

3 Q 

29 Q 

30 a 
32 a 2 G MIOQ> fcRffct K 

25 a 

26 G 
40 G ipl F? M li 1 aroicmii 
, 95 ^T qq>*iq> S? f Si Si ftr^t *t ti<r>*i<p Si MMIIHCI, , f JJ. ftpft firm 

Si Mfi>l<hl tufted afft 

T^v 
n 
Si Si '* tfarf IcfTJ iffcR fel ftdH Si ira a vSTTg ' Act/f ' 3TFR? Si 
a l Trjcr ^widl fym, YfT Si S, 3RP-7, <iHa?l 96 

r ftr^i *t $i *r 

TTTO, *5>pf ^R FT snrft , iMHJH Si Si 

96 x- _._ %i 

q> Tra ol 

F 
d J !N Drifter (Pwm ?wi 

*^, 1JB. 1996 'TO ftdini Si if Jiea^i *n*nTl 
Si Si ft? * , ^T Jd. IHCIKI! f fIRlfi, Rwft^l, f Jl 

, 1996 

if Gift W r/f/)/ ^79" 9T -'R, TC-HT 

cFRTT , ^TC-'R TTJfT, UT*. 1996 3TTOTI 

th ^IT ^ tl *fr ^1996 
^nc ^ ; nrcfr ^ % 3*5 3cf ^f^rr left %| 

%, TTcTT-ftcTT V HPT T]cTT 3RFT ifr 5ft FW T?cT %| if FT %i ^? ^ror ^rc %, 
*fr iff" %l ci^ FT UT*. 1996 STRT 43K 

, 1996 
djch< W TOT 

sn^r l^r TTI FT 5? ;r wr TI> if PlMdl 8 arrarft ^t IFT 
TRct Jf ?^t 3RT feRTTl erf^T iycJHI eFT IPT t*RTC| 
T ^St 

^nft Prorr f^rr ^ cit TFR" 
,. &*&Ht.,|. 

rf #* fiZjp*> / 

^J^^K^M^ 
i>**r^ 
'FTcrtT jTOT ^FfTT, 1996 

f ^nft % vjftq*i $*i<i>i tjpft Sr 

<i>fqcii crif i^t ^ |>fift| TR S? afk wr cj*r^ <F*?f ^pn ^t S ^ff ^?R 3nrtTivjM % <?>i*i ^011 cm Si 

S? Htfo?l "9>f? 3fR jpra cff tj^f *?f S fcNj affatflvjFI ftef 

cff ^rff Steffi ^*rnj, cff % *R vsncf Si *it*c?i $tff *^ Si 

tj^TT ?R ^f^ ^f mef yRT ZE? ^ftTtl ePTF *iwc?l ^>f cff 

m S, ^ ^d^i Si cp?f Si 

tiqicii ^> Miqil OTT Si HdeH TW^f ^>f ^pft ^ ft CM *1*151 CTl HI|Q\I \1I . o v / 

3TTcl> vjTHf cff ^T& Pf+M $Q>*\ % fj3T if SlIcKTlviH 21 wlci^m 

if viff fe>UT ^f S ^f ^Wf pgcf 4>l41 ^t3HcKil9 .0 3 

^aftft ^r?f^ cf>T cpRUI ^t ^RTT Si ^l^jJIviH 78 

FT? lfcf qyf ^f, If! ^>ft cR *fa 3Rf ^f 0.93 

J cff 1FT IJT^ 1 ote? f^T cf cff >3^if 2 1 
cPIcf Si ?c *r virnji irnff ^scf Si ^rnft ^f 3iIwiMii ^cr ?>*i yeiai Si 

^ i 

cff IT5 q<si*ii 6l*n ft> *iwc?l <fT Wff HVJT|<K ^IcT IR? S ftf> ^R cilM*ii*t 

S atR ^? m^i if tilxi eTdt S cff inf^ntf ^f *ifa><jai ^sdt S 

%l 
%l 

^" ! i .11 rr^ ^j^j^ii -JU^ -A ^|^JJj 


tl^ 

if cPPPI 9-1 ft.^t. 3?l<r^iMii S 

alRwaFT efcf * 3iK <i>iq r l ^15 ui|ft> 1 cite? S5T if 200 ft.^t. 

Wl^d ol cff ITS Hl*11 n tlm ^1 q^ll dff<H?lvi|T Si M^*d HUch ^1 

Pl4>lcl ftHI <5TF?, cff ^S 
cff Hf vuiici ff ^ ft> v^(^<pa>c uTT^f Si , 1996 *icid eft cff 1PT eft 7 ! ^NfT eft eft dNHH tt^ fi 30*. 10.29 
8.02 
7.22 
6.57 
5.57 ?ff 

^PIT afR cff 
3TT vifF f, cff aw S? 
3FcR viRI? ftrer if qft 
R^ 
3? ^ ^t 3F^7 fcTOT vjJTcIT %l <T?TOT vBTcTT 
WcTT %l 7.97 
6.35 
5.79 
5.31 
4.46 , cff 
1996 3?7cfr ^/ /fr? ??)W f 277 W^ lf9F 3RT J/uy/A ^ wcJ) 
11 1996 
t ft? itpfcidl OTT ^1 ^ft ^Jh? cf ^H*fll t 
t TA ftffr CTT *t eft Wtft cR eft %1 f^feT? ctyT 12 cRct ^TBfcf tl 3IHT ^> tff ^ ctyf xvraix feP? tl ?^l? fcTJ cfft^T 0.5 cff ft f 1996 
HvJlctU zffuT %| fH ^f ft efct t cff 350 >t ff 

eTWT 70 sso HUcfl 

1 -2 ft .^f. ^t 'jvjrKdi %i ^Fft 1 

1 fare C^PTTI ?^r 1 
tntr a0^iii s-e 

40% ^t ^ 

cfr ^RT ^ftcDd li 

tFFg ^pcfcp <[Tcf ^J? ^ fiP *ltp(ciJi 
90 40 cf cff 30 OTf Weft ^T ^1 1 50 HIT 1 3 fepSTT if ^gcT Si leiM^ia WSJeT 3ft ??f lfeT> fr Si 

r>l ^ c * 1 *' ^nft <J*^ WRT fet> *ltp|d<fl geU if 

if m*ft e7 fcjji fS cff ^*> if ^tf ^t ef m^f vn<i(^> tIFft ep jjepnol tjgj if 

cfr filter *jw ?nTr fep m*?i if afrRftvJR tjji ^^f VJ^IKI aHcK^ivji^ ^St Si ^RT ^i? S ft> 

eft cjdii if lgcf VTMKI ^H?H 5tifdV{ ^T|% J|d4>^ 

if 3r ^i if an ^n^Tn T^R 3ft ^pn eft 

fterfcf , cfr ^n? S ft 

cR STR afleNfluH ^T ^ j^ ^ x. . ^ ^ ^ |, if ^rft an 

afR utet ^r aTR Tipft firaflcr Tnfoilnfo 

^ un +iehdi tep tr gen if ^r ^3?n $ 
armt ^f*rn anrfr vSFif arf*r*i v% ^^\ ^tildvj ?CIT if ancf 

Ric|)^ vrTI^t S afR 5iep| 

^ 

30-40 K! 3rRr cricb (Oiiu TI n n o c* . \ cv _._ t, 

01 w\ ^nv *IIH n u.uz ttFRT ^imq ^TqT ^T aidi<i *i 

InclmlC^ epf vjl^!6 oTcIT ol Sd'lVsclni XH udjjjj OKJII ^11 703 7=rpr nffafj ^TTT i>fl<4> 

*iO\T\l IW^il Oil ^*i*l ^1" H*IH* \^' H'lH* 

||-|i 4 1 yj4 u rt I j?H U]H| TT rTt C!>M "dlvji \ r > fv ^t A, v NS \| 

Tf^cfr Si ft* t Ridcia tp^i Si^t^^cpT^p?r^?n^ancr^rcfr 
eft vFRre if arerep vneft Si ara ^fi 
cfr ^n?r cpj <mncT ^ep ^ 

?i cfr Wdi ug>-^Fr^ ^ ^R-^T >tf^t Si 'PR v^r fr ar^ cfs ^sH^icrr M>^ s^ r\. ^^^ A ^ <% 

^R 6*1*^ *\<3\ *I7 1ep uR Hl?| apcT? anef>c|u| 

^ffn S cfr 4s ^> ar^ 3ft MI^IS eft uiiok Si %i 

vJFTS eft Ricft^l vittcn S CW ^Rtt ^>T aiiqil-Hqm ^t 3R ^T viTlcn Si 

f 7if ^leT viF^aff if 

^n ^g^t % fcT? ftiw cfr erqi 5inr *1G ep iJi^X ef>| qi||q <|)*1 61 ^>r^r . QQ S ^R ^W if ajcTeft | TJtuf ^t ^5 if 
an Miiol S ftf^ *iwo?i ing? '^RP' t^T Si f^T (m c^i ^ anrj ftra IJ^HH RbRrf^lcflvA mn 

A Jt ^ 

1 4 ^sft^t ep^? ^ft ^rff, cfr , 1996 


eft 
<HH$|c{K vIMcK ^IcTT % cKftfa> gg 16 ti0c?i I, 

forl. Q\*\\*\\<l 
^fltl 

?fr 
eft ^? cRicn ft n, 
1996 ITI eft afR ni ni cf> iTR, wn ePlTcTR ^TOTI utff ft c[f TcT cp ITRT afR srstt eft cfjTR eft cRq> eft 

erfcR ncT Stl tfef ctr eft ??TI tie!, tTef 

eft 3fR 3PHT 3FR 5|cf afR lt[% 
?' RHcHI q cff ft ^Pftl tfef % tfRI vifr cfr itrar ft ^RT^ an, 

fR vrJTIJ*TT, (H J lldK 

an, <w1(cb ^ar ^gr n, eft ft ? ft ^ ^S 
arrar ^g cfr ; 5&ef^ arrar ni <icT c 
arnni ^fe ^<HHI 

IT ^fR a^>cf if if^ eft 

fr ^Ffepcn ni c IR fe eft 
CeT(|0< i eft ant ^ffl anf I cig Ifep cR^) eft Plcj>o1 ^ft fift CJt ep ctf ni 

<Tef ep ft %l ft ararai atR 
eft fep afR crfeR ft 1 7 ; 1996 ?ti gs are tfr ^WT ni 
1996 1T5T ^PTef 3lFn, ctTO 3T cIFTII 
% lc if : 2rT, 

^ ? $ 
vffcTT ^ Stl fvff? eft eft ^eTT eft 3ft <t?lftl?l cftl fef WcfT WeTTI Q vJfgt <Tef tin T&& wn ftnr 
19 1996 3FFTT 
Ay flit W^/ ^fiw % (i ) 
^r aft? far i 

7 ^ft ifrcfr t/ sfafr ^ Jr aft? 
f (s) ? t aft? ^6^ fr?ft wr TOT? 

(s) Jr v? W7 5 nsr gp?r ihr 
22 ^fr ^wfr to fw nror I; w?wft 1996 IDI ft teP? cIMN ^T ^TOF? %l %l /uP77 9^" tl ft ifftpff ePTTcn ; ?gcn %i eft 
eft f^RTcft t ifrft 

TJcT> cIW feoiai % cff cfPP vSTIcH % viflcTT % Si vira erg trft eft ng^ eft cb I del I eft elf tJI^ai % eft ^teft 

I ^ v%. ^ 

HraMIIWI 
23 1996 
If? eft ^cn t fen tl c||d|c|>{U| if 

tl *R ^>f^f ^ ^fT ^>w % fen? 

tl ^ 
t 
tl c^TT ^ tl 3tR 24 
eft ?Rf fen $ ft ^tfte etct ft ^elct tl 3IIHctl< tR ftfWet tl ctcIT ^fFcfT tl 

"55T cfTcfr ^ar t? ft 
1996 ^fref- 7 itef T ^fT ll 
cRf ^P efcft? 

fef? 

fei "er^n ic{eich>e ^H^I afra 
I 3RTef 
^Set eft cRe? ^f OT^ wr*ii(q<> 

^rar li ^R f^rrft 
aa 25 ^1996 fcusicl t cp tl vrfif ^ToRPTT fftft * 

t cR ci>|qai xjiicl tl ai?*JTft if tfl c[>(qai ^f ?lf t 

tl <JT0F f^t ijgcT 3I^& S 7 ! ^ <Y>(ciai SPTC ft vflTcTT tl TO" 

t afR <jnj j^t i|cT ar^d ^r ^t 0(ciai ^ w$j ^r? ti^ci tl 
7 iict tl t>Rmi ^t arcpet ^pnt vindt t ^t ^ici afR t - 

t 'w ^ 
cr>fciai ^Miai t- fci^l^dl t 

tl 3>tft-3>*ft cpcTeT 3RR ft ftelct tl 

c>|ciaiaft ^ frar tl 
afar WOT /SrorJ) 35^ 37? afR ^cfzft if *?t Tjft <nci tl 

vifr afR cg^lcl4i ^ ^?t ^ift 3TcT tl 

3^t B^ tl 

leRsft vFIT^t tl 

t, ^R arPcPT ?I^t W 3T^f % 
tl <r^cff cp felTJ ^?t ni*T ?^T cpfqaiaff if ^t ; ?S?TI tl 

i an^t ^ti tcrarg cp 

^lef %I ^t "cFf^TT tl tl 
teRSct fl^t ^IT ,,^,. ftl U% ^ft^tf if ^t 
6l cf>ii< ^ -^ > _ -~ x. 

^ : tlR3T ?t f^TTI f? ^efT ^T ^PIH q> 

tl ^ ^ v v 

tl *Rldl q> ^?t am ft^PI ftct tl 

WTcIT 6- S^FT TO cpf 7TR K, v a ,v v v j. AV JQ, 

chlHl rRR wa vimi 6, qxi 61 

^^-^ V f^ *0^ -A^V -jjj ^^q ^| tl FT ftRT cRg ^telcf t, ^? 

Q/> ^ ' A 

^-O ^>g>/ *f|p/ ffl^T f? 957 epl *PK W I *ICll^l vjll ^1^>C1I o ~ 1996 srer lazr dm $ ^rar ^r tfKRT afr % 

Si ew afR 

Si 3ftR U^ if 

Si fiRT ^rar $> ^ 
I- ^sTcf7 cfPTT 5 iff g^ || 'ftRft' ?T5? ^ 'q' q? i^t in (^Ji f{?r IR>R "& 
cf> ^R? fir^i ^r ^srafct Si ^rar ^n^Tt ^|R *i? TRTT I 'ar 

*|c|dl ^T ^4>d1 %, BT^ tR ^t atR TRTT ^TFft vjflrpft ^fR ^ff ^Trai % '3IT'I cpfcRTT ^Jt *iioii^ ^T vni^Ti ^fR ' ;? f J T' ?I? *t ^T ft 

ticr>oi |l viW tcptfr f^sfif IR cj>|c|dl teRff ifrftl ^nf, ^IIT, ^IT 3flt^ 
cff ^>FT fcfflW TR (q'WK ^T ^cl t >fT^f Pift^d TT5fT$ ^t Si Si ? 

eft 3PT^ Tfcp *TM ^f Si *FTOT % 5M ^f IH MfcKiql cf> ^tl ^ Weft T 11eRT *t 24 

Si fl^ ftef^ c[lef IS^t *t ^Mt 3?R <flft 41cRT *f ^t 24 anrft TO ^r Si 

Si ^P?R ^t ^hfr affr 1^ M . arfsr ftRn?r wrijf 
Si <PI IPtPT 3^?ct ^TO II? TR if 31cT ^Rpft WlHrjl eft^ cZlfrJ? ^RT Si 

*(c|dl ^Ref ^?f if iftl ^sri f^T 3PI^ ^RT fa^ ^T cfgct Si 

if ^>ftR ?T^ ^t ^Tcf S 3tR *RcT ?T? ^tl *(c|dl if 

sntnr ^r ^IcRn ^RT wm if 
Si ?H ftRT ^rrn CPT tora if yr n* S, ^ TRcI Ijt ^Fdt Si 

W * ftrer $3tt, gT arPcPT IT*? gft fteTRT 'g^ PldNl' _ 

Si f^ ?T5? in R '' Si '' ; 1996 
TRT tfrarft TiiflK? afr? 

vifHT ^T%tjl TfR-TTR in tffa-tflFT M 

ti y *fc|dl (ei<siai 

cpfcRTT ft li tl 
Si frari tj^t r>fciai 

*fc|41 ^ cbfclcll? ITcPN MfcKUfi ^Nt vrfT 

BT /i)c//cl) fcflj W^IFfT ^f 
TJcp ^>eIT %, 
r>|ciai foR3^ 3TT 17571 , 9 6 28 ^31 viTT? ctt TOT cT*PTT iJtcRI it . 199& 

t / t"/ 150 tf <//)</ 9?77lf - VRcT ^ J^cT 3JW tffc ftfjjt $ iff t"/ 
1996 

30 ^,1996 8. 
l.(l)5 (2)4(3)7 (4)7 
2. 


3. 2 ) 

3) 4 . ^f ( T ) ^t ^ g^t ft?Tr t % i 

5. 1 0. cfaTC f 96 6. 
s. 1/7 %i - 54 
31 1996 
32 ft (3) flr TT ftr arr cTT ft Pr ftr 1 * flr * cTT f ft (5) 
, 1996 (6) 

: 57 

17. 
18. 

19. 

20. 1 . BT 3. (2,1,2,4) 4. 
6. 
7. 

8. 

9. 

ll. 
12. 
14. qtft % ( 3 ) 
wi f^iT% (3) 
ft w fit ^t ^PT^TT ft^rr ( 3 ) 

(4) 

(3) 3) 5. 
10. 
IS. 
15. 

is. 3) (3) ^T % sfr|T ( 4 ) ( 2,2,2,1,2 ) 

(2) Tff %! ( 4 ) 
? ( 3 ) 

?^ 
(4) 

(2) 1996 , 1996 
34 
1996 
, 1996 

1996 377^77 

7 7 577/cfaf /^Ifcfcf) 
1996 
1996 ..->, 

* / 1 

W'j\ 
^%x?\^ 

' It t v^. \ / 

J.$ fjb\ lAr ; ^M>' 
o flft WT jhft $? 

& lffa$ uior/c) f iff urcrcO uff cftofr ufo/cf) ?f?F tit f / tff/*t t fa eft # 
3HW1T& eft fa off 37 Wet eft ^5* 


g*t?/r/