Skip to main content

Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience.

Full text of "Hubbe Rasool Ki Aadh Me Mushrikaana Aqae"

See other formats


Hubbe Rasool S 

Ki Aaad h Mei n 

Mushrikaana Aqaaed 

Taleef: Dr. Syed Shafeeq ur Rahman Hafizahullah 

Nazar e Saani: Asadullah Osman Madani Hafizahullah 


To Roman: 


Rehan Syed Barey (rehan.hse@live.com) (For more info. Please check the last page) 


Table of Contents 

Table of Contents.2 

Hubbe Rasool St; .5 

Hubbe Rasool St Ka Taqaaza:.6 

Hubbe Rasool St Ke Izhar Mein Raah e Etedaal:.7 

Pukaar Sirf Allah Ke Liye:.8 

Ambiya Aur Auliya Allah Ki Duae’n:.10 

Pukaarna Ibaadat Hai:.11 

Ghairullah Ko Pukaarna Shirk Hai:.11 

Ghairullah Ko Pukaarna Kufr Hai:.11 

Ghairullah Ko Madad Ke Liye Pukarna Azaab Ka Baais Hai:.11 

Ghairullah Ko Pukaarna Shaitan Ki Ibaadat Hai:.12 

Ghairullah Ko Pukaarna Be-sood Hai:.13 

Muhabbat e Rasool St Ke Daawedaaro’n Ke Aqwaal:.14 

Ghalat Fehmi: 0^4; Yado’on Ka Tarjuma Pukarna Durust Hai:.15 

Izaala (Jawab):.15 

Ghalat Fehmi: Min Doonillah Mein Kaun Shaamil Hain:.16 

Izaala:.16 

Ghalat Fehmi: Kya Amibya Aur Auliya Baatil Hain?.17 

Izaala (Jawab):.17 

Ghalat Fehmi: Moa’ajjezaat Aur Karamaat Ki Haqeeqat:.18 

Izaala (Jawab):.18 

Ghalat Fehmi: Karamaat e Ahle Hadees Aur Iska Jawab:.20 

Izaala (Jawab):.21 

Ghalat Fehmi: Kya Ahle Tauheed Allah Ke Rasool St Ko Aam Aadmi Ke Baraabar Kehte Hain?.25 

Izaala (Jawab):.25 

Ghalat Fehmi: Jab Jibraeel beta dete hain to Allah Ke Nabi St beta kyou’n nahi de sakte?.26 

Izaala (Jawab):.26 

Ghalat Fehmi: Mushrikeen e Makka Ka Aqeeda:.27 

Izaala (Jawab):.27 

Ghalat Fehmi: Rasool Allah St Ki Shafaa-at:.28 

Izaala (Jawab):.28 

Ghalat Fehmi: Sabar Aur Namaz Se Madad Talab Kama:.29 

Izaala (Jawab):.29 

Ghalat Fehmi: Kya Allah Ke Nabi St Har Nemat Baat-te Hain?.29 

Izaala (Jawab):.29 

Ghalat Fehmi: Kya Allah Ke Nabi Ko Tamam Khazano Ki Chaabiya’n Milee’n?.30 


2 


Izaala (Jawab):.30 

Ghalat Fehmi: Farishte Aur Rijaal ul Ghaib Se Madad Maangna:.31 

Izaala (Jawab):.31 

Ghalat Fehmi: Rahmatullil A’alameen Ka Matlab:.31 

Izaala (Jawab):.31 

Ghalat Fehmi: Tahat ul Asbaab Madad Ka Jawaaz:.32 

Izaala (Jawab):.32 

Ghalat Fehmi: Zaeef Riwayat 1:.34 

Izaala (Jawab):.34 

Ghalat Fehmi: Zaeef Riwayat 2:.34 

Izaala (Jawab):.34 

Ghalat Fehmi: Zaeef Riwayat 3:.35 

Izaala (Jawab):.35 

Ghalat Fehmi: BadarMein Kankariyaa’n Phe’nkne Ki Haqeeqat:.36 

Izaala (Jawab):.36 

Ghalat Fehmi: Kya Allah Ka Qurb Haasil Karne Waala Banda Allah Ki Sifaat Ka Mazhar Hai?.37 

Izaala (Jawab):.37 

Hubbe Rasool St Ka Saheeh Taqaaza:.38 

Chand Shirkiya Ifkaar:.39 

1. Muhammad St Khuda hain:.39 

2. Muhammad St Awwal Maqhlooq Hain:.41 

3. Haqeeqat e Muhammadiya Naa Aulaad e Aadam Mein Shamil Hai Aur Naa Bashar Hai:.42 

4. Tamam Kaenaat Huzoor St Ke Faiz Ki Mohtaaj Hai:.43 

5. Huzoor e Akram St Haazir o Naazir Hain Ka Matlab Ye Hai Ke Haqeeqat e Muhammadiya Kaenaat Ke Zarre 

Zaree Mein Jaari o Saari Hai:.44 

6. Huzoor St Ke Aftaab e Hayat Se Har Ek Ko Hayat Mili Hai, Kyou’nke Wo Asal Kaenaat Hain, Lehaza Zinda 

Hain:.45 

7. Huzoor St Aalim ul Ghaib Hain:.48 

8. Huzoor St kaenaat ke zarra zarra ke liye raham farmane waale hain:.49 

9. Huzoor St Nabuwwat Se Pehle Quran Ka llm Jaante The:.51 

10. Tamam Ambiya Haqeeqat e Muhammadiya Se Faiz Lekar Apni ummat Ko Paho’nchate Rahe, Yaane 

Tamam Ambiya Ki Nabuwwat Aapki Nabuwwat Ke Waaste Se Hai:.54 

11. Agar Bil-farz Baad Zamana e Nabawi Koi Nabi Paida Ho To Phir Bhi Khatamiyyat e Muhammadi (khatam 

e nabuwwat) Mein Kuch Farq Naa Aaega:.56 

Transliterators Notes: .57 


3 


pjiSk ji! (jLa^ jll wOil ^uu 


(gi La bli l/'J tit ^ sAflJ £j* tLJLipf Cpljii jj*j ttL.«*Aif jjj^A ^ Al) iJ*LJ t ciiljtiAJj taJC^A 4 JJ JL*jM 01 

i^i ^kltt ^ j^i £*iJi Ab lj£f iJjijj ijdi St A^itj A U4p. ^ *aj.j At all v St i^tj t A 


Beshak Asmaano Aur Zameen Ki Paidaesh Mein, Raat 
Aur Din Ke Ek Doosre Ke Peeche Aane Jaane Mein, 
Kashtiyo’n Aur Jahazo’n Mein Jo Danya Mein Logo’n Ke 
Faaede Ke Liye Rawaa’n Dawaa’n Hain, Barish Mein 
Jisko Allah Asmaan Se Barsaata Hai Aur Isse Zameen Ko 
Marne (Khushk Hone) Ke Baad Zinda (Sar-Sabz) Karne 
Mein, Zameen Par Har Qism Ke Janwar Phailane Mein, 
Hawao’n Ki Gardish Mein Aur Badalo’n Mein Jo Asman 
Aur Zameen Ke Darmiyan Ghirey Rehte Hain 
Aqalmando’n Ke Liye Nishaniya’n Hain . 1 


4 ii% ^ jit otjUiJt ^ ^ St 

L£-ti ^ ^bSJUl iltl Jjjt Uj ^LJt b£ 

^tjjJt yu^ajj ^ •*** <j>$* % 

OjJJlAJ otj' V : jLSJLJl jjjj y^T-jJt 


Ayat e kareema is baat par shahid hai ke kaenaat ak saara nizaam Allah akele ke iqhteyar mein hai. Jo shaqs aqal 
se kaam lekar kaneaat ke nizam par ghaur karta hai, wo Allah Ta’ala ki tauheed asaani se samajh sakta hai aur jo 
Rab e Kaenaat par soch samajhkar eman laaya yaqeenan isne sabse ziyaada mohabbat Allah Ta’ala se ki. Farmaya: 


Aur Eman Waalo’ 

Ta’ala Se Hai . 2 

Kyou’nke mohabbat isi se hoti hai, jo mushkil mein kaam aae, khatraat, nuqsanaat aur hadesaat mein tahaffuz 
mohiyya kare, zaruriyaat ko poora kare aur iska khayal o mohabbat dilko taskeen aur ruh ko itmenan baqshe aur 
jisme ye saari khoobiya’n mustaqil biz zaat ho’n, jinke zawal ka khayal tak bhi mahaal ho, yaqeenan in sabka 
kaamil tareen husool siwa e Allah ke kisi se tasawwur karna bhi kufr hai. Is liye momin Allah Ta’ala ke baraabar 
kisi doosre se mohabbat nahi kar sakta. 


n Ko Sabse Ziyaada Mohabbat Allah 


51 hi l£T 5, JJtj 


1 Surah Baqara 2:164 


2 Surah Baqara 2: 165 


4 Hubbe Rasool St: 


Ek momin har is cheez se mohabbat karta hai, jo Allah Ta’ala ko mehboob ho aur har wo cheez momin ko mehboob 
hogi, jo Allah Ta’ala ki qurbat ka baais bane. Muhammad Rasool Allah St, Allah Ta’ala ke aqhri rasool hain. Imam 
ul Ambiya aur Khaleel Ullah ha’n, is liye hame’n Allah Ta’ala ki maqhlooq mein sabse ziyaada mohabbat Nabi e 
Rahmat St se honi chahiye. Allah Ta’ala farmata hai: 


Kehdo Agar Tumhare Baap, Bete, Bhai, Biwiya’n, 
Khandar Ke Aadmi, Maal Jo Turn Kamate Ho, Tijaarat 
Jiske Band Hone Se Darte Ho Aur Makanaat Jinko Turn 
Pasand Karte Ho Tumhe’n Allah Aur Iske Rasool St Aur 
Iski Raah Mein Jihad Karne Se Ziyaada Azeez Ho’n To 
Intezar Karo Yaha’n Tak Ke Allah Apna Hukam (yaane 
azaab) Bheje, Allah Nafarman Logo’n Ko Hidayat Nahi 
Karta. 3 


Jlptj 6l £ (1)1 

Jttil tX\ °y?') USlii' Vj&J liji-SSjsSl 

'i iiilj o iJJl SS cJ SSoi ^ 


Isi liye Abu Huraira riwayat karte hain ke Rasool Allah St ne farmaya: “Is zat ki qasam jiske hath mein meri 
jaan hai, turn mein se koi shaqs is waqt tak momin nahi ho sakta jab tak main iske nazdeek iske walid aur aulaad 
se ziyaada piyaara naa ho jaaou’n ”. 4 

Anas 4* se riwayat hai ke Aap St ne farmaya: “Koi banda is waqt tak momin nahi ho sakta, jab tak main iske 
nazdeek iske ahel, maal aur sab logo’n se ziyaada piyaara naa ho jaaou’n ”. 5 

Ahle eman ke liye khushkhabri hai ke jo sahqs duniya mein eman ki haalat mein Nabi e Kareem St se mohabbat 
karega, qiyamat ke din wo aaphi ke sath hoga. 

Syedna Anas bin Maalik se riwayat hai ke ek shaqs Rasool Allah St ki khidmat mein hazir hua aur sawal kiya ke 
Qjyaamat kab aaaegi. Aap St ne farmaya: “Tumne qiyamat ke liye kya taiyyari kar rakhi hai?” Isne arz kiya: “Allah 
aur iske Rasool St ki mohabbat”. Aap St ne farmaya: “Beshak turn iske sath ho, jiske sath tumne mohabbat ki”. 

“Syedna Anas *&> famrate hain ke hame’n islam laane ke baad kisi boat se itni ziyada masarrat naa hui, jitni aapke 
is farman se hui. Main Allah Ta’ala, Rasool Allah St, Abu Bakar aur Umar Farooq iM® se mohbaat karta hoo’n aur 
mujhe ummeed hai ke main aqhirat mein inhi ke sath ho’nga, agar-che maine inke baraabar amaal nahi kiye ”. 6 


3 Surah Tauba 9: 24 5 Bukhari: 15; Muslim: 44 

4 Saheeh Bukhari: 14 6 Saheeh Bukhari: 3688; Saheeh Muslim: 2639 


5 Hubbe Rasool ss Ka Taqaaza: 

Rasool Allah S£se mohabbat ka taqaaza hai ke aapke ahkaam ki tameel aur aapki mana karda baato’n se ijtenaab 
kiya jaae, aapki ye shaan hai: 


Aur Ye Khuwahish e Nafs Ki Binaa Par Mu’n Se Koi Baat 

Nahi Nikaalte. Ye To Allah Ka Hukam Hai, Jo Unki Taraf U-y. *J~'s fy Isjii i Uj 

Wahee Kiya Jaata Hai. 7 


Isi liye aapki mohabbat aur itteba shart e eman hai, farmaya: 


Kehdo Agar Turn Allah Ko Dost Rakhte Ho To Meri 
Pairwee Karo Aur Allah Bhi Tumhe’n Dost Rakhega. 8 


fcrj jy* 


Gham o khushi mein, tangee o asnaani mein, jaan o maal mein, aulaad o ghar-baar mein, gharzh yeke duniya o 
maa-feeha mein Nabi e Rahmat ki pairwee ko muqaddam rakhna is waqt tak mumkin hi nahi jab tak har shai se 
ziyaada mohabbat ARK se naa ho. 


Ye durust hai ke Allah Ta’ala ne bahot si cheezo’n ki mohabbat insan ke dil mein daali hai. Agar maqhlooq ke dil 
mein Allah Ta’ala mohabbat naa daalta to koi baccha parwaan naa chadhta. Maa’n mein jazba e esaar o qurbani 
aur apne bacche se qareeb se qareeb tar hone ki tadap aur isko khush dekh kar ankho’n ki thandak aur dilka suroor 
ye sab mohabbat hi ke kamalaat to hain. 

Rasool Allah ki sacchi mohabbat ka haq to ye hai ke ham in par apni mehboob tareen cheezo’n ko qurbaan karke 
taskeen e qalb aur dil ka suroor mehsoos kare’n aur doosri tamam cheezo’n ki mohabbat ko Allah Ta’ala aur iske 
Rasool ki mohabbat ke taabe rakhe’n. Rasool Allah S bhi momineen par maherbaan hain. Allah Ta’ala farmata 
hai: 


Logo Tumhare Paas Tumhi Mein Se Ek Rasool 3^ Aae 
Hain, Tumhari Takleef Inko Giraa’n Maloom Hoti Hai. 
Tumhari Bhalai Nihayat Chahne Waale Aur Momino Par 
Kamal Maherban Aur Raheem Hain. 9 
7 Surah Najam 53: 3-4 9 Surah Tauba 9: 128 

8 Surah Al Imran 3: 31 


6 Hubbe Rasool St Ke Izhar Mein Raah e Etedaal: 


Baaz log Rasool Allah St ki mohabbat ke izhar mein aur aapke ausaaf bayan karne mein be-etedaali ka shikar ho 
jaate hain aur Aap St ki liye aisi sifaat tak ka zikr kar jaate hain, jo sirf Allah Ta’ala ke liye khaas hain. Aur Quran 
e Kareem mein is cheez ko ghuloo kaha gaya hai. 

Keh Deejiye Aye Ahle Kitab, Apne Deen Mein Na-Haq 
Ghuloo Naa Karo. 10 

Rasool Allah St ki besat ka maqsad ye tha ke logo’n ko kufr o shirk ki tareekiyo’n se nikaal kar tauheed ki taraf 
bulaaya jaae. Ghairullah ki bandage se logo’n ko hataakar Allah ki bandage par lagaaya jaae. Magar ye log kufr o 
shirk ko tauheed jaante hain. Aur ahle tauheed ko gustaqh e rasool St kehte hain. Ye saraasar zulm hai, ke Allah 
Ke Nabi St ke maqsad e be’esat ko pehchan kar iske mutabiq amal karne waalo’n ko gustaq e rasool St kaha jaae 
aur mohabbat ke daawe ko dhal banaakar shirk ko a’aen islam saabit kiya jaae. 

Halaa’nke Aap St ne farmaya: “Meri tareef mein is tarha mubaalgha naa karna jis tarha nasraniyyo’n ne Ibne 
Mariyam rfe ki tareef mein mubalgha aaraai ki. Main to Allah ka banda hoo’n, turn kaho Allah ka banda aur iska 
Rasool St”. * 11 

Rabeea bint Ma’auz S& se riwayat hai ke unho’n ne kaha: “Meri shadi ki subha Rasool Allah St hamare yaha’n 
tashreef laae. Do (2) nahi bacchiya’n jung e badar mein Shaheed hone waale mere rishtedaaro ke bare mein 
ashaar padh rahi thee’n. Bacchiyo’n ne kaha:” 
Aur ham mein ek aisa nabi hai, jo kalko hone waali baat 
jaanta hai. 

Aap St ne farmaya: 
Aise mat kaho, jo kuch kal hoga, isko Allah Ta’ala ke 
siwa koi nahi jaanta. 12 


.ill ^ J* J U pk>. U ijji Li* CB 


Lehaza aapki sacchi mohabbat ka taqaaza ye hai ke tauheed se mohabbat ki jaae aur is tarha ki jaae jis tarha 
misaali insan Syedna Muhammad Rasool Allah St ne ki, jisey Allah ne risaalat ke liye chuna. Aaj bahot se ishq e 
rasool St ke dawedaaro’n ne aisi tehreere’n suprad e qalam kar rakhi hain, jinme ba-zaahir ishq e rasool St ke 
jazbaat ubhaar kar Muhammad e Kareem St ki sabse mehboob shai tauheed ki shadeed muqhalifat aur Rasool Allah 
St ki intehai na-pasandeeda shai, shirk ki wakaalat karte hue isi ko asal deen saabit karne ki koshish ki hai. 


10 Surah Maeda 5: 77 12 Saheeh Bukhari: 4001; Sunan Ibne Majja Kitab un Nikah: 

11 Saheeh Bukhari: 3445 H1897 


7 Pukaar Sirf Allah Ke Liye: 

Tauheed to ye hai ke dukh, dard mein duae’n sunne aur qabool karne waala Allah Wahdahu Laa-Sahreek ko samjha 
jaae. Irshad e Baari Ta’ala hai: 

Aur (aye Paighambar 02) Jab Tumse Mere Bande Mere 
Bare Mein Dariyaft Kare’n To (kehdo) Ke Main To 
(tumhare) Qareeb Hoo’n. Jab Koi Pukarne Waala Mujhe 
Pukarta Hai To Main Iski Dua Qabool Karta Hoo’n To 
Inko Chahiye Ke Mere Hukamo’n Ko Maane’n Aur Mujh 
Par Eman Laae’n, Taakey Nek Raasta Paae’n. 13 

Doosre maqam par farmaya: 

Kehdo Ke Main To Apne Rab Ko Pukarta Hoo’n Au Rkisi 
Ko Iska Shareek Nahi Banaata. Ye Bhi Kehdo Ke Main 
Tumhare Haq Mein Nuqsan Aur Nafa Ka Kuch Iqhteyar 
Nahi Rakhta. 14 

Ye bhi farmaya: 

Aur (aye logo’n) Deen Ko Khaalis Allah Ke Liye Maante 
Hue Allah Hi Ko Pukaaro. 15 

Isse aagey farmaya: 

(logo) Apne Rab Se Aajezi Se Aur Chupke Chupke 
Duae’n Maanga Karo. 16 

Ek aur jagah farmaya: 

Aur Beshak Tamam Masjide’n Allah (ki ibadat) Ke Liye 
Hain, Lehaza Allah Ke Sath Kisi Ko Naa Pukaaro. 17 

In ayaat se waazeh hai ke pukaar sirf Allah ke liye hai, kyou’nke: 

1. Maqhlooq ki har takleef ka ilm sirf Allah hi ko hai, wo to dilo’n ke raaz tak jaanta hai. 

2. Maqhlooq par sabse ziyaada maherban (Rahman o Raheem) Allah ki zaat hai. 

3. Maqhlooq ki takleef door karne par Allah hi ki zaat qaadir aur qadeer hai. 

4. Aur wo hamesha se hai aur hamesha rahega. 

Phir is aleem, Raheem aur qadeer zaat ko chodkar kisi aur ko kaise pukaara jaa sakta hai? Isi liye farmaya: 

Aur Madad To Allah Hi Ki Taraf Se Hai. 18 4)1 yi f Uj 

Mushrikeen ke bare mein farmaya: 

Aur Jinko Turn Allah Ke Alaawa Pukarte Ho Wo Tumhari 

Madad Ki Taqat Nahi Rakhte, Balkey Wo To Apni Madad f ^ jjA <yt faAjj 

Bhi Nahi Kar Sakte. 19 


A 


Oj-LAJj ^ j l »l ^ IjiAjZlj \jLjttZlALi 


%&fa JjLUt jS I5*.f 4, is/t % ft fa dl $ 

liij 


fa l US 


l sfai fa \fa 


IjLs-1 4)1 ii S6 4) JbrlX-Jl Sts 


13 Surah Baqara 2: 186 

14 Surah Jin 72: 20-21 

15 Surah Araaf 7: 29 

16 Surah Araaf 7: 55 


17 Surah Jin 72: 18 

18 Surah Anfal 8: 10 

19 Surah Araaf 7: 197 


8 Mushrikeen e Makka ka shirk Allah Ta’ala ne you’n bayan farmaya: 

Phir Jab Ye Kashti Mein Sawar Hote Hain To Allah Ko 
Pukarte Hain Aur Khalis Isi Ki Ibaadat Karte Hain, Lekin 
Jab Wo Inko Najat Dekar Khushki Par Paho’ncha Deta 
Hai, To Jhat Shirk Karne Lag Jaate Hain. 20 

Afsos, aaj ka kalima-go samandar mein bhi Yaa Ali Madad aur Yaa ghaus e Azam Madad ke naare lagate hain. Goya 
wo mushrikeen e makka se shirk mein ek qadam aagey hain. Kyou’nke mushrikeen e makka saqht tangee mein aur 
samandar mein khalis Allah Ta’ala hi ko pukarte the. 


fsi p\ Ji ills ^jjJi i3 sill \pS dMl d Ijg lap 

5^4 jLi 


20 Surah Ankaboot 29: 65 


9 Ambiya m Aur Auliya Allah Ki Duae’n: 

Ambiya iaur Auliya Allah baraah e raast Allah hi ko pukarte rahe. Quran e Majeed mein Ambiya 'M& aur Auliya 
Allah ki duae’n maujood hain. Inme se kisi ek ne bhi kabhi ghairullah ko nahi pukara. 

Adam 02 ki dua: 


Aye Hamare Rab, Hamne Apne Aap Par Zulm Kiya, Agar 
Tuney Naa Baqsha Aur Raham Naa Kiya To Ham Khasara 
Paane Waalo’n Mein Se Ho Jaae’nge. 21 

Nuh 02 ki dua: 

Aye Mere Rab, Unho’n Ne Mujhe Jhutlaaya, Pas Meri 
Madad Kar. 22 

Rasool e Akram S ki dua: Mere Rab Mere llm Mein Izaafa Farma. 23 
Ashab e Kahaf ki dua: 

Aye Hamare Rab, Ham Par Apne Paas Se Rahmat Nazil 
Farma Aur Hamare Kaam Ki Durustagi Farma. 24 

A’araaf waalo’n ki dua: 

Aye Hamare Rab, Hame’n Zalim Qaum Ke Sath Shamil 
Naa Kar. 25 

Maloom hua ke Ambiya aur Auliya Allah ne jab bhi dua ki, ba-raah e raast Allah Ta’ala se ki. Hame’n inhee’n 
raaste par chalkar sirf Allah Ta’ala hi ko mushkil-kusha aur haajat-rawa manna chahiye aur sirf isi ko pukarna 
chahiye. 
Yehi Wo Log Hain, Jinko Allah Ne Hidayat Di, Pas Inki 
Seerat Ki Pairwee Karo. 26 


Ij£\ C i&t c^JLS. <yj\ ilijt 


21 Surah Araaf 7: 23 

22 Surah Mominoon 23: 39 

23 Surah Taha 20: 114 


24 Surah Kahaf 18: 10 

25 Surah A'araaf 7: 47 

26 Surah Anaam 6: 90 


10 Pukaarna Ibaadat Hai: 

Noman bin Basheer se riwayat hai, Rasool Allah St ne farmaya: 
Beshak dua hi ibadat hai. 27 


aSLjJI I iji iTplil 


Jab pukarna ibaadat hai aur ibadat sirf Allah hi ki, ki jaani chahiye. To phir kisi ghair ko pukarna iski ibaadat karna 
yaane isey mabood banana hai, jo shirk hai aur naqabil e moafi jurm hai. Yaha’n pukarne se muraad Allah se dua 
karna hai, jis tarha Ambiya 1 o Auliya ne duae’n kee’n jiska zikr oopar ho chuka. 

Ummul Momineen Ayesha se riwayat hai ke Rasool Allah St se poocha gaya ke kaunsi ibaadat afzal hai, farmaya: 
“Insan ka apne liye dua karna afzal ibadat hai”. 2S 

Afzal ibadat mein kisi ko shareek karna kaise jaaez hai? 

Ghairullah Ko Pukaarna Shirk Hai: 

Allah Ta’ala farmata hai: 


Aur Jab Mushrikeen Apne Banaae Hue Shareeko’n Ko 
Dekhe’nge To Kahe’nge, Aye Hamare Rab Yehi Hamare 
Wo Shareek Hain Jinko Ham Tere Siwa Pukarte The. 29 

Maloom hua ke ghairullah ko pukaarna shirk hai. 

Ghairullah Ko Pukaarna Kufr Hai: 

Allah Ta’ala farmata hai: 

Aur Jo Allah Ke Sath Doosre Mabood Ko Pukarta Hai, 
Iske Paas Iski Koi Daleel Nahi. Iska Hisaab Allah Ke 
Zimme Hai, Tehqheeq Kafir Falah Nahi Paate. 30 


djl \J\j Jj ty 


ij| O f!>j Lcli Aj i] Olijj V QJ 4JJI £_» £-Jj 


Ghairullah ko pukarne waale khud marte waqt apne kafir hone ka iqrar kare’nge. 


Yaha’n Tak Ke Jab Inke Paas Hamare Farishte Jaan 
Lene Ko Aae’nge, To Wo Kahe’nge Wo Kaha’n Hain 
Jinko Turn Allah Ke Siwa Pukarte The. Wo Kahe’nge Aaj 
Ham Se Gum Ho Gae Aur Iqrar Kare’nge Ke Beshak Wo 
Kafir The. 31 


Oji j* U 'J>\ \ji\j j&jipj IjliJ (Si 


* £ U 


iJs- Up IjJ4> O 4 JJI 


Ghairullah Ko Madad Ke Liye Pukarna Azaab Ka Baais Hai: 

Allah Ta’ala farmata hai: 


Allah Ke Sath Kisi Aur Mabood Ko Naa Pukaaro, Warna 
Turn Azaab Diye Jaane Waalo’n Mein Se Ho Jaaoge. 32 

Ye bhi farmaya: 


dj 4 JJI 


Aur Jahannam Gumraho’n Ke Saamne Kardi Jaaegi Aur 
Kaha Jaaega, Wo Kaha’n Hain Jinko Turn Allah Ke Siwa 
Poojte The. Kya Wo Tumhari Madad Kar Sakte Hain, 
Yaa Apna Hi Bachaao Kar Sakte Hain, Pas Wo Mabood 


4" d/i cj* by&Z L 1 'S 


27 Abu Dawood: 1479; Tirmizi: 3372 

28 Adab al Mufrad lil Bukhari 

29 Surah Nahal 16: 86 


11 


30 Surah Mominoon 23: 117 

31 Surah A'araaf 7: 37 

32 Surah Sha'ara 26: 213 Aur Gumrah Dozaqh Mein Aundhe Mu’n Daal Diye 
Jaae’nge. 33 

Yaha’n ye wazaahat bhi zaroori hai ke mushrikeen agar-che Allah ke Ambiya aur Auliya Allah ko pukarte hain, 
magar wo choo’nke shirk o mushrikeen ke dushman the, is liye wo inke mabood nahi. Inka mabood shaitan hai. 
Jaisa ke Surah Al Maaeda 5: 116-117 aur Surah Nisa 4: 117 mein hai. Pas shaitan hi in mushriko’n ke sath jahannam 
mein jaaega. Ye bhi farmaya: 

Allah Ke Siwa Isko Naa Pukaarna Jo Tumjhe Naa Nafa & V.j ^ n ^ u &\ dji & tis % 

Deta Ho, Naa Tera Nuqsaan Kar Sakta Ho. Agar Tumne 

Aisa Kiya To Isi Waqt Zalimo’n Mein Se Ho Jaaoge. 34 {J* 

Ghai'rullah Ko Pukaarna Shaitan Ki Ibaadat Hai: 


Aye Aulaad E Adam, Kya Maine Tumse Nahi Keh Diya 
Tha Ke Shaitan Ki Ibaadat Naa Kama, Yaqeenan Wo 
Tumhara Khula Dushman Hai, Aur Meri Hi Ibaadat 
Kama, Yehi Seedhi Raah Hai. 35 


jip ft o oikiii y ot pi ^ b fti jit JslIJ la * i 

lj^» 


Aaj shaitan ko koi sajda aur ruku nahi karta. Koi shaitan ko nahi pukarta, magar choo’nke Allah ke siwa kisi ko bhi 
pukaara jaae wo shaitan hi ki ataa-at hai. Allah Ta’ala ne farmaya: 


Aur Kitab Mein Ibrahim Ka Zikr Karo, Wo Sacche Nabi 
The. Jab Unho’n Ne Apne Baap Se Kaha, Abba Jaan! 
Aap Kyou’n Iski Ibaadat Karte Ho, Jo Naa Suntan Hai, 
Naa Dekhta Hai Aur Naa Koi Faaeda De Sakta Hai. Aye 
Abba Jaan! Mere paas wo ilm aagaya hai, jo aapke paas 
nahi hai. Mere Peeche Chaliye, Main Aapko Seedhi Raah 
Par Le Chaloo’nga. Aye Abba Jaan! Shaitan ki ibaadat 
naa kare’n, shaitan ko rahma ka nafarman hai. 36 


b aJ} J\j jI C O ylSdl d jftlj 

(^1 cbf b tilA dlsp Sfj £*14 Sf IS Jdil ^ C*jt 

c4j b l5jH ji LS |*J*JI A* 

t#* 6if6ik2tJi di o otkdJi v 


In ayaat se saabit hua ke buto’n ki poja bhi dar-asal shaitan hi ki ibaadat hai. In ayat par bhi ghaur keejiye: 


Aur Jis Din Wo In Sab Ko Ekattha Karega, Phir Farishto’n 
Se Farmaega Kya Ye Log Tumhari Ibaadat Karte The? 
Farishte Kae’nge Aap (Har Aib Se) Paak Hain. Inki 
Bajaae Aap Hi Hamare Sarparast Hain, Balkey Ye Log 
Jinnat Ki Ibaadat Karte The, Inki Aksariyat Inhi Par 
Eman Laati Thi. 37 


i \^ft\ *Sfjit i&kb fjSj 

cJri °Jj O fj/i JA Hi} Cjt (40) 

<r?> ° 


Yaad rahe ke iblees bhi jinnat mein se hai. Farmaya: 


Wo (iblees) Jinnat Mein Se Tha. 38 {jXi <y, dtf 

Mushrikeen e Makka farishto’n ko Allah ki betiya’n kehte aur inki ibaadat karte the. Magar farishte saaf inkar kar 
de’nge aur kahe’nge ke ye shaitan jinnat ki ibaadat karte the. 

Baaz ta’awizaat par Yaa Jibraeel, Yaa Mikaeel, Yaa Israfeel, Yaa Izraeel likha jaata hai. Baaz choro’n ko pakadne 
ke liye mitti ka lota lekar is par naam likhte hain aur phir mashkook logo’n ke naam kahgaz par likh kar is mein 
daalte hain aur gumaan karte hain ke chor ke naam par lota ghoomega. Ye sab shaitan ki ibadat hai. 

Is liye Allah Ta’ala farmata hai: 


33 Surah Sha'ara 26: 91-94 

34 Surah Yunus 10: 106 

35 Surah Yaseen 36: 60-61 


12 


36 Surah Mariyam 19: 41-44 

37 Surah Saba 34:40-41 

38 Surah Kahaf 18: 50 
Aur Ye Log Shaitan Sarkash Ko Hi Pukarte Hain. 39 

Ghairullah Ko Pukaarna Be-sood Hai: 

Allah Ta’ala ne farmaya: 

(Allah) Ko Pukaarna Soodmand Hai. Aur Jo Iske Siwa 
Auro’n Ko Pukarte Hain Wo Inko Koi Jawab Nahi De 
Sakte. Iski Misaal Paani Ki Taraf Hath Phailane Waale 
Ki Maanind Hai (Jo Chahta Hai Ke) Paani Iske Mu’n Mein 
Aajaae, Halaa’nke Wo Nahi Aa Sakta Aur Kafiro’n Ki 
Pukaar Bekaar Hai. 40 

Maloom hua ke Allah ke siwa dosro’n ko pukarna aisa hi hai, ke admi kuwe’n ke paani ko kahe ke wo iske mu’n 
mein aajaae. Ye bhi farmaya: 

Aur Jinko Turn Iske Siwa Pukarte Ho, Wo Khujoor Ki 
Guthli Ke Chilke Ke Bhi Maalik Nahi Hain. Agar Turn 
Inko Pukaaro, Tumhari Pukaar Naa Sune’nge Aur Agar 
Sun Bhi Le’n To Tumhari Darqhuwast Qabool Nahi Kar 
Sakte Aur Qiyamat Ke Din Wo Tumhare Shirk Ka Inkar 
Kar De’nge. 41 

Maloom hua ke ghairullah kisi ko nafa dene ka iqhteyar nahi rakhte, ye bhi farmaya: 

Is Shaqs Se Badhkar Gumrah Kaun Ho Sakta Hai, Jo 
Allah Ke Siwa Inko Pukarta Hai Jo Qiyamat Tak Isko 
Jawab Naa De Sakey Aur Wo Iske Pukarne Hi Se Ghafil 
Hain Aur Jab Log Jamat Kiye Jaae’nge To Wo Iske 
Dushman Ho Jaae’nge Aur Iski Ibaadat Ka Inkar Kar 
De’nge. 42 

Is ayat se maloom hua ke ghairullah qiyamat tak in pukarne waalo’n ko jawab nahi de sakte. Aur ye bhi maloom 
hua ke mushrikeen nek logo’n ko pukarte the, isi liye wo inke dushman ho’nge. 


3^' fjS ill ^ V ja 4JI dji & {ft 

yp. 1% bft* J* ft 


O O Jl 

DjjiSd jijjj idS IjjLS*£L>! Li Ijie jLS£.LpO \jsiZJ~J 


iJtjZ lilkLi d\j 


e if 


y 4jji qa Dji-Uj i\j Q {ft Al 
^il^JI ilpj L»j O fjJLL) ji lij sli g.L«JI jl Jsu*US'" 

Jbte J VI 


39 Surah Nisa 4: 117 41 Surah Faatir 35: 13-14 

40 Surah Ra'ad 13:14 42 Surah Ahqaf 46: 5-6 


13 Muhabbat e Rasool S^ Ke Daawedaaro’n Ke Aqwaal: 

Itni sareeh ayaat ke bawajood in naam nehaad a’ashiqhaan e rasool St ne likha. 

1. Auliya se madad maangna aur inhe’n pukaarna inke sath tawassul karna, amr e mashroo (yaane shara’an 
jaaez) o shai e marghoob (pasandeeda cheez) hai. Jiska inkar naa karega magar hat-dharm yaa dushman e 
insaf. 43 

2. Ambiya o Mursaleen, Ulama o Saleheen se inke wisal (faut hone) ke baad bhi istea’anat (taoon talab karna) 
o istemdad (madad talab karna) jaaez hai. Auliya baad inteqal bhi duniya mein tasarruf (halaat ko pherte) 
karte hain. 44 

3. Ahmad Raza Barailwi likhte hain: “Maine jab bhi madad talab ki, ya ghaus hi kaha. Ek martaba maine ek 
doosre wali (Mehboob llaahi) se madad maangni chahi, magar meri zuban se inka naam hi naa nikla, balkey 
zuban se yaa ghaus hi nikla”. 45 

4. Jo shaqs kisi Nabi yaa Rasool yaa kisi wali se wabista hoga, to iske pukarne par wo haazir hoga aur 
mushkilaat mein iski dastageeri karega. 46 

5. Ahmad Raza Barailwi likhte hain: “Jab tumhe’n pareshani ka saamna ho, to able quboor se madad 
maango”. 47 

6. Ahmad Raza Barailwi likhte hain: “ Har cheez, har nemat, har muraad, har daulat den mein duniya mein 
aqhirat mein, roz e awwal se aaj tak, aaj se abad-abaad tak jisey mili yaa milti hai, Huzoor e Aqhdas Syed 
e Alam St ke dast e aqhdas se mili aur milti hai”. 48 

7. Mufti Ahmad Yaar Khan (sarparast Madrasa Ghausiya, Gujrat) likhte hain: “Ambiya wo hazraat hain, jinko 
Rab ne uloom aur ma’arif is qadar diye hain, jinse wo maqhlooq ki androoni haalat aur inki arwaah mein 
tasarruf (inki haalat badalne ka iqhteyar) kar sakte hain. Aur inko is qadar qudrat o quwwat di hai, jisse 
maqhlooq ke zahir par tasarruf (zaheri haalat badalne ka iqhteyar) kar sakte hain”. 49 

Mazkura baala ayaat ki raushni mein ye nazariyaat sareehan shirk hain aur Allah Ta’ala ne shirk ki koi daleel naazil 
nahi ki. Wo deen jo Sahaba Ikraam iiffg ne Rasool Allah St se seekha, isme ye nazariyaat nahi hain aur naa khair ul 
quroon mein se kisi se ye nazariyaat saabit hain. Balkey aimma ahle sunnat ne shirk ko nawaaqiz e islam (islam se 
kahrij kar dene waala amal) mein shumar kiya hai. Raasta wohi haq hai, jo Rasool Allah St ne bataaya aur Sahaba 
Ikraam 3$ ne seekha aur is par amal kiya. Farman e Baari Ta’ala hai: 


Jo Cheez Tumko Rasool St De, Wo Lelo. Aur Jis Cheez 
Se Mana Karey Isse Baaz Raho. 50 

Ye bhi farmaya: 

Jisne Rasool St Ki Ataa-at Ki, Be-shak Isne Allah Ki 
Ataa-at Ki. 51 


Jjlp Uj Uj 


dll ait, 


to' 


Cf 


43 Fataawa Rizwiya az Ahmad Raza Barailwi: P300 

44 Al Amn wal A'ala az Ahmad Raza Khan: 10 

45 Malfuzaat Ahmad Raza Barailwi: P307 

46 Fataawa Africa az Ahmad Raza Barailwi: P135 

47 Al Amn wal A'alaa: P46 


48 Fataawa Rizwiya: P577 

49 Jaa al Haq: P196-197 

50 Surah Hashar 59: 7 

51 Surah Nisa 4: 80 


14 Aur Jo Shaqs Seedha Raasta Maloom Hone Ke Baad 
Paighambar Ki Muqhalifat Kare Aur Momino Ke 
Raaste Ke Siwa Aur Raaste Par Chale To Jidhar Wo 
Chalta Hai, Ham Isey Idhar Hi Chalne De’nge Aur 
Qiyamat Ke Din Jahannam Mein Daqhil Kare’nge Aur Wo 
Buree Jagah Hai. 52 


h* £ A * s a J o 

tfrf* o u>y ^ y'y 'iyyy^ 


Jo qurani ayaat ki tafseer karte hue Sunnat e Rasool St aur Sabeel ul Momineen se hat jaae iska nazariya yaqeenan 
gumrahi par mabni hai. 


In baatil aqaaed ki wakaalat karne waale musannifeen ne jo kuch apne haq mein bayan kiya hai ulama e ahle 
sunnat ki kutub mein kasrat se iska rad maujood hai. Jo log Ambiya, Malaaeka, Jinnat aur Auliya al-gharz Allah ke 
alaawa maqhlooq mein se kisi ek ko bhi ma-fauq-al-asbaab tareeqe se pukarte hain, inke bayan ko ghalat fehmi 
ke unwan se aur iska jawab izaala ke unwan se mulaheza farmaiye. 


Ghalat Fehmi: Yado’on Ka Tarjuma Pukarna Durust Hai: 

Allah Ta’ala farmata hai: 


Aur Jin Logo’n Ko Ye Allah Ke Siwaa Pukarte Hain, Wo 
Koi Cheez Bhi To Nahi Bana Sakte, Balkey Khud 
Maqhlooq Hain. Bejaan Laashe’n Hain, Inko To Ye Bhi 
Maloom Nahi Ke Kab Uthaae Jaae’nge. 53 


JIA 0yxli4 \jLt> jjibA V aJLM djS jjpju ^JJlj 

DlSt DjjiAJ O 


Is ayat ke baad ka tarjuma pukaarna saraasar ghalat aur be-buniyad hai. ka tarjuma pukaarna nahi, 
balkey ibaadat karna hai. 54 


Izaala (Jawab): 

OjAjj ka tarjuma pukarna hi hai, Ahmad Raza Barailwi Al Momin ki ayat 60 ke tarjuma mein ka tarjuma 
pukaarna hi karte hain. Khud saheb e kitab llmi Mohaseba ne apni Tafseer e Kabeer ke hawale se P27 par ka 
tarjuma Haajate’n talab karna kiya hai. Yehi is ayat ka asal mafhoom hai. 

Dar-asal kisi se hajate’n talab karna hi iski ibaadat hai. Ye baat quran e majeed ki darj e zail ayat se waazeh hai. 


Aur Ye Tumhare Rab Ne Kaha Hai Ke Turn Mujhse Dua 
Karo, Main Tumhari Dua Qabool Karu’nga. Jo Log Meri 
Ibaadat Se Izaarah E Takbeer Khud-Saree Karte Hain 
Anqareeb Jahannam Mein Zaleel Hokar Daqhil Kiye 
Jaae’nge. 55 


‘if’ ^jJJI 0) O Jlij 


Alfaz kitne waazeh hain, pehle Allah se dua ka zikr hai aur phir ibadat e ilaahi se khud-saree 56 ka, yaane Allah se 
dua Allah ki ibaadat hai. Yehi wajah hai ke Nabi e Rahmat $£ ne is ayat ki tilaawat ki aur farmaya: 


Beshak dua hi ibadat hai. 57 


\p> ilpjJI 


Ayat ke sath hadees e mubaaraka ne bhi wazahat kardi ke ma-fauq-al-asbab kisi ko mushkil-kusha samajhkar 
pukarna iski ibaadat hai. Is ayat par bhi ghaur farmaiye: 


52 Surah Nisa 4: 115 

53 Surah Nahal 16: 20-21 

54 Dr. Masood Usmani Ki Khurafaat Ka Amali Muhaseba: P27 

55 Surah Momin 40: 60 


56 T: Sar-kashee, Nafarmani, Zid 

57 Abu Dawood: 1479; Tirmizi: 3372 Imam Tirmizi ne isey Hasan 
Saheeh kaha. 


15 Aur Is Sahqs Se Badhkar Kaun Gumrah Ho Sakta Hai, Jo 
Aise Ko Pukaare Jo Qiyamat Tak Isey Jawab Naa De 
Sakey Aur Inko Inke Pukarne Ki Khabar Hi Naa Ho Aur 
Jab Log Jama Kiye Jaae’nge To Wo (Buzrug Jinhe’n 
Pukaara Gaya Tha) Inke Dushman Ho Jaae’nge Aur Inki 
Ibaadat Ka Inkar Kar De’nge. 58 
d* ^ cs> cA o*5 
fy Z>Ji& feS&i p 
Ghaur farmaiye ke buzrug jis cheez ko ibaadat gar-daa’nte hue apni ibaadat karne waalo’n ke dushman ho rahe 
hain, wo ghairullah ki pukaar hi to hai. 


Ghalat Fehmi: Min Doonillah Mein Kaun Shaamil Hain: 

Ambiya Ikram aur Auliya e Azzaam Ai jjj ,> mein daqhil nahi hain. Balkey Ai ^ ,> sirf buth 59 daaqil hain. 


Izaala: 

Mushrikeen butho’n ki Pooja karte the. Ye buth you’nhi ghadee hui soorate’n naa thee’n aur naa hi koi wahemi 
cheez ki tamseel the. Balkey hamesha qaul ke dil mein intehai mohabbat aur azmat paa jaane waali jaani pehchani 
shaqsiyaat ki shakle’n (tamaseel) thee’n. 

Nuh 0£ ne jab apni qaum ko tauheed ki dawat di to qaum ne kaha: 


Aur Unho’n Ne Kaha Hargiz Naa Chodo Apne Maboodo’n 

Ko Aur Naa Chodo Wad, Sawa’a, Yaghoos, Yao’ooq Aur tjAoj d>Ju Hj IpI Yy* ^5 &5 % 

Nasar Ko. 60 

Abdullah bin Ibne Abbas farmate hain ke ye qaul e nuh ke nek mardo’n ke naam hain, jab wo mar gae to shaitan 
ne inki qaum ke dil mein khayal daala ke jin maqamaat par ye auliya allah baitha karte the, waha’n inke buth 
banakar kahde kardo (taakey inki yaad taaza rahe, wo inko poojte naa the). Jab ye yadgaar banane waale faut ho 
ge to baad waalo’n ne in buzrugo’n ke butho’n ki ibaadat shuru kardi. 61 

Abdullah ibne Abbas se marwi hai ke Laat ek admit ha, jo hajiyo’n ke liye sattu gholta tha. 62 

In hawaalo’n se baat waazeh hai ke ye buth bhi saleheen hi ke the aur mushrikeen butho’n ke rang mein saleheen 
ki bandgai hi karte the. Ajeeb baat hai ke log jazbaat mein aakar waqeaati cheezo’n ko bhi mehsoos karna chodh 
dete hain. Esai, Esa 02 aur Mariyam 02 ke buth aur tasaweer banakar inki bandage ka izhar karte hain. Kya wo 
har buth aur tasweer ko pooje’nge? Hargiz nahi. Balkey isko jisme inke nazdeek Esa 02 ka buth aur tasweer hone 
ki waazeh alaamat maujood ho aur wo inki tawajje inke mabood ki taraf mabzool kara raha ho. Isi liye Allah 
farmata hai: 


hj'jj v ijijj 


Behsk Jinko Turn Allah Ke Siwa Pukaarte Ho Wo 
Tumhari Tarha Ke Bande Hain, Inko Pukar Kar Dekho 
Agar Turn Sacche Ho To Chahiye Ke Wo Turn Ko Jawab 
Bhi De’n. 63 


p-iyoli C) jLp aDI dji dj&Jj jiJJI 

(*■£*! 


Allah Ta’ala ne Esa 0- aur inki waleda mohtarma Mariyam ‘0s. ko Ail ,jjj mein shamil kiya: 


Aur Is Waqt Ko Bhi Yaad Karo Jab Allah Farmaega Aye 
Esa Ibne Mariyam (A) Kya Tumne Logo’n Se Kaha Tha 
Ke Allah Ke Siwa Mujhe Aur Meri Waleda Ko Mabood 


(JAj pP ^ b £1)1 tJlS 


58 Surah Ahqaaf 46: 5-6 

59 T: Idols (Saheeh Bukhari) 
“Surah Nuh 71: 23 


16 


61 Saheeh Bukhari: Kitab ut Tafseer: Surh Nuh: H4920 

62 Saheeh Bukhari: Kitab ut Tafseer: H4859 

63 Surah Araaf 7: 194 

Banalo. Wo Kahe’nge Ke Tu Paak Hai Main Aisi Baat 
Kaise Keh Sakta Hoo’n, Jiska Mujhe Kuch Haq Nahi. 64 

Jab Esa 0^ aur Mariyam 0? Ail uj j mein daqhil hain to ye daawa ghalat hua ke Ambiya aur Auliya Ai ojj t> 
nahi aur Ai ,> mein srif buth shamil hain. 

Mazeed dekhiye Allah Ta’ala ne ulama, darwesho’n aur Esa ibne Mariyam 02 ko Ai mein shamil kiya hai: 

Unho’n Ne Apne Ulama, Mashaeqh Aur Maseeh Ibne 
Mariyam 02 Ko Allah Ke Siwa Mabood Bana Liya, 

Halaa’nke Inko Ye Hukam Diya Gaya Tha Ke Allah Ke 
Siwa Kisi Ki Ibaadat Naa Kare’n. Iske Siwa Koi Mabood 
Nahi Aur Wo In Logo’n Ke Shareek Muqarrar Karne Se 
Paak Hai. 65 

Jab Ulama, Darwesh, aur Esa 0 - Ail ,jjJ ,> mein daqhil hain to Ai <j>> <> se sirf buth muraad nahi. Balkey Allah Ta’ala 
ke alaawa har wo maqhlooq jiski Allah ke alaawa ibaadat ki jaae. Khuwah wo is fe’el e qabeeh se mukammal taur 
par baree ho’n, jaise Ambiya ii#, Malaaeka aur Saleheen jaisi muqhtadar hastiyaa’n bhi Ai ,> mein shamil hain. 
In jaleel ul qadar hastiyo’n ne khusoosan Ambiya ne to apni tamam tawanaiya’n ek baat ko samjhane aur 
manwaane mein khapa dee’n, ke Allah ek hai aur ibaadat ka haq sirf isi ko paho’nchta hai. 

Ghalat Fehmi: Kya Amibya Aur Auliya Baatil Hain? 

Ye haqeeqat hai ke Ail <> usooli taur par wo hote hain, jo sarasar baatil ho’n. Kyou’nke Allah Ta’ala ne saaf saaf 
farmaya: 

Aur Iske Siwa Jisey Bhi Ye Pukaarte Hain, Wo Batil 
Hai. 66 

Kya Ambiya if$i& aur Auliya Allah baatil ho sakte hain? 

Izaala (Jawab): 

Is ayat mein butlaanjis baat ka ho raha hai, wo sifat e uloohiyat hai. Ke Allah ke siwa koi ilaah nafaa o nuqsaan 
paho’nchane waala nahi hai. Chahe wo Ambiya o Auliya hi kyou’n naa ho’n, yehi baat Allah Ta’ala ne you’n 
bhi bayan farmai. 

Kisi Admi Ko Laaeq Nahi Ke Allah To Isey Kitab, Hikmat 
Aur Nabuwwat Ataa Farmae Aur Wo Logo’n Se Kahe Ke 
Allah Ko Chodkar Mere Bande Ho Jaao, Balkey (wo 
kahega) Turn Rabbani Ban Jaao, Kyou’nke Turn Kitab 
Padhte Padhate Rehte Ho! Aur Isko Ye Bhi Nahi Kehna 
Chahiye Ke Turn Farishto’n Aur Nabiyyo’n Ko Rab 
Banalo. Bahala Jab Turn Musalman Ho Chuke Ho To Kya 
Isey Laaeq Hai Ke Tumhe’n Kafir Hone Ko Kahe. 67 

Baat waazeh hai ke Allah ke alaawa wo nabiyyo’n ke bande banna aur nabiyyo’n ko rab banaana baatil hai. Naa ke 
ma’az allah Ambiya Malaaeka aur Saleheen baatil bande hain. Aise qaul ke tasawwur se bhi ek muslim kaa’np 
uthta hai. 


Jji f iiJi ibjJ at 6if u 


X 


byte M ^ J 

SJxJbUJ! ljl*S at t&k % a^jJJ C000 

SI A*j jiSOlj O ISlSjt 

64 Surah Maeda 5:116 66 Surah Haj 22: 62 

65 Surah Tauba 9: 31 67 Surah Al Imran 3: 79-80 


17 Ghalat Fehmi: Moa’ajjezaat Aur Karamaat Ki Haqeeqat: 

Allah Ta’ala ne apne nabiyyo’n ko badi shaan a’ataa farmai, Esa 02 ke hukam se mitti ke parinde ko phoo’nk maar 
kar parinda bana lete the. Madar-zaad andhe aur bars waale ko shifa dete the. Aur murdo’n ko Allah ke izn se 
zinda karte the. Yusuf 02 ke kurta se Yaqoob 02 ki ankhe’n raushan ho gaee’n. Rasool Allah St ki dua se Jabir 4k 
ke baagh ki khajooro’n mein izaafa hua. Ek Saa’a jo Sahaba ki kaseer jamat ke liye kaafi ho gaya. Aap St ke 
luaab e dahan ki barkat se Syedna Ali 4& ki ankhe’n theek ho gaee’n. Aapke hath ki barkat se tooti hui pindli theek 
hui, lehaza Rasool Allah St ko imdad ke liye pukaara jaa sakta hai. 

Izaala (Jawab): 

Ahle Sunnat, Ambiya 4# ke moajjezaat aur Auliya Allah ki karamaat ke qaael hain. 

Lekin yaad rakhiye moajjezaat o karamaat is baat ka suboot to zaroor hain ke Allah Ta’alaT ki qudrat e kaamila 
ke saamne koi amar bhi mohaal nahi hai. Magar inse qanoon aqhaz karna baatil hai. Balkey ye hai hi aam qanoon 
mein mohaal shai ka wajood pazeer hona. 

Meraj Rasool Allah St ka moajjeza hai. Meraj par Aap St Ambiya se masjid e aqsa mein mile. Phir asmaano 
par mile, Musa '02 ne aapko baar baar Allah Ta’ala ki taraf bhejkar 50 namazo’n se taqhfeef karwakar 5 namaze’n 
muqarrar karwaee’n. Aap St ne Jannat mein Bilal 4k ko jootiyo’n samet chalte hue dekha. Ye sab moajjezaat 
hain, jo Allah Ta’ala ki qudrat ka izhar hain. Sitam ye ke moajjezaat o karamaat ko qanoon bana liya jaata hai. 

Musa 02 aur Muhammad St ke mukalemaat ko buniyad banakar ye qanoon saabit kiya jaata hai. Ke murde zindo’n 
ki madad karte hain. Ambiya S# ka masjid e aqsa mein Rasool Allah St ki imaamat mein namaz adaa karne ke 
moajjeza ko Ambiya Ikram ki duniyawi hayat par daleel banaya jaata hai. Meraj ki raat Rasool Allah St ne 
dekha ke Musa 02 qabar mein namaz padh rahe hain, isse ye qanoon aqhaz kiya jaata hai ke nabi qabro’n mein 
zinda hain, moajjezaat choo’nke Allah Ta’ala ki qudrat ka izhar hain. Lehaza wo qanoon nahi ban saktey. 

Moajjeza dikhana sirf Allah ke iqhteyar mein hai, rasoolo’n ke iqhteyar mein nahi. Ye to sirf inke hatho’n zaahir 
hota hai, Allah Ta’ala farmata hai: 


Aur Kisi Rasool Ke Iqhteyar Mein Ye Nahi Ke Allah Ke 
Hukam Ke Baghair Koi Nishani Laae. 68 

Rasool Allah St se kuffar ne kuch moajjezaat dikhane ka mutaalba kiya: 


4 JUI 'i/l Ot dlS" Uj 


Aur kehne lagey ham aap par eman nahi laae’nge, 

hatta ke aap: 

1. Hamare liye zameen se chashma jaari kar de’n. 

2. Yaa aapke paas khajooro’n aur angooro’n ka koi 
baagh ho, jiske andar aapn nehre’n baha de’n. 

3. Yaa jaisa ke aap kehte hain ke asmaan ke tukde laa 
giraae’n. 

4. Yaa Allah aur farishto’n ko hamare saamne le 
aae’n. 

5. Yaa aapka makan sone ka ban jaae. 

6. Yaa aap asmaan par chadh jaae’n au rham aapke 
chadhne ko bhi nahi maane’nge, jab tak aap 
hamare liye kitab naa laae, jisey ham padh bhi 
le’n. 


d $£ & iri J 4% 

IlibljlJjSlI jsLiii <_4pj JijF {j* 5jt 

iZpkiij aLu 3 b jt Uf iUfJ! jt 

iy& c)i £ 'J$ jt SU jt %J 


I 1( 

o, 68 Surah Ra'ad 13: 38 


18 (aye Rasool St) Aap Keh Deejiye Ke Mera Rab Paak Hai 
(Ye Sab Kaam Kar Sakta Hai) Main To Sirf Ek Paigham 
Paho’nchane Waala Insan Hoo’n. 69 

In ayaat se waazeh hai ke moajjezaat dikhana bashar aur rasool St ke iqhteyar mein nahi. Iski wazeh misaal Musa 
<0 ka moajjeza hai, jab Allah Ta’ala ne farmaya: 


Aur ye apni laathi daal do. Jab (musa ne lathi ko) dekha 
ke wo harkat kar rahi hai, goya saa’np ho to peeth pher 
kar chal diye aur peeche mudhkar bhi naa dekha. Aye 
Musa Aage Aao Aur Daro Mat To Aman Paane Waalo’n 
Mein Se Ho. 70 

Musa ‘0 ka lathi ke saa’np banne par dar mehsoos karna wazeh karta hai ke moajjezaat Ambiya ke iqhteyar 
mein nahi hain. Phir karamaat e Auliya Allah ke iqhteyar mein kaise ho sakti hain. 

In dalaael se sabit hua ke moajjezaat Allah ki qudrat ka izhar hain. Qanoon nahi ban saktey yaqeeqnan kisi ka’nwari 
ke bin-biyahe baccha paida naa hoga. Aur naa hi kisi ghair shadi-shuda aurat ko baccha paida hone ki shakal mein 
Mariyam 0 ke waqea se daleel pakadne ki ijaazat hai. Kyou’nke Esa 0 ki paidaesh moajjeza hai, qanoon nahi. 

Yehi wajah hai ke Allah Ta’ala aur iske rasool St ne murdo’n se isteghaasa (madad talab karna) ki taleem nahi di, 
balkey Imam ul Ambiya Muhammad ur Rasool Allah St se Allah Ta’ala ne elan karwaya. 


: \i 0U- ft? jsiS UTj Ills O $ Sfj 

o IS o 


Kehdo Main Tumse Nahi Kehta Ke Mere Paas Allah Ke 
Khazane Hain. 71 

Kehdo Main To Apne Liye Nafa 0 Nuqsaan Ka Kuch Bhi 
Iqhteyar Nahi Rakhta, Magar Jitna Allah Chahe. 72 


iia u ^ ^ Jjiut v js 


Kehdo Ke Main Tumhare Liye Nafa 0 Nuqsan Ka 
Iqhteyar Nahi Rakhta. 73 


Ilij ft 1ft i 


Jab afzal ul bashar, imam ul ambiya Muhammad ur Rasool Allah St apne liye aur doosro’n ke liye nafa o nuqsaan 
ka iqhteyar nahi rakhte, to phir Allah qadir e mutlaq ke alaawa kisi aur ko imdaad ke liye kaise pukara jaa sakta 
hai? 


Rasool Allah St ka moajjeza tha ke baar baar paani mein, khane mein aur phalo’n mein ghair mamuli barkat hui, 
magar qanoon ye hai ke aapne faaqe se pet par patthar baandhe. Baaz auqaat Sahaba Ikraam m saara din sirf ek 
khajoor par guzaara karte rahe. 

Moajjeza ye hai ke shab e meraj mein ek hi raat mein aapne Makkah se Bait ul Muqaddas ka safar kiya, phir saato’n 
asmaano’n par gae, Jannat ki sair ki aur jahannam ki haulnaakiyo’n ka nazaara kiya aur doosri taraf qanoon ye hai 
ke hijrat ke safar mein 3 din 1 ghar mein chipna padaa. Jang e Tabuk ke safar mein garmi ka mausam, garam 
zameen, sawariyo’n ki kamee aur safar ki mushkilaat khud Rasool Allah St aur Sahaba Ikraam ne bardasht 
kee’n. 


Yehi wajah hai ke moajjezaat ki buniyad par kisi sahabi ne Ambiy 'fs# aur Auliya Allah ko mushkilaat mein imdaad 
ke liye nahi pukaara. Kyou’nke Nabi e Rahmat St ne inhe’n aisa karne ki taleem nahi di thi. Balkey Aap St ne 
Abdullah bin Abbas se farmaya: 


Jab tu sawal kare tu Allah se sawa kar aur jab madad 
maange tu Allah se madad maang. 74 


.ft cJi^l 1% ill ft\j ciS \l\ 


69 Surah Israel 17: 90-93 

70 Surah Qasas 28: 31 

71 Surah Anam 6: 50 


19 


72 Surah Yunus 10: 49 

73 Surah Jin 72: 21 

74 Tirmizi: H2516; MA: VI P293 H2669; Al Mustadrak lil Haakim Ghalat Fehmi: Karamaat e Ahle Hadees Aur Iska Jawab: 


Maulna Abdul Majeed Sahodarwi ne Karamaat e Ahle Hadees naami kitab likhi. Jisme baaz ulama e ahle hadees ki 
karamaat darj ki hain. Sirf do (2) mulaheza farmae’n: 

1. Sardar Jalauddin ki aulaad naa hoti thi. Ek baar isey pataa chala ke Ferozpur shaher mein ek mastaana 
hai, jo majzoob hai aur bilkul nang dhadang rehta hai, wo iske paas gaya aur isse beta maanga. Majzoob 
bola, na-laaeq agar beta lena hai to Lakhoki jaa. Sardar Jalauddin ne dil mein kaha ke waha’n to sab 
wahabi hi wahabi hain, bhala waha’n beta kaise milega? Majzoob ne kaha, nalaaeq jaata nahi? Tujhe beta 
yaha’n se nahi, balkey waha’n se milega. Sardar is mastana ke irshad par Lakhoki paho’ncha aur Ahle 
Hadees buzrug Abdur Rahman Lakhwi ko saara waqea bayan kiya. Abdur Rahman sahab ne kaha mein tere 
liye dua to kar deta hoo’n, magar tu munkir e quran hai. Teri 7 biwiya’n hain, jabke quran ne 4 se ziyaada 
ki ijaazat nahi di. 3 ko yaha’n talaq de. To.... Phir aapne dua farmai. Agley hi saal iske yaha’n farzan hua. 75 

2. Ek baar Qila Miya’n Singh mein ek hajjam Maulana Ghulam Rasool ki hajamat bana raha tha, ke isne ye 
shikyat ki. Huzoor mera beta kai saal se bahar gaya hua hai. Jiska hame’n kuch pataa nahi ke kaha’n hai. 
Zinda hai ke mar gaya hai! bas ye ek hi beta tha, iski fikr mein ham to mare jaa rahe hain. Aap thodi der 
khamosh rahe, phir farmaya, miyaa’n wo to ghar baitha hai aur khaa raha hai. Jaao jaake be-shak dekhlo. 
Hajjam ghar gaya to sach-much beta aaya hua tha aur khana khaa raha tha. Bete se maajra poocha to isne 
kaha ke abhi abhi main Sakhar, Sindh mein tha. Maloom nahi mujhe kya hua aur kyou’nkar tarfatul a’ain 
main yaha’n paho’nch gaya. 76 

Jab Ahle Hadees buzrugo’n ke tasarruf ka ye haal hai to Ali aur Rasool Allah ka tasarruf to yaqeenan inse 
bahot ziyaada hai. Phir inhe’n mushkilaat mein pukaarna jaaez kyou’n nahi? 

Isi tarha Maulwi Shah Ismail Shaheed apne peer Syed Ahmad Barailwi ki bartaree saabit karne ke liye apni kitab 
Siraat e Mustaqeem mein ek karamat you’n bayan karte hain: “Hazrat Ghaus us Saqlain aur Hazrat Khuwaja 
Bahauddin Naqsheband ki rooho’n ke darmiyan ek mahine tak is boat par jhagda chalta raha ked ono mein kaun 
Syed Ahmad Barailwi ko roohani tarbiyyat ke liye apni kifaalat mein le. Dono buzrugo’n ki rooho’n mein se har ek 
rooh ka israr tha ke wo tanha meri nigrani mein Irfan o sulook ki manzil tai kare”. 

“Aaqhir kaar ek mahine ki awzish ke baad is boat par dono mein masalehat hui ke mushtarik taur par dono ye 
khidmat anjaam de’nge. Chunache ek din dono hazrat ki roohe’n in par jalwah-gar huee’n aur poori quwwat ke 
sath thodi der tak in par ifraan o tawajje ka a’aks daala. Yaha’n tak ke itne hi waqfe mein inhe’n dono silsilo’n 
ki nisbate’n haasil ho gaee’n”. 77 

Is qisse ki sehat tasleem karne ki soorat mein kai sawalaat zahen ki sate par ubharte hain: 

Awwalan: Ye ke Maulwi Ismail Dahelwi ko Taqwiyatul Eman ke mutabiq jab Allah ki a’ata se bhi kisi mein ghaib- 
daani ki quwwat nahi hai, to Hazrat Ghaus us Saqlain aur Hazrat Khuwaja Naqshebandi ki arwaah taiyyibaat ko 
kyou’nke khabar ho gai ke Hindustan mein Syed Ahmad Barailwi naami ek shaqs Allah ka muqarrab banda hai, jiski 
roohani tarbiyyat yaa ezaz is qaabil hai ke iski taraf sabaqat ki jaae. 

Saniyan: Ye ke waqea haaza aalam e shahadat ka nahi, balkey sar-ta-sar aalim ul ghaib ka hai. Is liye Maulwi Ismail 
Dahelwi jo is waqea ke khud raawi hain, inhe’n kyou’nke ilm hua ke Syed Ahmad Barailwi ki kafaalat o tarbiyyat 
ke liye in dono buzrugo’n ki roohe’n ek mahine tak aapas mein jhagadti rahee’n aur bila-aqhri is baat par 
masaalehat hui ke dono mushtarik taur par apni kifaalat mein le’n. 


75 Karamat e Ahle Hadees by Abdul Majeed Sahodharwi: P66 77 Siraat e Mustaqeem (Farsi): P166 

76 Karamat e Ahle Hadees by Abdul Majeed Sahodharwi: P70 


20 Salisan: Ye ke Maulwi Ismail Dahelwi ki Taqwiyat ul Eman ke mutabiq jab Allah ke siwa saare Amibya am o Auliya 
bhi aajiz o be-iqhteyar hain to wafat ke baad HAzrat ul Wara aur Khuwaja Naqsheband ka ye azeem tasarruf 
kyou’nkar samajh mein aa sakta hai ke wo dono buzrug Baghdad se seedhe Hindustan ke is qasbe mein tashreef 
laae, jaha’n Syed Ahmad Sahab Barailwi muqem the aur unke hujre mein paho’nch kar chashm e zadan mein inhe’n 
baateni o irfaani daulat se maala maal kar diya. 

Nez waqea ke andaaz e bayan se pataa chalta hai ke ye baate’n khuwab ki nahi, balkey aalam e bedaari ki hain. 
Is liye abh waqea ki tasdeeq is waqt tak mumkin nahi hai jab tak ke Taqwiyat ul Eman ke mauqif se hat kar auliya 
eikram ke haq mein ghaibi idraak aur qudrat o iqhteyar ke aqeede ki sehat ko tasleem naa kiya jaae. 78 

Izaala (Jawab): 

Aksar Barailwi aur Deobandi ulama apne mauqif ko saabit karne ke liye baaz Ahle Hadees ulama ki tehreero’n se 
daleel pakadte haina ur wo saabit karte hain ke choo’nke ye ahle hadees ulama bhi inhi aqaed ka izhar karte hain 
to yehi saheeh nazariyaat hain. Is liye is ghalat fehmi ka tafseeli jawab zaroori hai. 

1. Ye sirf Allah Ta’ala ka hi haq hai ke wo logo’n ki inferadi aur ijtemai zindagi guzarne ka tareeqa, yaane 
deen naazil kare. Kyou’nke halal o haram ka ta’ayyun karna aur deen-saazi isi ka haq hai, isi liye haqeeqhi 
ataa-at sirf Allah Ta’ala hi ke liye hai. Allah Ta’ala ka hukam hai: 

Logo Tumhare Rab Ki Taraf Se Jo Naazil Hua Hai, Iski 

Pairwee Karo Aur Iske Alaawa Auliya Ki Pairwee Naa lS3j ^5 Jjit U \y%\ 

Karo. 79 

Allah Ta’ala ne Muhammad bin Abdullah St ko risaalat ke sath maqhsoos farma ke aap par apni kitab naazil farmai 
aur irshad farmaya: 


(Aye musalmano) Aaj Ke Din Maine Tumhare Liye 
Tumhare Deen Ko Mukammal Kar Diya Hai, Turn Par 
Apni Nemat Ko Poora Kar Diya Hai Aur Tumhare Liye 
Islam Ko (Ba-Taur) E Deen Pasand Kiya. 80 

Ye ayat 9 Zil Hijja lOhijri mein Maidan e Arafaat mein nazil hui. Iske nazil hone ke 3 maah baad Rasool Allah Stye 
kaamil aur akmal deen ummat ko sau’np kar rafeeq e aala se jaa miley aur ummat ko wasiyyat farma gae: “Main 
tumhare andar aisi do (2) cheeze’n chode jaa raha hoo’n ke jab tak turn inhe’n mazbooti se pakde rahoge, hargiz 
gumrah nahi hoge. Yaane Allah ki kitab aur iske Nabi St ki sunnat ”. 81 

Aur sirf Muhammad St hi wo shaqsiyat hain, jo deeni umoor mein apni marzi se koi baat nahi kehte, jo baat bhi 
kehte hain wo Allah Ta’ala ke hukam ke mutabiq hoti hai. 


S-Lclj ^ & iixii 


Aur Wo Apni Khuwahish Se Kuch Nahi Bolte, Jo Kehte 
Hain Wo Wahee Hoti Hai. 82 

Isi liye farmaya: 

Jisne Rasool Allah St St Ki Ataa-at Ki, Pas Tehqheeq ,. -. . . 

Isne Allah Ki Ataa-at Ki. 83 ^ L 

Yehi wajah hai ke deeni umoor mein faisla-kun haisiyat Allah Ta’ala aur iske Rasool St ko haasil hai: Ui 


& 

Cj* 


78 Zalzala az Irshad ul Qaadri 

79 Surah Araaf 7: 3 

80 Surah Maaeda 5: 3 


81 Baheqhi; Muwatta Imam Maalik 

82 Surah Najam 53: 3-4 

83 Surah Nisa 4: 80 


21 Pas Agar Kisi Baat Mein Turn Mein Iqhtelaf Waaqe Ho Jft, ^ ijg ^ d g 

To, Agar Turn Allah Aur Aqhirat Par Eman Rakhte Ho To 
Allah Aur Iske Rasool Ki Taraf Ruju Karo. 84 

Maloom hua islam Allah Ta’ala aur iske Rasool & ki pairwee ka naam hai. Rasool Allah St ne Sahaba Ikraam $8$ 
ko islam ki taleem di. Yaane Sahaba Ikraam aapke “ba-raah e raast” tarbiyyat yaafta the. Lehaza Sahaba iiffS 
meyaari musalman the. Sahaba Ikraam se “aqwaal o afa’aal e Rasool St” tabaeen ne aqhaz kiye aur 
mohaddiseen ne inko jama kiya. Ye tamam adwaar islam ke urooj ke adwaar hain. Rasool Allah St ne inhe’n 
behtareen zamane qarar diye. Salaf o Saleheen aur Sahaba Ikraam ke tareeq aur manhaj se wohi shaqs inkar 
kar sakta hai, jo Quran e Majeed ki man-maani tafseer karna chahta hai. Sahaba m, Tabaeen, Aimma e Deen aur 
Aimma e Hadees isi raah par chale aur is raah par chalne waale hard aur mein maujood rahe hain. 

Tareeqh e islam ke mutalea se hame’n maloom hota hai ke is raah par chalne waale shirk o bidat aur iske mazahir 
aur rusom par nakeer karte rahe hain. Aqeeda ki islah karte hain, aur shirk o bidat ke tareek ghaar se logo’n ko 
nikalne ki koshish karte rahe hain. Lehaza quran o sunnat aur salaf o saleheen ke raaste ke ulat shirk o bidat par 
mushtamil nazariyaat ham qabool nahi kar sakte, chahe wo kisi bhi alim ne bayan kiye ho’n. Wo alim naa masoom 
hai aur naa hamare liye hujjat hai. 

2. Pak o Hind mein jin logo’n ne islah ka kaam kiya aur is mahol mein hadees ki ehmiyat aur taqleed ke rad 
par mehnat ki, bad-qismati se wo log tasawwuf ke fitne ko naa samajh sakey aur tasawwuf ka asar inme 
maujood raha. Is baat ka izhar Ustad Mohtaram Professor Hafiz Muhammad Abdullah jsJfs Khateeb Jamea 
Masjid Ahle Hadees Bahawalpur ne ek khutba e juma mein you’n farmaya: “Shayad hi Hindustan mein koi 
alim aisa ho kya ahle hadees kya Deobandi aur kya barailwi! Jin ulama ko is tasawwur ki taseer naa lagee 
ho. Thoda bahot is tasawwuf ka rang zaroor hota hai. Halaa’nke tasawwuf is qadar khatarnaak cheez hai, 
jitna nuqsaan islam ko in soofiyo’n ne paho’nchya hai. Is tasawwuf ke chakkar mein jitney musalman 
barbad hue hain, jitna islam ke andar iske zariye paleedi shamil hui, itna kisi cheez ne bhi islam ko barbad 
nahi kiya. Miya’n Nazeer Hussain aur inke shagird sab tasawwuf ke qaael the. Koi Wahdat ul Wajood ka 
shikar hai aur koi Wahdatush Shuhood ka. Shah Abdul Aziz Dahelwi jinho’n ne hadees ki bahot khidmat 
ki. Soofiyo’n ke buniyad aqeede Wahad ul Wajood ka shikar hain. Ye hama-ausat ka aqeeda jidhar dekhta 
hoo’n idhar tu hi tu hai. Ye Wahdat ul Wajood khalisatan kufr ka aqeeda hai, aisa ganda aqeeda hai jiski 
inteha nahi, jin ulama ne thoda sa soocha aur inhe’n hama-ausat ka aqeeda kufr nazar naa aaya, unho’n 
ne thodi si tarmeem ki. Kyou’nke ye bade bade buzrugo’n ka aqeeda tha. Unho’n ne isey Wahdatush 
Shahood mein tabdeel kar diya. Hama-ausat nahi hama az-ausat. Wahdat ul Wajood ka inkar nahi karte, 
kyou’nke bade bade logo’n ka aqeeda hai, isko narm karte hain. Taakey iski hadat aur shiddat kam ho 
jaae. Halaa’nke dono nazariyaat kufr hi kufr hain”. 

“Shah Ismail Dahelwi ki Taqwiyat ul Eman tauheed ki badi meyaari kitab hai, lekin apne is mahool me jis 
mein wo palhe badhe, kyou’nke tasawwuf ka chakkar tha. Chunache Siraat e Mustaqeem mein wo wo 
khichpee’n maari hain ke padhkar hairaani hoti hai. Ke kya ye Shah Ismail ki kitab hai? Aisa admi kabhi 
musalman ho sakta hai”. (Khutba e Juma) 

Dr. Muhammad Luqman Salafi hafizahullah ki nazar e saani se shaaya shuda Dr. Abu Adnan Suhail ki kitab “Islam 
Mein Bidat o Zalaalat Ke Moharrekaat” mein Shah Waliullah ke bare mein likhte hain: “Shah Waliullah Sahab ki 
kitab Anfaas ul Arefeen mein tasawwur ki deegar kitabo’n ki tarha har tarha ki rutab o yaabas baate’n paai jaati 
hain. Jaise kashf o karamaat, ajeeb o ghareeb waqeaat, ghairullah ko sajde, Allah ka mushaheda, balkey isse 
jismani istsaal, qubooliyat, urs, qawwali, khatm e khuwajagaan, jannat ki basharat, apni baat manwaane ke liye 
Allah ke saamne machal jaana aur isse apni baat manwa lena, balkey Allah Ta’ala ke faisla ko badalwa daalna. 


84 Surah Nisa 4: 59 


22 Nabi e Kareem St ka majliso’n mein tashreef lana, Allah tak paho’nch jaane ke baad ibadaat ki zaroorat baaqi na 
rehna waghaira. Is tarha ki tamam cheeze’n is kitab mein bhi paai jaati hain. Is kitab mein ye bhi boat maujood 
hai ke buzrugo’n ki qabro’n se sab kuch haasil ho jaata hai. Aisi soorat mein jo log Shah Waliullah Sahab se nisbat 
aur talluq rakhte hain aur inke nazariyaat e tasawwuf ke qaael hain, wo barailwi maktab e fikr ki bul a’ajabiyo’n 
aur buzrugo’n ki qabro’n par hone waale shirk o bidaat ke hangaamo’n par jo shor o ghoo-ghaa machaate hain, 
yaa iska rona rote hain, wo mahez dikhawa aur magar-mach ke aansu hain”. 85 

Shah Ismail ke mutalliq likhte hain: 

1. Ta’ajjub khez baat to ye hai ke Maulana Ismail Shaheed jaisa tauheed ka alambardar bhi jab tasawwuf ke 
kooche mein gum hota hai to apne saare aqaaed aur sharai ahkaam o nusoos ki khilaf warzi karta hua 
kahee’n se kahee’n paho’nch jaata hai. 86 

2. Ta’ajjub kehz baat to ye hai ke jab yehi Maulana Ismail Shaheed tasawwuf par qalam uthate hain to shayad 
in par aisi mahoowiyat ka aalam taari ho jaata hai ke wo quran o hadees ki sareeh nusoos aur khud apni 
tehreero’n ko bhoolkar kahee’n se kahee’n paho’nch jaate hain. Mulaheza farmaiye, “Siraat e Mustaqeem” 
mein wo likhte hain: “Inaayat e ghaibiya isko chunkar apna khaas chela bana leti hai, jis tarha ba-iqhtedar 
badshah apne baaz farma-bardaaro’n ko tamam riaaya se mumtaz karke apne liye chun lete hain aur isko 
‘chela e khaas’ se mulaqqab karte hain. Pas jis tarha chela e khaas ko apne aaqa ke samaan mein tasarruf 
ki ijaazat hoti hain, yaha’n tak ke wo apne aaqa ki tamam sultanat ko apni sultanat keh deta hai. Isi tarha 
ye buland martaba o manaasib waale (yaane auliya e kameleen) majaaz e mutlaq hote hain. Aalim misaal 
o shahadat mein tasarruf karne ke liye”. 87 

Aam taur par ‘Auliya’ ke bare mein ye khayal paaya jaata hai ke inhe’n sirf ‘Aalam e Shahadat’ yaane is duniya 
mein, jisey ham sar ki ankho’n se dekh rahe hain tasarruf karne ki qudrat haasil hai. Lekin Maulana Ismail Shaheed 
ke is bayan se ye inkeshaf hua ke auliya ke zer e iqhtedar aalam misaal bhi hai, yaane wo ghair marai aalam jo 
duniya aur aqhriat ke darmiyan hai. 88 

Janab Abdul Majeed Sahab editor Aqhbar Ahle Hadees, Sohadra Shah Ismail aur Muhammad bin Abdul Wahhab isSb 
ka muwaazna karte hain, mehsoos you’n hota hai ke Janab Abdul Majeed Sahab ne Mansab e Imaamat aur Siraat 
e Mustaqeem padhi hi nahi hain. Mulaheza farmae’n, Likhte hain: 

“Kya Syed Ahmad Ahle Hadees The?” 

“Abh yaha’n sawal paida hota hai ke aaya Syed Ahmad Raae Barailwi aur Shah Ismail Shahdeed Ahle Hadees the. 
Yaa you’nhi inko ahle hadees samjha gaya hai. Misaal mashoor hai ke daraqht apne phal se pehchana jaata hai 
aur ye saheeh hai ke daraqht apne phal se pehchana jaata hai to har shaqs bhi apne aqaaed aur amaal se hi 
pehchana jaa sakta hai. Is silsila mein Shah Shaheed ki tasnifaat ‘Tanweer ul A’ainain Fee Isbaat Raful Yadain, Al 
Ezaah ul Haq as Sareeh, Mansab e Imaamat, Siraat e Mustaqeem’ dekh leejiye ke ye kya keh rahi hain. Iske baad 
inke muwae’ez e hasana mein shirk o bidat ki tardeed ka pehlu itna numaaya’n hai ke Muhammad bin Abdul 
Wahhab 3 ? ki taqreer mein bhi itna numaaya naa hoga”. 89 

Siraat e Mustaqeem mein faut shuda buzrugo’n ki rooho’n se mulaqaat aur looh e mahfooz se kisi baat ki dariyaft 
ka tareeqa likha hai, sochiye kya ye baat bhi quran o sunnat se saabit ki jaa sakti hai? Mulaheza farmae’n: “Asmaano 
ke halaat ke inkeshaf, mulaqaat e arwaah o malaaeka, bahisht o dozaqh ki sair, is maqam ke haqaaeqh ki ittela, 


85 P272 

86 P285 

87 Siraat e Mustaqeem (Farsi) 


88 Islam Mein Bidat o Zalaalat Ke Moharrekaat: P255 

89 Haqqaniyat Maslak e Ahle Hadees: Hissa Awwal P76, Abu 
Moawiya Abdur Rahman Muneer Rajuwalwi 


23 is jagah ke makano’n ki dariyaft aur looh e mahfooz se kisi amr ke inkeshaf ke liye Yaa Haiyyu Yaa Qaiyyum ka 
zikr kiya jaata hai”. 90 

1st liye Shaikh Abdul Aziz Nooristani Sahab Mohtamim Jamea al Athariya, Atharabad, Peshawar ek khat mein likhte 
hain: “Jabse shariyat e muttahera mein tasawwuf o sulook ko jagah di 30 /, is waqt se soofiyat ne bade bade 
akabereen e ummat ke sharai hush o hawaas muzmahal 91 karke ghair shaoori taur par shariyat ke jaadah e 
mustaqeem se hataa diya. Main marwajja tasawwuf o sulook ko bil-khusoos turq e arba ko jo Pak o Hind aur 
Afghanistan mein murawwaj hain, shariyat e mutahhera ke liye sim e qaatil samajhta hoo’n”. 

3. Shaitan ne hamesha insan ko tabah karne ke liye Auliya Allah se mohabbat ka ruqh andhi aqeedat ki taraf 
modhne ki koshish ki hai, jaisa ke qaum e nuh mein Wad, Sawa’aa, Yaghoos, Yao’ooq aur Nasar auliya allah 
the aur Allah ne inke taqwa ki binaa par inhe’n logo’n ka mehboob bana diya. Lekin shaitan in auliya allah 
ko aadh banakar inse mohabbat mein ghuloo karne waalo’n ko gumrah karne mein kamiyab ho gaya. Shaitan 
ke is waar se bachne ke liye Allah Ta’ala ne hamari nazariyati mashqh you’n karwaai ke Surah Anam mein 
jaleel ul qadar ambiya ka zikr kiya. Ibrahim, Ishaq, Yaqoob, Nuh, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Haroon, 
Zakariyya, Yahya, Esa, lliyaas, Ismail, Yase’ee, Yunus, aur Lut 1 fM ka tazkirah farmaya aur inki tareef ki 
aur qanoon ki intehai baala-dasti you’n bayan kardi: 


Aur Agar Ye Log Bhi Irtekaab E Shrik Kar Baith-Te To Jo 
Amaal Ye Karte The, Sab Zaaya Ho Jaate . 92 

Isi tarha Muhammad Rasool Allah ^ ko wahee farmai: 


jyUJd iyiS' ^ \ :c- JajL jij 


Yaqeenan Teri Taraf Aur Tujhse Pehle (Ke Tamam 
Nabiyyo’n) Ki Taraf Wahee Ki Gai Hai Ke Agar Tumne -sik^ 

Shirk Kiya To Bila-Shubha Tumhara Amal Zaaya Ho 
Jaaega Aur Yaqeenan Turn Ziyakaaro’n Mein Se Ho dr? 

Jaaoge . 93 

Sabaai fitna jo Syedna Usman 4& ki shahadat ka baais bana, isne Ali 4 fe ke sath musalmano ki mohabbat ko ghuloo 
mein badalkar bahot sa jhoot aur bad-aqeedgi islam mein daqhil karne ki koshish ki. Chunache ek dafa Ibne Abbas 
se kisi ne chand masle pocohe to aapne Ali 4& ke faisle mangwaae, in faislo’n ko padhkar Ibne Abbas 4&farmane 
lagey ke Ali ne ye faisle nahi kiye. Agar wo aisa karte to bhatak jaate . 94 Ghaur farmaiye, Ibne Abbas 4& ne aisa kyou’n kaha, kya ye kaafi naa tha ke wo kehte ke Ali 4& ne ye faisle nahi 
kiye... Nahi Nahi! Ibne Abbas (Rz) jo mufassir e quran hain, Nabi e Kareem & ke sohbat yaafta hain, ghaleban 
unho’n ne aisa is liye kaha ke jo Ali 4& ki tarha mohabbat karne lag gaya hai, wo sunle ke Ali bhi Allah ki 
maqhlooq hain. Ba-farz e mohaal agar Ali 4& bhi Allah ki nafarmani karte to wo bhi gumrah ho jaate, nafarmani 
inke liye bhi farma-bardari nahi kehelwa sakti. 


Lehaza ham aqeeda e shirk ke hameleen ko ye kehna zaroori samajhte hain ke turn in ulama ki tehriraat ko shirk 
ki daleel nahi bana sakte. Allah ka qanoon hai ke agar in ulama ne bhi aqeeda e shirk apnaaya aur tauba naa ki to 
qiyamat ke din inke amaal bhi inke kaam naa aae’nge. 


90 Siraat e Mustaqeem: P225 
91 T: P30 (second last line) pdf 
92 Surah Anam 6: 89 


T: Urdu kitab mein ghalati se yaha'n Surah Anam ki ayat # 88 ki 
jagah ayat # 89 ho gaya. Ayat 88 saheeh hai. 

93 Surah Zumar 39: 65 

94 Muqaddama Saheeh Muslim 


24 Ghalat Fehmi: Kya Ahle Tauheed Allah Ke Rasool Si Ko Aam Aadmi Ke Baraabar Kehte Hain? 

Ghazab khuda ka ke, ek admi aur Allah ke Nabi Si ko ek maqam par laa-khada karna kis qadar sitam zarfi hai. Agar 
main kisi ki madad nahi kar sakta, agar main kisi ki haajat rawaai nahi kar sakta, to kya ye laazim hai ke koi doosra 
bhi isi tarha ka hoga? Hargiz nahi, Allah Ta’ala ne apne bando’n ko bade maqamaat ataa farmae hain. 95 

Izaala (Jawab): 

Ye iftera hai, ke ahle tauheed aam admi aur Allah Ke Rasool Si ko ek maqam par laa khada karte hain. Rasool 
Allah Si ko Allah ne duniya mein, maidan e hashar mein aur roz e qiyamat jo maqam diya, wo Allah ki saari 
maqhlooq mein se sirf aap hi ka hissa hai. 

Aur Hamen Aapka Zikr Buland Kiya. 96 £JL5 L&»jj 

Allah ne duniya mein Aap Si ka zikr buland kiya. Qiyamat tak ke liye Aap Si ko Rasool banakar Aap Si ka zikr 
buland kiya. Maidan e Hashar mein tamam Ambiya shafaa-at karne se inkar kar de’nge. Sirf Aap Si ko ye saadat 
naseeb hogi, ke aap sajda mein gir jaae’nge. Allah farmaega, Muhammad Siapna sar uthaao, maango diya jaaega, 
kaho suna jaaega. Shafaa-at karo shafaa-at qabool ki jaaegi. Aapka zikr hashar ke maidan mein bhi buland hoga. 
Aap hauz e kausar par apne ummatiyo’n ko paani pilaae’nge. Jannat ka darwaza sabse pehle Aap Si khulwaae’nge. 
Aapke ummati ahle Jannat ka nisf ho’nge, gharz har jagah aapka naam buland hoga. 

Aap Imam ul Ambiya hain, qiyamat ke din Allah ki hamd ka jhanda Aap Si ke hath mein hoga. Adam ‘0- aur Adam 
ki saari aulaad aapke jhande ke neeche hogi. Magar iska ye matlab nahi ke Aap S! ki sifaat mein shareek hain. 
Duniya se tashreef le jaane ke baad logo’n ko aulaad dena, muqaddamaat se baree karna, bimaari se sehat dena 
aur deegar masaaeb mein haajat rawaai aapki zimmedaari nahi hai. Jo shaqs Ail JjOj u l Jit\ kehta hai wo samajhta 
hai ke aapko kaenaat mein tasarruf (haalat ko badalne) ka iqhteyar hai aur Allah Ta’ala bhi aapki raza ka paaband 
hai. Kya isne is ayat par ghaur nahi kiya. 

Ye Tumhare Aagey Qasme’n Khaate Hain Ke Turn Inse 
Raazi Ho Jaao, Agar Turn Inse Raazi Ho Bhi Jaao To Be- 
Shak Allah Ko Faasiqh Logo’n Se Raazi Naa Hoga. 97 

Aur ye bhi farmaya: 

Aye nabi! Turn Inki Moafi Chaaho Yaa Naa Chaaho, Agar 
Turn 70 Baar Bhi Inke Liye Moafi Ki Dua Karoge Allah 
Inhe’n Hargiz Nahi Baqshega. 98 

Jab Rasool Allah Si ki dua aur darqhuwast tak ka Allah Ta’ala ki bargaah mein ye haal ho, to phir aur kaun hai 
jisse ham madad talab karte hue ye aqeeda rakhe’n ke Allah Ta’ala inka kehna taal nahi sakta. 

Agar Ambiya jS- aur Auliya Allah ki arwaah se madad talab karna jaaez hota to quran e majeed mein koi ek ayat 
to iske jawaaz mein naazil hoti. Quran e Majeed mein Ambiya ki duae’n maujood hain. Kisi Nabi ne guzre hue 
Nabi yaa Rasool ko museebat ke waqt nahi pukaara, balkey Allah hi ko pukaara kyou’nke Allah ne aisa karne ka 
hukam diya hai: f V *1)1 Op (UlA \&) Op o ^ lp>p 6Pl£ 


Pas Allah Ko Pukaaro Iske Liye Deen Ko Khaalis Karke, 
Chahe Kuffar Buraa Kyou’n Naa Maane’n." 


SjgtSJi *1)) 


95 Dr. Usmani Ka IImi Mohaseba: P40 

96 Surah Sharha 94: 4 

97 Surah Tauba 9: 96 


25 


98 Surah Tauba 9: 80 

99 Surah Momin 40: 14 Jibraeel 0 ne Mariyam 0 se kaha: 


Main Allah Ka Bheja Hua Qaasid Hoo’n, Tumjhe Ek 
Pakeeza Ladka Dene Aaya Hoo’n. 100 


% dtf C0H dSj dt & 


Ghalat Fehmi: Jab Jibraeel 0 beta dete hain to Allah Ke Nabi St beta kyou’n nahi de sakte? 
Izaala (Jawab): 

Is ayat mein Esa Ibne Mariyam 0 ka baghair baap ke paida hone ka zikr hai. Ye moajjeza hai. Poori insani tareeqh 
ka faqat ek hi waqea hai. Is moajjeza ko qanoon banakar ye kehna ke Jibraeel 0 beta dete hain, saqht gumrahi 
hai. Kya aaj koi ka’nwaari ladki ye keh sakti hai ke Aye Jibraeel 0 mujhe beta de. 


Sab jaante hain ke malik ul maut rooh qabz karte hain, kya aimma ahle sunnat ne malik ul maut ko pukaarne ki 
taleem di, ke aye malik ul maut maine marne waale se chand ahem baate’n karni hain, yaa is marne waale ke 
zimme bahot se moamelaat hain, isko zara mohallat de. Taakey apne kaam ko poora kar sakey. 


Isi tarha Lailatul Qadar mein Rooh ul Ameen aur Farishte rehmate’n aur barkate’n lekar naazil hote hain, kya ki si 
ne inko pukaara ke thodi se rehmat aur barkat hame’n deja. Koi in farishto’n ko nahi pukaarta, kyou’nke sab jaante 
hain ke ye Allah Ta’ala ke hukam se naazil hote hain aur wohi karte hain, jiska inhe’n hukam diya gaya hai. 

Abdullah bin Abbas 4& se riwayat hai ke Rasool Allah St ne Jibraeel 0 se farmaya: “Turn hamare pacts jaise aaya 
karte ho, isse ziyaada dafa kyou’n nahi aate to Allah Ta’ala ne ye aayt naazil farmai:” 


Aur Ham Baghair Tere Rab Ke Hukam Ke Utar Nahi 
Sakte. 101 Bataaiye! Jo maqhlooqh apni marzi se Rasool Allah St ke paas tak nahi aasakti wo kisi ko beta kaise de sakti hai? 
Wo to Allah ke hukam se kisi ko beta hone ki basharat de sakti hai. 


Ghalat Fehmi: 

Rasool Allah St ne Syedna Rabia bin Ka’ab Aslami 4a se farmaya: “Kuch maang”. Unho’n ne arz kiya: “Jannat mein 
aapka saath chahta hoo’n”. Aap St ne farmaya: “Kuch aur”. Unho’n ne kaha: “Pas sirf yehi”. wl 

Maloom hua ke saara maamla huzoor hi ke hath e kareemana mein hai, jo chahe’n jisko chahe’n apne Rab ke 
hukam se de de’n. 


Izaala: 


Hadees e Mubaaraka ke aqhri hissa par ghaur keejiye. 

Aap St ne farmaya: 

Pas turn kasrat e nawaafil se apne maqsad ke husool ke u s 

liye meri madad karo. 103 ^ ^ ^ 

Agar Jannat Aap St ke iqhteyar mein hoti to Aap St Syedna Rabia 4& ko kasrat se nawaafil padhne ka hukam kyou’n 
dete? 

Maloom hua maamla wohi hai, jo Saubaan 4& ne Rasool Allah St se kaha tha: 


Mujhe aisa amal bataaiye jiske karne se Allah Ta’ala 
mujhe Jannat mein daqhil karde. 


.<Ldr! 4Ui 4t«pi 


100 Surah Mariyam 19: 19 102 Muslim 

101 Surah Mariyam 19: 64 103 Muslim: H489 


26 Aap S ne farmaya: 

Turn ba-kasrat sajde karo . 104 


aJJ 2dXJs- 

Syedna Rabia *&> ka maqsad waazeh hat ke mujhe aisa amal bataiye jiske karne se jannat mein Aap St ka sath 
naseeb ho jaae, yaa mere liye dua farmaiye ke main jannat mein aapke sath rahoo’n. Agar Jannat aapke iqhteyar 
mein hoti to Aap St farmate jaa maine tujhe jannat dedi. Aap St ne kyou’n farmaya ke kasrat e nawaafil se meri 
madad karo. 

Ghalat Fehmi: Mushrikeen e Makka Ka Aqeeda: 

Mushrikeen ka aqeeda tha ke Allah ne inke ma’aboodo’n ko paida karne ke baad inko uloohiyat dedi. Abh Allah 
Ta’ala koi kaam naa kare aur ye chahe’n to ye kar sakte hain . 105 

Izaala (Jawab): 

Mushrikeen e Makka, Allah Ta’ala ko llaah e Haqeeqi maante the aur samajhte the ke asal iqhteyaraat Allah ke 
paas hain, farmaya: 

Keh Deejiye, Kiske Hath Mein Har Cheez Ki Badshahat 
Hai Aur Wo Panah Deta Hai Aur Iske Khilaf Koi Panah 
Nahi De Sakta. Bataao Agar Turn Jaante Ho, Wo Zaroor 
Kahe’nge Ke Ye Shah Allah Hi Ki Hai . 106 

Maloom hua ke mushrikeen e Makkah bhi apne maboodo’n ki taaqat ko ataa samajhte the aur wo apne maboodo’n 
ko Allah ki bargaah mein apna sifarishi samajhte the. 

Aur Kehte Hain Kke Ye Allah Ke Paas Hamare Sifarishi 
Hain . 107 

Aur Ham Inki Ibaadat Sirf Is Liye Karte Hain Ke Wo 
Hame’n Allah Ke Qareeb Kar De’n . 108 

Yehi wajah hai ke mushrikeen e Makkah saqht museebat mein sirf Allah hi ko pukaarte the. 

Keh Deejiye Ke Wo Kaun Hai Jo Tumhe’n Jungle Aur 
Dariya Ki Aafato’n Se Najat Deta Hai, Jab Turn Gid- 
Gidaa Kar Aur Aahisata Aahista Pukarte Ho Ke Agar Wo 
Hame’n Isse Najaat Dede To Ham Zaroor Shukar Guzaar 
Ban Jaae’nge. Turn Kedo Ke Wo Tumhe’n Isse Aur Har 
Be-Chaini Se Najaat Deta Hai, Phir Turn Iske Shareek 
Tehraate Ho . 109 

Baitullah ka tawaaf karte hue mushrikeen kaha karte the: 

Main haazir hoo’n aye Allah! Main haazir hoo’n. Tera 
koi shareek nahi, magar aisa shareek jo tera hai. Tu is 
shareek ka aur jo iske iqhteyar mein hai iska bhi maalik 
hai. 

In ayaat se mushrikeen e makka ke nazariyaat waazeh hain ke wo asal qudrat aur taaqat Allah hi ki maante the, 
saqht museebat mein isi ko pukaarte the aur samajhte the ke Allah ke muqable mein koi panah nahi de sakta. 


•J V&j l^S 55>1 4 p\ oil J & $ 

5 


Uj dUy 1^4 V! dU dkA V dU ccfJLi J^JJI dU 

-dUL. 
% djlili djyij 


^ di dp ji4 % >jJ-. ^ Jjd ^ jS 

aJJ OjdUu 


104 Muslim: H488 

105 Tauheed Aur Shirk by Saeed Kazmi: P7 

106 Surah Mominoon 23: 88-89 


27 


107 Surah Yunus 10: 18 

108 Surah Zumar 39: 3 

109 Surah Anam 6: 63-64 Apne maboodo’n ko sirf sifarishi jaante the. Aur aaj ke kalima-go bhi Ambiya m o Auliya allah ke bare mein yehi 
nazariyaat rakhte hain. 

Ghalat Fehmi: Rasool Allah Ki Shafaa-at: 

Allah Ta’ala farmata hai: 

Jab Wo Apni Jaano’n Par Zulm Kare’n, Aye Mehboob 
Tumhare Huzoor Haazir Ho’n Aur Phir Allah Se Moafi 
Chahe’n Aur Rasool (S) Inki Shafaa-At Farmae To Zaroor 
Allah To Bahot Tauba Qabool Karne Waala Maherbaan 
Paae’nge. 110 

Maloom hua ke har qism ka mujrim hamesha aapki qabar ke paas haazir hokar shafaa-at talab kare. 

Izaala (Jawab): 

se aapke paas aana muraad hai, qabar e nabawi muraad nahi hai. Dekhiye mundarja zail aayat mein 
aaya hai. 

Aur Jab Ye Log Aapke Paas Aate Hain To Aapko In 
Lafzo’n Mein Salam Karte Hain Jin Lafzo’n Mein At Ne 
Nahi Kaha. * 111 

Imam Ibne Kaseer is ayat ki tafseer mein likhte hain ke yahoodiyo’n ki ek battareen khaslat ye thi ke salam ke 
alfaaz ko badal dete the. Ek yahoodi ne Rasool Allah St ko L uLlc saam a’alaika yaa abul qasim kaha. 

Saam ke maane maut ke hain. Ayesha se naa raha gaya aur kehen lagee’n fi-Ji j wa’alaikum as saam. Aap 
St ne farmaya: Aye Ayesha 4jb Allah Ta’ala bure alfaaz aur saqht kalaami ko na-pasand farmata hai. Ayesha ne 
arz ki: Yaa Rasool Allah St Aapne nahi suna, unho’n ne aapko salam nahi kaha, balkey saam kaha hai. Aap St ne 
farmaya: Tumne nahi suna, maine kaha wa’alaikum. u2 

Maloom hua dono ayaat mein muraad aap St ki zindagi hai. Ye aayat qabar e nabawi St par aakar maangne ki 
daleel nahi ban sakti. 

Ye bhi irshad farmaya: 

Aur Jab In (munafiqeen) Se Kaha Jaae Ke Aao Rasool 
Allah Si Tumhare Liye Maghfirat Maange’n To Ye 
(nafee mein) Sar Hilaa Dete Haina Ur Turn Inko Dekho 
Ke Takabbur Karte Hue Mu’n Pher Lete Hain. 113 

Ayat se bilkul waazeh hai ke ye Aap St ki hayat e mubaaraka ka waqea hai, ke Aap St ki dua e maghfirat gunaho’n 
ki moafi ka baais thia ur jin khush-naseebo’n ne aapki khidmat mein aakar apne gunaho’n se tauba ki wo raziallhu 
a’anhum wa razu a’anh ka inaam paa gae. 

Aap St ki wafaat ke baad Sahaba Ikraam i$M, Tabaeen aur Mohaddiseen e Ikram mein se kisi ek ne bhi 

Aap St ki qabar par aakar Aap St se sifarish ki darqhuwast nahi ki. Balkey unho’n ne baraah e raast Allah Ta’ala 
hi se dua ki. Faut-shuda buzrugo’n ki qabro’n par jaakar inse duae’n karwaane ka suboot ahadees e saheeha, 
Sahaba Ikraam m, Tabaeen aur Mohaddiseen se nahi milta. 


(*4^% ^ J_s*j 'if? ffb y ai)l IjJ auJoU t5p , jUI': ji j}j 

LL>-J \S\p alii \jJ4p ’SyS )t 


110 Surah Nisa 4: 64 112 Saheeh Bukhari: H6256; Saheeh Muslim: H2165 

111 Surah Mujadelah 58: 8 113 Surah Munafiqoon 63: 5 


28 Ghalat Fehmi: Sabar Aur Namaz Se Madad Talab Kama: 

Allah Ta’ala farmata hai: 

Madad Talab Karo, Sabar Aur Namaz Ke Sath . 114 
Is ayat mein musalmano ko hukam diya §aya ke namaz aur sabar se madad haasil karo. Namaz aur sabar bhi to 
ghairullah hain . 115 

Izaala (Jawab): 

Kabhi kisi ne suna ke koi shaqs sabar yaa namaz ko pukaar raha ho. Aye Sabar, Aye Namaz meri madad karo. Aisa 
kehne waala ahmaq hai. Is ayat ka seedha aur saaf mafhoom hai ke sabar iqhteyar karo aur namaz padho. Allah 
Ta’ala par apni rahmat nazil farmaega. Jisse mushkilaat door ho’nge, goya ke sabar aur namaz nek amaal mein se 
hain, jo Allah Ta’ala ki khushnoodi ka intehai mausir zariya aur waseela hain. 

Ghalat Fehmi: Kya Allah Ke Nabi S^ Har Nemat Baat-te Hain? 

Mere aaqa ne farmaya: 


Aur Allah Ta’ala deta hai, main baa’nt-ta hoo’n. 


i-lS dlj % 


Iski ataa bhi aam hai, meri taqseem bhi aam hai. Wo duniya bhi deta hai main duniya bhi baa’nt-ta hoo’n, wo deen 
bhi deta hai, main deen bhi taqseem karta hoo’n. Ilm, Aulaad, Eman gharz ye ke deen o duniya ki har nemat wo 
deta hai aur main baa’nt-ta hoo’n . 116 

Izaala (Jawab): 

Hadees ki ibtedaai ibaarat kyou’n hazaf ki jaati hai hadees ye hai: 


Jiske sath Allah Ta’ala bhalai ka iraada karta hai isko 
deen ki samajh ataa farmata hai aur main to baa’ntne 
waala hoo’n aur Allah dene waala hai . 117 


J iitj i-tf df d\j JjJI 3 ££ 


Hadees ke alfaaz aur ibaarat ka siyaaq o sabaaq bataa raha hai ke yaha’n a’ataa se maal o daulat muraad nahi, 
balkey tafaqqoh fid deen muraad hai. Wo faham muraad hai, jo kitab o sunnat ke moafi o mafhoom ki taraf 
rehnumaai karta hai aur aaj wo ahadees ki kutub mein mehfooz hai, koi shaqs bhi Nabi e Rahmat St ki talimaat se 
be-niyaaz hokar deen mein samajh bojh haasil karne ka tasawwur bhi nahi kar sakta hai. Allah Ta’ala ne farmaya: 

Agar Aap Zameen Ke Tamam Khazane Bhi Kharch Kar sl)l i<h U &JL 3 U cJ&\ jj 

Dete To Bhi Inke Dilo’n Mein Ulfat Naa Daal Sakte The. 

Inke Dilo’n Ko Bhi Allah Hi Ne Joda Hai. 


118 


Qurah e Hakeem ki in mohkam ayaat ke baad kya daleel hai ke ham Rasool Allah St ko kaenaat mein mutsarif 
(halaat badalne waala) samjhe’n. Manna padega ke qudrat o iqhteyaraat Allah hi ke sath mein hain. Aus o Khazraj 
ki dareena adaawato’n ka khaatma yaane dilo’n mein mohabbat aur ulfat daalan Nabi St ke iqhteyar mein naa 
tha. 

Phir ye hadees Quran ki is ayat hi ke mafhoom mein hai, jisme Allah Ta’ala farmata hai: 


114 Surah Baqara 2: 45 

115 Jaa al Haq: 194 

116 Khutbaat e Kaazmi: P92 


117 Tabraani 

118 Surah Anfaal 8: 63 


29 Pas Jisko Allah Chahta Hai Ke Hidayat Kare To Iske 

Seene Koi Slam Ke Liye Khol Deta Hai Aur Jisko Gumrah J ^ q gfcAl Sjl> b\ iJJl aj ^ 

Kama Chahe Iske Seene Mein Ghutan Paida Kar Deta 

Hai, Goya Ke Wo Mushkil Se Asmaan Par Chadh Raha ^ litf'L i/f- \l£> 

Ho. 119 

Ghalat Fehmi: Kya Allah Ke Nabi Ko Tamam Khazano Ki Chaabiya’n Milee’n? 

Mere aaqa ne farmaya: 

Allah Ta’ala ne zameen ke tamam khazano’n ki 

chabiya’n mujhe a’ataa farma de’n. 120 C? 

Kunjee ke maane iqhteyar ke hain, Allah Ta’ala ne tamam iqhteyaraat apne habeeb ko a’ataa farmadiye huzoor 
S jisko jo chahe’n a’ataa farme’n aur jisko chahe’n naa de’n. 

Izaala (Jawab): 

Allah Ta’ala farmata hai: 


Aye Nabi St Turn Kehdo Ke Main Nahi Kehta Mere Paas 
Allah Ke Khazane Hain. 121 


^ j/f v jl 


Ayat mein Allah ke diye gae khazano’n ki nafee hai, jisse zaati aur a’ataai ki taweel ki gunajesh bhi nahi rehti. Ye 
namumkin hai ke Quran jiski nafee kare, hadees mein iska suboot ho. 


Is hadees se murad futuhaat e misr o sham waghaira hain aur khazano’n se muraad maal o daulat hai, jaisa ke 
hadees ke aqhri tukde mein aaya hai ke Abu Huraira ne farmaya: 


Aur Rasool Allah 3-^ chale gae hain aur turn inhe’n 
(yaane khazano ko) ekattha kar rahe ho. 122 


Aur is mafhoom ko waazeh taur par Surah Yusuf mein dekha jaa sakta hai, jab Allah ke Nabi Yusuf 0: 


(yusuf) Ne Kaha, Aap Mujhe Mulk Ke Khazano Par 
Muqarrar Kar Deejiye. 123 Kehte hain to kaun se khazane hain jo Yusuf 0 badshah e misr se maang rahe hain, yaha’n ibhaam ki koi gunjaesh 
nahi hai. 


119 Surah Anam 6: 125 

120 Bukhari o Muslim 

121 Surah Anam 6: 50 


30 


122 Saheeh Bukhari: Kitab ul Jihad: H6977 

123 Surah Yusuf 12: 55 

T: Tarjuma Ahsan ul Bayan se liya gaya hai. Ghalat Fehmi: Farishte Aur Rijaal ul Ghaib Se Madad Maangna: 

Hasn e Haseen mein hai ke jab madad lena chaho to kehdo, Ail jUc l Aye Allah ke bando meri madad karo. 

Mulla Ali Qaari likhte hain ke Ibadullah se muraad farishte yaa musalman yaa jin yaa rijaal ul ghaib yaane abdaal 
hain. Ye hadees hasan hai, musafiro’n ko is hadees ki saqht zaroorat hai aur ye amal mujrab hai. 124 

Izaala (Jawab): 

1. Ye hadees saheeh nahi, kyou’nke isme Uthba bin Ghazwaan majhool raawi hai. 

2. Ek raawi Ibne Hisaan ko mohaddiseen ne munkir ul hadees kaha hai. Lehaza ye sanad zaeef o mardood hai. 
Isse istedlal jaaez nahi. 

Ghalat Fehmi: Rahmatullil A’alameen Ka Matlab: 

Allah Ta’ala ne aapke bare mein farmaya: 


Aur Hamne Aapko Tamam Alameen Ke Liye Rahmat Hi 
Bheja Hai. 125 

Phir aapko masaaeb mein kyou’n naa pukaara jaae. 

Izaala (Jawab): 

Abu Jafar Muhammad bin Jareer Tabari a!0s iski tafseer you’n bayan karte hain: 


&-j yi Myt uj 


Aur in dono baato’n mein se (ke Muhammad sirf 
momineen ke liye rahmat hain, yaa kafir o momin 
sabke liye) ziyaada saheeh baat wo hai, jo Ibne Abbas 
se riwayat ki gai. Ke Allah Ta’ala ne apne Nabi 
Muhammad St ko saare jahan ke liye rahmat banakar 
maboos farmaya. Yaane momineen ke liye bhi aur 
kuffar ke liye bhi. Pas momineen ke liye rahmat ye hai 
ke inhe’n aapke zariye hidayat naseeb hui aur wo eman 
ke haamil bane aur jo deen Muhammad Rasool Allah St 
lekar aae is par amal kiya, is tarha Allah ne inhe’n 
Jannat mein daqhil kiya aur kuffar ke liye rahmat ye 
hain ke Muhammad Rasool Allah St ki wajah se in par 
allah ka azaab achaanak nahi aaega, jo pehli qaumo’n 
par rasoolo’n ki takzeeb ke nateeje mein naa-gehaani 
taur par naazil kiya jaata tha. 126 


(jAfP ^ ijjj C?AJI JjiJl liilli <j5 tljb 

*■ UsJi <ui> AUl Attt ol 

4 j jbrVb «|jpt DU L*U ISj 

<b 4 jU j llS*" $.Gf Li* 

.(J-S {j* ^ *yt; QlS”" 


Rahmatulil A’alameen ka ye mafhoom quran mein hai, naa Nabi e Akram St ne Sahaba Ikraam ko sikhaaya aur 
Sahaba Ikraam ieffit aur Aimma e Ahle Sunant ne is par amal kiya ke aapko mushkil-kusha jaankar Ail Jj-j u ke 
naare lagaae jaae’n. 


124 Jaa al Haq: P198 

125 Surah Ambiya 21: 107 

T: Tarjuma Ahsan ul Bayan se liya gaya hai. 


31 


126 Jaame ul Bayan Fee Tafseer al Quran: P83 (Darul Ma'arefa lit 
Tabaa-at wa Nashar, Beirut, Lebanon edition) Ghalat Fehmi: Tahat ul Asbaab Madad Ka Jawaaz: 

1. Madad maangne ka khud Allah Ta’ala ne hukam diya: 

Aur Neki Aur Taqwa Par Ek Doosre Ki Madad Karo. 127 <| sjs&ij jjl ^ IjJjUjj 

Kya Allah Ta’ala apne bando’n ko najaaez kaam ki taleem de raha hai. 

2. Allah Ta’ala ne Ambiya if$# ko madad karne ka hukam diya: 


Turn Zaroor Is Par Eman Laana Aur Zaroor biz Zaroor 
Iski Madad Kama. 128 

Kya Allah Ta’ala ne Ambiya ko madad ka hukam dekar shikr ki taleem di. 

3. Esa ghairullah se madad talab karte hain: 

Farmaya Kaun Allah Ke Liye Mera Madadgaar Hai. 129 
Kya Esa par shirk ka fatwa jaari hoga? 


4* && 


Ji j is 


Izaala (Jawab): 

Dua o pukaar aur imadad jo ma-tehat ul asbab ho, wo bila ittefaq durust hai. Oopar ki tamam ayaat mein tahat ul 
asbaab imadaad ka zikr hai. Maqhluqaat ka apni fitri quwwat o iqhteyar ke daaere mein rehkar ek doosre se madad 
lena shirk o tauheed ki bahes se kharij hai. Mislan Pakistan mein baithe ek shaqs ke paas telephone ka zariya 
maujood hai, to isse madad chahna ke Makka mein mere bete se falaa’n number par maloom kardo ke kal wo kis 
waqt Pakistan aaraha hai, hargiz hargiz shirk nahi hai. 

Kyou’nke sabab (zariya) maujood hai. Momineen apni hajaat o zaruriyaat ko poora karne ke liye aapas mein tahat 
ul asbaab (Allah ke diye hue iqhteyaraat ke tahet) ek doosre ki madad karte hain. Mushrikeen e Makkah ko mushrik 
is liye kaha gaya hai ke wo Ambiya o Auliya, Malaaeka aur Jinnat ko in moamelaat mein pukaarte hain, jinme Allah 
Ta’ala ne inko iqhteyar nahi diya. Allah Ta’ala ne maqhluqaat mein se kisi ko zinda karne aur maarne ka iqhteyar 
nahi diya. Bimari se shifa dena aur rizq ataa karna Allah hi ke iqhteyar mein hai. 

Koi kisi ki naa to taqdeer badal sakta hai, naa hi kisi ke dil ko badal kar isme mohabbat yaa nafrat ke jazbaat paida 
kar sakta hai. Is tarha fatah o shikast, zillat o izzat, itmenan aur be-itmenaani paida karne ke iqhteyaraat maqhlooq 
mein se kisi ke paas nahi. Isi tarha kal kya hoga. Barish kab hogi, kisi ko maut kab aaegi, maa’n ke pet mein kya 
hai? Ye sab siwaae Allah A’alim ul Ghaib ke koi nahi jaata. In uloom, qudrato’n aur sifaat ko ma-fauq al asbaab 
kaha jaata hai. 

Lehaza ma-fauq al asbaab mein Allah ke siwa kisi ko imdad ke liye pukarna shirk hai aur yehi masla yaha’n zer e 
bahes hai. Buzrugo’n se inki zindagi mein dua karwane waala muwahhid hai, ba-sharteke inki dua ko sabab aur 
zariya samjhe aur mushkil-kusha aur haajat-rawa sirf aursirf Allah ko jaane. Aur in buzrugo’n ke faut hone ke baad 
jab inke paas asbaab nahi rahe. Abh inko har jagah se sunne waala aur mushkil door karne waala samajh kar 
pukarna shirk hai. 

Yehi wajah hai ke Nabeena Sahabi, Rasool Allah Si ki khidmat mein haazir hokar Aap Si se dua karwate hain. 130 


127 Surah Maeda 5: 2 129 Surah Al Imran 3: 52 

128 Surah Al Imran 3: 81 130 Tirmizi: H3528 


32 Magar ye sirf aapki zindagi mein tha. Aap Si ki wafaat ke baad daur e Umar mein qahet padaa to Umar ne 
Rasool Allah Si ke chacha se dua karwaai aur khud bhi Allah se arz kiya ham Nabi e Akram Si ko waseela banaate 
the, tu barish barsaata tha. Abh ham apne Nabi Si ke chacha ko waseela banate hain, aye Allah barish bhej. 131 

Agar Rasool Allah Si ki wafaat ke baad inse madad maangna jaaez hota to Sahaba Ikraam qabar e nabawi par 
haazir hokar aapse madad maangte. 

Tahat ul Asbaab aur Fauq ul Asbaab ka farq samajhne waalo’n kel iye is ayat e mubaaraka mein waazeh daleel 
maujood hai: 

(mushriko) Jinko Turn Allah Ke Siwa Pukarte Ho, Wo 
Tumhari Tarha Ke Bande Hain. Accha Turn Inko Pukaro 
Agar Turn Sacche Ho To Chahiye Ke Wo Tumko Jawab < , . 

Bhi De’n. Kya Inke Paou’n Hain, Jinse Chale’n Yaa Hath ^ : 

Hain, Jinse Pakade’n Yaa Ankhe’n Hain, Jinse Dekhe’n 
Yaa Kaan Hain Jinse Sune’n. 132 


j ijbjpol* O jUp 4 JJI Oji ^ DjpJJ 
£\ ft O t2$ fatty 

iJyiiAo OliT O t<£ O li£ 


131 Saheeh Bukhari: H1010 


132 Surah Araaf 7:194-195 


33 
Ghalat Fehmi: Zaeef Riwayat 1: 

Piyare Aaqa S* ki baabat quran e hakeem mein irshad e Baari Ta’ala hai: 


Ye Sab Kuch Iska Badla Tha Ke Allah Aur Rasool (S) Ne 
Inhe’n Apne Fazal Se Ghani Kar Diya. 133 Ayat e kareema saaf saaf elaan kar rahi hai ke Allah Ta’ala aur Mustafa Kareem Si ki a’ataa dono ek hain. 134 


Izaala (Jawab): 

Ayat ka saaf, seedha aur waqeaat ke mutabiq mafhoom ye hai ke Rasool Allah Si ki dua ki barkat se aur maal e 
ghanimat ke husool se momineen ke sath sath munafeqeen ki bhi maali haalat durust ho gai. Isse ye kaha’n saabit 
hota hai ke qiyamat tak ke liye asoodgi, faraaghat aur maal o daulat Allah Ke Rasool Si ataa farmate hain. 

Ye log naa sirf Tauheed ke maamle mein raah e raast se bhakti hue hain, balkey ayaat o ahadees se aise nukte 
nikaalte hain jinse a’abd aur mabood ke ma-bain farq mushtaba ho jaae. 

Jab is ayat ka kisi sahabi, imam yaa mufassir ne ye mafhoon nahi liya ke ghurbat ki haalat mein apne gharo’n mein 
baithkar pukaar lagaai jaae ke Yaa Rasool Allah Si hamari mohtaji door farmakar hame’n ghani kar deejiye. Phir 
is ayat se Yaa Ali Madad par daleel lene ka kya jawaz hai? 

Ghalat Fehmi: Zaeef Riwayat 2: 

Imam Abu Bakar Ibne Abi Shaiba apni kitab Musannaf aur Imam Baheqhi apni tasneef Dalaael un Nabuwwah mein 
sanad e saheeh ke sath Maalik ad Daar se riwayat karte hain ke, ek martaba Umar bin Khattab 4& ek zamaana e 
mubaaraka mein qahet pada. Ek shaqs ne Rasool Allah S£ ke mazaar e paak par aakar arz ki, Yaa Rasool Allah Si 
apni umamt ke liye Allah Ta’ala se dua talab keejiye, kyou’nke wo halak hoe jaate hain. Rasool Allah Si Si inke 
khuwab mein tashreef laae aur farmaya ke Umar 4& ke paas jaakar isey hamara salam kehna aur kehna ke logo’n 
ko khabar dedo ke anqareeb inhe’n siraab kiya jaaega. 

Izaala (Jawab): 

Is Asar par a’asr e haazir ke mohaddis e kabeer Ash Shaikh Nasiruddin Albani ^ ne apni kitab At Tawassul 
A’anwaaa’ah wa Ahkaamah mein P117 mein sair haasil guftagu ki hai. Jisme aapne is waqea ko zaeef qarar diya 
hai. Iski do (2) wujuhaat bayan ki hain: 

1. Is waqea ke asal raawi Maalik ad Daar hain, inke halaat, inka siqa aur aadil hona maloom nahi. Wo adaalat 
o zabt ke etebaar se ghair maroof hain aur kisi bhi riwayat ke saheeh hone ke liye raawi ka maroof hona 
buniyadi shart hai. 

2. Maalik ad Daar kehte hain ke ek shaqs aaya, unho’n ne is shaqs ka naam nahi liya. Lehaza wo bhi majhool 
hai. Saif ki riwayat mein iska naam Bilal bataaya gaya hai. Magar is riwayat ki koi haisiyat nahi. Kyou’nke 
Saif ibne Umar at Tameemi ke zoaf par mohaddiseen e ikram muttafiq hain. Balkey Ibne Hibban kehte hain 
ke ye hadeese’n ghadha karta tha. 


133 Surah Tauba 9: 74 134 llmi Mohaseba: P45 


34 Ghalat Fehmi: Zaeef Riwayat 3: 

Tabrani mein hai, ek shaqs Usman bin Haneef ke paas aaya aur kaha ke Usman bin Affan 4* kahilfatul muslimeen 
meri baat nahi sunte to Usman bin Haneef ne inhe’n ek dua sikhaai, jisme hai ke Aye Muhammad St main aapke 
zariye Allah ki taraf mutawajje hota hoo’n. 

Izaala (Jawab): 

Usman bin Haneef ka qissa saheeh isnaad se kutub e ahadees mein maujood hai ke inhe’n Nabi e Rahmat St ne do 
(2) rakat padhkar dua karne ka hukam diya. Khud Rasool Allah St ne bhi inke liye dua ki, Aap St ki zindagi mein 
Sahaba Ikraam aapki dua ke zariye apni takaleef door karwaya karte the. Lekin wafaat un Nabi St ke baad kisi 
sahabi, taabai, yaa imam ne aapko nahi pukaara ke aap inki mushkilaat hai karwaae’n. Usman bin Haneef ke is 
qisse mein Tabrani ke izaafi qisse ko a’asr e haazir ke mohaddis e kabeer Ash Shaikh Nasiruddin Albani ne qissa 
zaeefa munkirah qarar diya hai. 

Inke kalaam ka khulaasa ye hai ke: 

1. Is qissa ki riwayat mein Shoaib bin Saeed al Makki raawi hain. Ye siwa raawi hain, magar hifz mein zaeef 
hain. Jab wo Yunus se riwayat karte hain to wo qabil e qabool hain, kyou’nke Yunus bin Yazeed ki kitab 
inke paas thi aur inse inka beta riwayat kare to is riwayat ko IB bhi apni saheeh mein laae hain. Jaisa ke 
At Taqreeb mein Haafiz Ibne Hajar farmate hain: Yunus ke alaawa kisi se inki koi riwayat IB apni Saheeh 
mein nahi laae aur naa hi wo Ibne Wahab se inki koi riwayat laae hain. Yehi baat Ibne A’adee se Imam Ibne 
Haatim Al Jirah wa Ta’adeel mein P359 par bayan karte hain. Lehaza Tabrani ki wo sanad jo Shoaib bin 
Saeed se Abdullah bin Musa’ab riwayat karte hain, zaeef hai. Kyou’nke. 

a. Shoaib bin Saeed raawi munfarid hain aur inke haafze mein kalam hai. Khaas-kar jab inse Abdullah bin 
Wahab riwayat kare to wo hujjat nahi. 

b. Is qissa mein suqaat ki muqhalifat hai, jinho’n ne is qissa ko riwayat nahi kiya. Balkey mustadrak mein 
Rooh bin Qasim se A’amaarah al Basri riwayat karte hain aur is qissa ko bayan nahi karte, isi tarha 
Sha’aba aur Hammad bin Salma a’an Abi Jabar al Khatami ki riwayat mein bhi ye qissa maujood nahi. 
Is hadees ko Ibne Sunni ne Amal al Yaum wal Laila P302 mein, Haakim ne: V4 P534 mein teen (3) 
tareeqo’n ke sath riwayat kiya hai aur isme ye qissa maujood nahi. Lehaza ye qissa munkerah hai. 


35 


Ghalat Fehmi: Badar Mein Kankariyaa’n Phe’nkne Ki Haqeeqat: 

Allah Ta’ala farmata hai: 


(Aye Muhammad S) Jis Waqt Tumne Kakariya’n Phenki 

Thee’n To Wo Tumne (lankariyaa’n) Nahi Phe’nki, jjtj iJJI tjfij cJUj 

Balkey Allah Ne Phe’nki. 135 

Is aayat ka mafhoom kya hai? 

Izaala (Jawab): 

1) Yaha’n Allah Ta’ala ne aapke fa’al ko apni taraf mansob kiya. Lekin jj kehkar kankariyo’n ko phe’nkne 
ka fa’al Nabi e Akram St ki taraf mansoob kiya, phir nafee karke apni taraf izaafat ki. Fe’el ek hi hai, Nabi 
e Kareem St ne hath se phe’nki. Jabke iska sabab Allah Ta’ala hai, jisne aisa karne ka hukam diya aur phir 
in kankariyo’n ko mushriko’n tak paho’ncha dena Allah hi ka kaam hai. Allah farma raha hai ke hamne turn 
mein ye quwwat paida kardi thi, warna turn apne kasb o iqhteyaraat se ye kaam naa kar sakte the. Ye ayat 
to tauheed e khaalis ki ek raushan daleel hai. Allah ne Badar mein chaaha to Rasool Allah St ke hath se 
ret ke zarre phe’nkwa diye jisse kuffar e Makkah ko bad-hawaas aur pareshan kar diya, doosri taraf Ohad 
mein Allah ne naa chaha to khud Rasool Allah St bhi zaqhmi ho gae aur 70 Sahaba Ikraam Shaheed ho 
gae. 

2) Badar mein Sahaba Ikraam 'MM ki tedaad quraish e Makkah ke muqable mein bahot kam thi, saaz o samaan 
aur asleha ki qillat bhi, magar phir bhi musalman Allah ke fazal se kuffar par ghalib aae ye ghair mamuli 
waqea hai, is liye Allah Ta’ala apna ehsan jatlaa rahe hain. Yaha’n bhi Sahaba Ikraam ke iqhteyaraat 
o qudrat ki nafee ki gai hai. Aur Allah Ta’ala ki hikmat o mashiyyat aur qudrat ka izhar hai. Is ayat ka bhi 
mafhoom yehi hai. 


Tumne Inko Qatal Nahi Kiya, Balkey Allah Ta’ala Ne 
Inhe’n Qatal Kiya Hai. 136 


& al)i ft 


Yaha’n bhi sabab Allah Ta’ala hai, isi ke hukam se momineen ne inse qitaal kiya aur wohi momineen ko fatah dene 
waala hai, lehaza is fa’al ki izaafat Allah ki taraf bhi hai. 


135 Surah Anfaal 8:17 


136 Surah Anfaal 8:17 


36 Ghalat Fehmi: Kya Allah Ka Qurb Haasil Karne Waala Banda Allah Ki Sifaat Ka Mazhar Hai? 

Jab banda Allah Ta’ala ka qurb hasil kar leta hai to Allah Ta’ala ki safat sama’a, basar aur qudrat ke anwaar bande 
ki sama’a, aur qudrat mein zaahir hone lagte hain. Ye muqarrab banda sifaat e ilaahiya ka mazhar ban jaata hai, 
ye banda Allah Ta’ala ke noor e sama’a se suntan hai. Noor e basar se dekhta hai, isi ke noor e qudrat se tasarruf 
karta hai, jab quran se saabit hai ke daraqt se Ail ui ^i ki awaaz aasakti hai to abd e muqarrab ke liye ye kyou’nke 
mahaal hai ke Allah Ta’ala ki sifaat sama’a o basar ka mazhar naa ho sakey. 137 

lzaala (Jawab): 

Ulama e Salaf ne iska ye mafhoom bayan kiya hai ke wo mukammal taur par Allah ke sath mashghool hai. Iska kaan 
idhar hi mutawajje ho jaata hai. Jis tarha Allah raazi hota hai aur apni ankh se wohi kuch dekhta hai, jiska Allah 
ne isey hukam de rakha hai. Wo apna hath paou’n Allah ki raza ke kaam ki taraf badhata hai. Yaane wo shaqs isko 
nahi suntan, jiske sunne ki shara’a ijaazat naa de. Naa hi isey dekhta hai, jisey dekhne se shara’a ne mana kiya 
hai. Khilaf e shara’a kisi cheez ki taraf hath nahi badhata aur naa hi is kaam ki taraf chalta hai, jiske karne ki 
shariyat mein ijaazat nahi hai. 

Firqa Hulooliya aur Ittehaadiya ka ye khayal hai ke ye kalam haqeeqat par hai aur Allah Ta’ala a’ain a’abdh ban 
jaata hai. Yaa isme hulool kar chuka hai, a’ain gumrahi aur kufr hai. Hadees mein ye alfaaz bhi hain. Agar isne 
mujhse sawal kiya to main iska sawal poora karu’nga. Agar panah talab kare to apnah doo’nga. 138 

Ye alfaz daleel hain ke Allah aur banda alag alag hain. Allah insan mein hulool nahi karta. Agar hulooliya ke maane 
muraad liye jaae’n to phir is martaba par paho’ncha hua shaqs hath se istenja kyou’n karta hai. Hath gandagi mein 
kyou’n daalta hai. Paou’n se bait ul khula ko kyou’n jaata hai? Isi tarha aa’nkh andhi, kaan behra, hath loolha yaa 
paou’n langda kyou’n hota hai. Kya in sifaat ko Allah ki taraf mansoob karoge AiljiiJ ^ Ail sabse ziyaada Allah 
ke qareeb Muhammad Rasool Allah St hain. Jung e Ohad mein Aap St ka sar aur chehra zaqhmi ho gaya. Isme se 
khoon nikal aaya, kya maaz-allah, khud Allah hi ko ye zaqhm hua tha? 

Agar soofiya ke maane tasleem kiye jaae’n to jiska hath, paou’n, ankh aur kaan Allah hai, isko takabbur se kya 
mana’a? Phir jin ayaat o ahadees mein takabbur karne se mana farmaya wo kinke liye hai? Lehaza wo maane jo 
salaf e saleheen ne bayan kiye wohi durust hain. 


137 Tauheed Aur Shirk az Kaazmi 


138 Saheeh Bukhari: H6501 


37 Hubbe Rasool Si Ka Saheeh Taqaaza: 

Agar koi shaqs hubbe Rasool St ka to muddai ho, magar mehboob ke ahkaam ki parwah naa kare aur apne dil aur 
nafsaani khuwahish se aisi baate’n nikaale jo mehboob ko na-pasand ho’n to aisi mohabbat mohabbat nahi, balkey 
nafarmani aur sar-kashi hai. 

Rasool Allah St to ye elan kar’en ke main apni jaan ke liye aur tumhare liye kisi nafa o nuqsaan ka iqhteyar nahi 
rakhta. Magar ashiqaan e rasool ye kahe’n ke aap ^ tamam kaenaat ke muqhtar e kul hain, aapke dar se saari 
duniya ko rizq, aulaad, mohabbat, maal o mataa’a taqseem hote hain. Aap St apni ummat ko shirk se daraae’n 
aur ashiqaan e rasool shirk ke maamle mein be-parwah ho’n. 

Rasool Allah St ke irshad hukam aur farman ki is be-dardi ke sath muqhalifat aur khilaf-warzi ke baad ishq e rasool 
ka daawa ek aisa tazaad hai, jiski misaal nahi mil sakti. Kitna bad dhoka hai, jo ishq e rasool ke naam par logo’n 
ko diya jaa raha hai. Aur Rasool Allah St se haqheeqi mohabbat karne waalo’n ko aur deen ke daaiyo’n ko gustaqh 
e rasool kehkar matoon kiya jaa raha hai. Tauheed ke bare mein ye log itne be-parwah hain ke koshish karte hain 
ke koi naa koi nukta paida karke Allah Ta’ala aur Rasool Allah St ko ek hi sateh par le aae’n aur abd o mabood ka 
ye farq o imteyaaz kisi naa kisi heela se mitey nahi to kam se kam multabis 139 ho jaae. 


139 T: Chupaya Hua, Poshida Kiya Gaya, Shak Kiya Gaya. 


38 Chand Shirkiya Ifkaar: 

Inke chand ifkaar mulaheza farmae’n: 

1. Muhammad St Khuda hain: 

Maulwi Muhammad Yaar Gadhi waale Khaja Ghulam Fareed ke khaas khalifa hain. Unho’n ne ek diwaan 
likha hai, jiska naam Diwaan e Muhammadi hai. Wo wahdat ul wajood ke nazariye ko jitna uriyaan kar 
sakte the, apne diwaan mein isko itna hi uriyaa’n kiya. Is diwaan ka ek sher hai. 

Gar Muhammad Ne Muhammad Ko Khuda Maan Liya 
Phir To Samjho Musalman Hai, Dagha-baaz nahi 

Sher mein pehla Muhammad shayar ka taqhallus hai, sher ka matlab ye hua ke Muhammad Yaar Gadhi 
waale ne agar Muhammad Rasool Allah St ko khuda maan liya to phir samajh leejiye ke wo haqeeqhi 
musalman hai. Agar Muhammad St ko khuda nahi manta, phir ye baat Rasool ke sath daghabazi ke 
mutaraadif hai. Kisi ne Allama Saeed Ahmad Kazmi Sahab ko ye sher likh kar sawal kiya ke kya barailwi 
mazhab mein aisa aqeeda durust hai, unho’n ne jawab mein likha ke aisi ibaarate’n Deobandi aur Barailwi 
maslak ke ulama ki kutub mein paai jaati hain aur inki buniyad aqeeda wahdat ul wajood hai. Jo Ibne Arabi 
ka aqeeda hai, phir wo is aqeede ke haq mein dalaael dete hain. Magar naa to quran e majeed ki koi ayat 
pesh karte hain, naa Rasool Allah St ka farman. 

Kazmi Sahab ki asal ibaarat mulaheza farmaiye: 

Gar Muhammad Ne Muhammad Ko Khuda Maan Liya 
Phir To Samjho Musalman Hai, Dagha-baaz nahi 

Salam Masnoon - Dua: 

Hazrat Qibla Maulana Muhammad Yaar Sahab ka wo sher jo tumne likha aur is jaisi doosri ibaarat (jo 
Musallam bain ul fariqain ulama ki kitabo’n mein ba-kasrat paai jaati hain) masla wahdat ul wajood par 
mabni hain. Jiska khulasa ye hai ke ta’ainaat se qhata’a nazar karke maujood e haqeeqi yaane maaba al 
maujudiyat haq subhanahu wa ta’ala ke siwa kuch nahi. Har shai ka yehi haal hai ke ta’ainaat ka inteqaa 
ho jaae to haqeeqat e haqqa ke siwa kuch nahi, isme Nabi, Ghair Nabi, hatta ke Muhammad St ki bhi 
khusoosiyat nahi. Balkey aama khlaaeqh mazaaher naaqesa hain aur Aliya ikram apne maraatib ke lehaaz 
se kaamil mazhar hain aur Ambiya inse ziyada mazhar aur jamee kaenaat se akmal o afzal mazhariyat 
Huzoor Syed e Alam St ke liye haasil o saabit hai. Is liye kamal umoor izaafa a’aini se hai. Dekhiye Maulana 
Muhammad Yaar Sahab ke sher ka mazmoon Hazrat Shaikh Akbar Mohiuddin Ibne Arabi *&> ke kalam mein 
hai: 


Muhamamd Azeem ush Shaan St ko Muhammad 
gumaan karte ho jaise ke turn suraab ko door se 
dekhkar paani samajhte ho aur wo zaaheri nazar mein 
paani hi hai, magar haqeeqat mein aab 140 nahi hai, 
balkey suraab hai. Isi tarha jab turn Muhammad St ke 
qareeb aaoge to turn Nabi e Kareem St ko naa paaoge, 
balkey soorat e muhammadiya mein Allah Ta’ala ko 
paaoge aur ruwiyat e muhammadiya mein Allah Ta’ala 
ko dekhoge. 141 


‘ ■ ■ Lf jLtJI ^ 1 *. 


“Isi tarha Shah Waliullah Sahab Dehelwi ke kalam mein isi qism ka mazmoon maujood hai, Intebah ke 
P92 par farmate hain: Soorat e murshid ke zaahir deedah mee shor mushaheda haq subhanahu ta’ala ast, 


140 T: Paani 


141 Futuhaat e Makkiya: V2 P127 


39 dar-parda aab o gul o soorat e murshid ke dar e khilwat namudaarmi shod aa’n mushahida haq ta’ala ast 
be-parda aab o gul”. 

“Ghaur keejiye soorat e mushird dekhne ko haq tala’ala ka mushaheda farma rahe hain aur aab o gul 
yaane jismaniyat aur bashariyat ko mahez ek parda qarar de rahe hain. Aaj ke Deobandi wahdat ul wajood 
ke bhi munkar hain, halaa’nke jin hazraat ko ye apne mashaeqh qarar dete hain, wo is masla par bade 
mutashadid aur hares rahe hain. Dekhiye Anwar Shah Kashmiri apni kitab Faiz ul Baari hadees shareef 
ke tahet deobandiyo’n ke bayan karda maane ka rad karte hue kehte hain”: 

4 ^ ke ye maane bayan karna ke banda aankh 
waghaira a’aza hukam e ilaahi ki nafarmani nahi karte. 

Haq alfaaz se tajawuz aur kajrawee hai. Is liye ke ba- 
segha e mutakallam Allah Ta’ala ka qaul ^ 
farmana is baat par dalaalat karta hai ke abd 
mutaqarrib bin nawafil yaane banda mein siwae jasad 
o soorat ke koi cheez baaqi hi nahi rahi aur isme sirf 
Allah Ta’ala hi mutasarrif ho gaya hai aur yehi wo 
maane hain jinko hazrat e soofiya e ikram Ail ^ Ua se 
tabeer karte hain. Yaane banda ka apne khuwahishaat 
e nafs se bilkul paak ho jaana, yaha’n tak ke is banda 
mein Allah Ta’ala ke siwa koi shai qhata’an mutasarrif 
naa rhe aur hadees e mazkoor mein wahdat 

ul wajood ki taraf chamakta hua ishaara hai. Hamare 
mashaeqh Shah Abdul Aziz Sahab Mohaddis Dahelwi ke 
zamana tak is masla wahdat ul wajood mein bade 
mutashaded aur hares the, lekin main iska qaael to 
hoo’n, lekin mutashadddi nahi hoo’n . 142 

“Is ibaarat se masla wahdat ul wajood ka akaabir o mashaeqh e deoband ke nazdeek haq hona azhar 
minash shams hai. Abh Shah Waliullah Sahab ki ibaarat mulaheza farmaiye”. 

“Ail yi -di y ke tahet farmate hain: Nes heech maboode o maqsoode o maujood le magar haq ta’ala mubtada 
raa iraada awaam bagwaid nees heech maboode. Wa mutawast iraada khwaas bagwaid neest heech 
maqoosde, o muntaha raa iraada aqhas al khawaas bagwaid neest heech maujoode”. ui 

“Isi tarha Anfaas ul Arefeen mein Shah Waliullah ke walid e maajid Hazrat Shah Abdur Raheem Sahab 
farmate hain: Kufr shariyat do mabood panda ashqan ast. Isi tarha P33 par bhi aisi ibaarat hai”. 

“Maulana Muhammad Yaar par kufr ka fatwa lagaane waale ankhe’n kholar dekhe’n ke Shah Waliullah 
Sahab aur inke walid e maajid do (2) maujood haqeeqhi janne ko kufr e haqeeqi farma rahe hain. Iske 
baad deobandiyo’n ke muslim buzrug Anwar Shah Kashmiri ki ibaadat se Mohiuddin Ibne Arabi ki tauseeq 
suniye, likhte hain”: 

Hazraat soofiya ikram mein se jo log ahle Urn hain, J ^ olL*JI Jji_, jLcS U^U ^ JLJI >1 U 

inme aksar hazraat umoor e ilaahiya mein masaael zaat 

o sifaat se talluq rakhte hain . 144 <_s* 

“Shah Waliullah Sahab aur Shaikh e Akbar ki tauseeq hamare jaleel ul qadar fuqaha e ikram ne bhi farmai 
hai. Dekhiye Durre Muqhtar, isme Shaikh e Akbar ka tazkira karte hue farmate hain”: 

t_9 11 Laic, j <il 


p_!Sw' Ajur 1 c.. '-S'i]ji L)V JilAJVI j»- JjJp IJIaj cJS 

jlvsj «JL«sr VI i—lytJl ^ 431 

<*JcLp JLJI IJUj 3j> VI 

V VI c?l Jiillj 

bstJlAL* tj\Sj * jprjj (Jj uLjJtJ-l (3 j jjb VI 4J ij^lll 

1 ** ■ - ■■ I* til U J!i 4^P slAJi (^1 4Jut. J .I ■ * 11"* 

•Us* 


142 Faiz ul Baari: V4 P428 144 Faiz ul Baari: VI P174 

143 Intebaah: P91 145 Durre Muqhtar: V2 P30 (Nol Kishor, Lahore edition) 


40 
“Al haasil Maulana Muhammad Yaar Sahab ke asha’aar ka mabna masla wahdat ul wajood hai. Agar wahdat 
ul wajood ko shirkiya aqeeda kaha jaae to tamam mashaeqh e deobandiya kafir o mushrik qarar paae’nge. 
Kyou’nke wo sab wahdat ul wajood par mutashaddid hain, jaisa ke Anwar Shah Kashmiri ki ibaarat 
manqoola baala se saabit hai, phir in asha’aar ki binaa par Maulana Muhammad Yaar Sahab ki takfeer ki 
jaae to Hazrat Shaikh e Akbar ki ibaarat e manqoola bhi bilkul maulana mausoof ki ibaarat jaisi hai. 
Lehaza in dono ki takfeer bhi laazim aati hai. Shah Waliullah ka muqhalifeen ke nazdeek musallam buzrug 
hona, is qadar waazeh hai ke iske liye kisi suboot ki zaroorat nahi. aur Shaikh e Akbar $&> ki taseeq Anwar 
Shah Sahab Kashmiri aur Saheb e Durre Muqhtar ki ibaarato’n se zaahir hai. Lehaza Shaikh e Akbar a’alai 
rahma ki takfeer Anwar Shah Sahab aur Saheb e Durre Muqhtar ki takfeer ko mustalzim hogi, kyou’nke 
kafir ki takfeer farz hai aur iski tauseeq haram, balkey kufr hai. Nateeja zaarhi hai, ke Maulana 
Muhammad Yaar Sahab ka daaman is masla mein aise akaabir e ummat ke sath wabista hai ke jinke saamen 
sar e tasleem kham karne ke siwa koi charah nahi. Wallhu A’alam bis sawaab wa tamat bil khair”. 146 

Qaraeen e Ikram! Bataiye in dalaael ki buniyad par Muhammad S ko khuda maana jaa sakta hai? i> AiL 

2. Muhammad Awwal Maqhlooq Hain: 

Pakistan mein Syed Ahmad Saeed Kazmi Barailwi Maslak ke imam ho guzre hain, unho’n ne apni kutub ke 
zariye haqeeqat e muhammadiya ke nazariya ko aam kiya. Apni mashoor kitab Taskeen ul Khawaatir mein 
Masla e Haazir o Naazir par bahes ki hai. Is masla ko haqeeqat e muhammadiya ki buniyad par sabit kiya 
hai. Allama Jalal Dawani ki ek ibaarat pesh ki. 

Likhte hain: “Mohaqqiqh Dawaani formate hain: Is maqam par tehqheeq e kalam ye hai ke tamam ashaab 
e nazar o burhaan aur arbaab e shuhood o a’ayaan is boat par muttafiq hain ke ba-waseela e qudrat o 
iraada khuda e quduus amr se sabse pehle jo gauhar e muqaddast dariya e ghair maknoon se saahil 

e shuhood par aaya wo johar baseet noorani tha, jisey hukama (Unani falsafi) ke urf mein aqal e awwal 
kehte hain aur baaz ahadees mein qalam a’ala se tabeer kiya gaya hai aur akaabir aimma e kashf o 
tehqheeq (yaane Ibne Arabi aur iske sathi soofiya) isey haqeeqat e muhammadiya kehte hain. Is jauhar e 
noorani ne apne aapko aur apne Khaliq e be-misaal ko aur in tamam afraad e maujudaat ko jo batawast 
is jauhar e noorani ke Khaliq e be-misal se saadir ho sakte hain, jis tarha wo afraad maujoodat se pehle 
the aur abh hain aur aainda ho’nge, sabko jumla kaifiyaat ke sath ba-tamam o kamal jaan liya aur tamam 
haqaaeqh maujudaat ba-taur e antwaa e ilmi isi jauhar e baseet noorani (haqeeqat e muhammadiya) mein 
mundarja aur maqhfi thee’n, jis tarha daana ek khas tareeqa par shaqho’n, pat to’n aur phoolo’n par 
mushtamil hota hai kul afraad maujudaat isi tarteeb ke muwafiq jiske sath is jauhar e baseet noorani 
(yaane haqeeqat e muhammadiya) mein poshida hain, kameen-gah quwwat se jalwa-gah fa’al aur saraa 
parda ghaib se maidan e shuhood mein ba-soorat mawad e kharjiya zahoor pazeer hote rehte hain”. u7 

Jalal Dawaani ne soofiya ki tarha istelahaat ka khoob istemaal kiya hai aur inka maqsad iske siwa aur kya hai ke 
ummat e muslima in soofiyat ki ibaarat ko mushkil samajhkar is azeem sazish ko naa jaan sake’n, jiske zariye ye 
islam ke buniyadi aqaaed par hamla aawar hain. Aur ye soofiya wahdat ul wajood, haqeeqat e muhammadiya, 
qalam e a’ala, jauhar e noorani, jaisi istelahaat ke zariye mohabbat e rasool ki aadh mein shirk o kufr ko islam ka 
rang dene ki koshish karte hain. Lekin ahle eman ke liye inke kufr ko samajhna mushkil nahi hai. Jalal Dawani ki 
ibaarat naqal karke Syed Ahmad Saeed Kazmi jin aqaaed ko saabit karne ki koshish kar rahe hain, wo mulaheza 
farmaiye. 

Likhte hain: “Is eman afroz bayan se tasrihaat e manqoola baala ki taeed ke alaawa mundarja zail umoor bhi 
waazeh ho gae”. 


146 Muqaddama Diwaan e Muhammadi: P20 


147 Aqhlaaq e Jalaali az Mohaqqiqh Dawaani: P256 


41 1) Huzoor St awwal maqhlooq hain. 

2) Huzoor St aqal awwal aur qalam e a’ala hain. 

3) Huzoor St jauhar baseet noorani hain. 

4) Huzoor St tamam kaenaat ke haqaaeqh e lateefa ke jaame hain. 

5) Huzoor St Allah Ta’ala ko bhi jaante hain aur tamam maujudaat o maqhluqaat aur inke jame’e ahwaal 
ko ba-tamam o kamal jaante hain. Maazi, haal, mustaqbil mein koi shai kisi haal mein ho Huzoor St se 
maqhfi nahi. 

6 ) Tamam maujudaat e kharjiya ka zahoor haqeeqat e muhammadiya se hota hai, hatta ke tarteeb e zahoor 
bhi wohi hao jo haqeeqat e muhammadiya mein mastoor hai. u& 

Qaraeen e Ikram! Bataaiye kya quran e majeed ki kisi ayat mein yaa hadees e rasool St mein haqeeqat e 
muhammadiya ka tazkirah hai? Yaqeenan nahi. 

3. Haqeeqat e Muhammadiya Naa Aulaad e Aadam Mein Shamil Hai Aur Naa Bashar Hai: 

Mufti Ahmad Yaar Khan Naeemi jo barailwiyat ke mashaeqh mein shumar hote hain, likhte hain: “Ek hai sahqs e 
muhammadi, doosri hai haqeeqat e muhammadi. Ye shaqs e muhammadi is jism e athar ka naam hai, jo Adam 
m ki aulaad mein se hai. Bibi Amena ke baton se paida hua aur tamam nabiyyo’n ke baad is duniya mein jalwa- 
gar hua. Jo is duniya mein apne tamam rishto’n se munsalik hai, Bibi Amena ka noor e nazar hona. Hazrat Ayesha 
ka sartaj hona, apni aulaad ka waalid hona. In tamam rishto’n ke sath jo aapki qaraabat hai, ye sab isi bashari 
wajood ki sifaat mein daqhil hain, haqeeqat e muhammadiya mashaeqh e soofiya ki istelah mein zaat e mutlaq 
ke pehle ta’ayyun ka naam hai”. 

“Huzoor e Akram (S) Allah Ta’ala ki pehli tajalli hain aur baaqi jitni maqhlooq hain, wo pehli tajalli ke baad 
khuda ki doosri tajalliyaat ki mazhar hai. Wajood e unsure ki jahat se aapke bare mein quran mein is tarha 
farmaya gaya hai” 

Aap Farma De’n Ke Main Turn Jaisa Bashar Hoo’n. 149 jtA dt dt ^ 

“Aur haqeeqat e muhammadiya ke bare mein khud Huzoor St ne farmaya: ‘main is waqt nabi tha, jab ke hazrat 
adam aab o gul mein jalwa-gar the’, ye haqeeqat e muhammadiya naa aulaad e adam mein shamil hai, naa 
bashar haia urn aa mislukum hai aur naa isey kisi ka baap naa kisi ki aulaad keh sakte hain, balkey ye haqeeqat 
muhammadiya saari kaenaat ki asal hai. Aapka noor hona, rab ki daleel aur burhaan hona isi haqeeqat e 
muhammadiya ki sifaat hain. Haqeeqat e muhammadiya ki tashreeh masnawi mein kaafi tafseel ke sath bayan ki 
gai hai aur Maulwi Ashraf Ali Thanwi ne bhi Nashar ut Taiyyab mein haqeeqat e muhammadiya ko khoob acchi 
tarha saabit kiya hai. Tafseer e Rooh ul Bayan mein IS 1 j yS' i* ke tahet likha hai ke tamam roohe’n 

rooh e muhammadiya se paida hue’n. Lehaza huzoor abul arwaah hain”. 150 

Bataiye ke quran e majeed ki kisi ayat mein yaa Rasool Allah St ke kisi farman mein haqeeqat e muhammadiya ka 
zikr hai? Aur ye bhi mulaheza farmae’n ke ye barailwi ulama kabhi haqeeqat e muhammadiya ko Muhammad St 
bin Abdullah se alag karke pesh karte hain aur kabhi Muhammad St bin Abdullah ke unsure wajood par haqeeqat 
e muhammadiya ka itlaaq karke jab Rasool Allah St ka libada odh lete hain. Is tarha musalman ki aksariyat ko 
hubbe rasool St ki aadh mein shirk mein maloos kar dete hain. Allah Ta’ala hame’n inke shirk o kufr ko samajhne 
ki taufeeq de. Ameen 


148 Taskeen ul Khawatir az Kazmi: P50 150 Risaala e Noor az Mufti Ahmad Yaar Khan Naeemi 

149 Surah Kahaf 18: 110 (Tarjuma: Ahmad Yaar Khan Naeemi) 


42 4. Tamam Kaenaat Huzoor Si Ke Faiz Ki Mohtaaj Hai: 

Syed Ahmad Saeed Kazmi isi falsafe ko asaan karke you’n bayan karte hain: “Hamara maslak hai ke Huzoor St 
mabdaa e kaenaat hain. Huzoor faqhr e kaenaat hain aur mujhe kehne deejiye ke Huzoor St maqsood e kaenaat 
hain. Saaheb e Rooh ul Ma’ani ne Arefeen ka ek qaul naqal kiya hai ke Aap St aS*ll kyou’n hain? Formate 
hain ke wajah ye hai ke Huzoor e Aqhdas St asal mein aur tamam alameen iski far’aa, asal kehte hain jad ko. Aur 
far’aa kehte hain shaaqh ko. Ye bataao jis daraqth ki jad naa ho to kya shaqhe’n baaqi rahe’ngi. Agar daraqht ki 
jad sookh jaae, shaqhe’n hari rahe’ngi, daraqht ki jad ko jalaa do to shaqhe’n maujood rahe’ngi, nahi, bilkul 
nahi. Arey daraqht ki jad se to saara kaam hota hai. Jad jo hai, taney ko ghiza paho’ncha rahi hai. Pehle jad 
taney ko ghiza paho’nchati hai, phir jad ki paho’nchai hui ghiza taney se moti moti shaqho’n mein paho’nchti hai, 
phir choti choti shaqho’n mein paho’nchti hai aur phir patto’n mein paho’nchti haia ur phoolo’n mein paho’nchti 
hai aur samar mein paho’nchti hain. Isse maloom hua ke saara tanaa is jad ka mohtaaj hai. Jab is jad ka faiz jaari 
hai to shaqhe’n hari hain aur jad ka faiz khatam ho jaae to shaqhe’n sookh jaae’n. Mere Aaqa St tamam kaenaat 
ke zarre zarre ke liye asal hain. Aur is kaenaat ka zarra zarra oopar ha, khuwah zameen ke neeche hai wo hawao’n 
mein hai wo fizaao’n mein hai, tahat mein hai, fauq mein hai, arsh mein hai, farsh mein hai. Jaha’n bhi koi zinda 
hai, Mustafa ki jad ke liye shaqh hai, aapka faiz is tarha kaenaat ke zarre zarre ko paho’nch raha hai, jaise jad 
ka faiz shaqh ke har juzu ko paho’nch raha hai. Mera eman hai ke Mustafa agar naa ho’n to kaenaat zinda nahi 
reh sakti. Agar wo mar gae to ham kaise zinda reh gae”. 151 

Is haqeeda mein Syed Ahmad Saeed Kaazmi Sahab akele nahi hain, balkey inke maslak ke doosre ulama bhi inki 
taeed karte hain, mulaheza farmae’n. 

Mufti Ahmad Yaar Khan likhte hain: “Huzoor ($£ tamam kaenaat ki asal hain <> J&j ka apni fara’a 

mein aur maadey ka saare mushtaqaat mein ek ka saare a’adado’n mein paaya jaana zaroori hai”. 

Hare k inse hai, wo hare k mein hain Wo hain ek ilm e hisaab ke 

Bane do (2) jaha’n ke wohi bana Wo nahi jo inse bana nahi 152 

Ahamad Raza Khan Barailwi is falsafe ki is tarha wazaahat karte hain: “Tamam jaha’n aur iska qiyaam sab inhee’n 
ke dam e qadam se hai. Ye aalam jis tarha ibteda e afreenish mein inka mohtaj tha, ke ^Yi usik. lj 3 you’n hi 
apni baqaa mein bhi inka mohtaj hai. Aaj agar wo apna qadam darmiyan se nikaal le’n, tamam aalam abhi abhi 
fanaa e mutlaq ho jaae”. 

Wo jo naa the to kuch naa tha Wo jo naa ho’n to kuch naa hoga 

Jaan hain wo jaha’n ki Jaan hai to jaha’n hai 153 

Qaraeen e Ikram! Dekhiye kis tarha hubbe rasool St ki aad mein shirk phailaya jaa raha hai. 

Allah Ta’ala farmata hai: 

Aap St Farma Deejiye Ke Main Apni Zaat Ke Liye To Kisi 

Nafa Aur Nuqsaan Ka Iqhteyar Nahi Rakhta, Magar Jitna £j)l U VI 1 £*j Slj .-*?j iliit V J* 

Allah Ko Manzoor Ho. 154 

Keh Deejiye! Ke Mujhe Tumhare Liye Kisi Nuqsan Aur 
Nafa Ka Iqhteyar Nahi. 155 


ilij vULUt V £lj$ 


151 Zikre Habib: P13-14 

152 Jaa al Haq: P144 

153 Al Amn wal A'alaa: P37 


43 


154 Surah Yunus 10: 49 

155 Surah Jin 72: 21 Keh Deejiye! Ke Mujhe Hargiz Koi Allah Se Bacha Nahi 
Sakta Aur Main Hargiz Iske Siwa Koi Jaae Panah Bhi Paa 
Nahi Sakta . 156 Saari kaenaat ko Rasool Allah Si ka mohtaj kehne waalo’n ke paas in ayat ka kya jawab hai? 


5. Huzoor e Akram Si Haazir o Naazir Hain Ka Matlab Ye Hai Ke Haqeeqat e Muhammadiya 
Kaenaat Ke Zarre Zaree Mein Jaari o Saari Hai: 

Syed Ahmad Saeed Kazmi Sahab masla e haazir o naazir saabit karte hue likhte hain ke ham Muhammad Si bin 
Abdullah ko har jagah maujood nahi maante, balkey aapki haqeeqat e muhammadiya ko kaenaat ke zarre zarre 
mein jaari o saari maante hain. 

Mulaheza farmaiye: “Huzoor e Akram Si ke liye jo lafz haazir o naazir bola jaata hai, iske ye maane hargiz nahi 
ke aapki bashariyat e mutahhera har jagah har ek ke saamne maujood hai. Balkey iske maane ye hain ke jis tarha 
rooh apne badan ke har juzu mein maujood hoti hai, isi tarha rooh do aalam (Rooh ul Akwaan) Si ki haqeeqat 
munawwara zarrat e aalam ke har zarra mein jaari o saari hai. Jiski binaa par Huzoor Si apni roohaniyat aur 
noraniyat ke sath baik waqt muta’addid maqamaat par tashreef farma hote hain”. 157 

“Ham pehle bayan kar chuke hain ke ham Nabi e Kareem Si ko huzoor ki jismaniyat aur bashariyat e mutahhera 
ke sath haazir o naazir nahi maante, balkey huzoor ki haqeeqat e muqaddisa ko zaat e kaenaat mein jaari o saari 
maante hue roohani taur par aapko haazir o naazir maante hain”. 158 

“Isme shak nahi ke namaz mein W 44- piU' kehne ka hukam bhi is amr par mabni hai ke jab haqeeqat e 
muhammadiya tamam zarrat e kaenaat mein maujood hai to har abd musalla ke baatin mein iska paya jaana 
zaroori hai”. 159 

Kaazmi Sahab ke Rooh ul Akwaan ki buniyad par masla e haazir o naazir saabit kiya, phir Rooh ul Akwaan ko inka 
mafhoom soofiya ki mashoor tafseer a’araaes ul bayan se bayan kiya. Mulaheza farmae’n: 

1) Khaliq e Kaenaat ne apni kul maqhluqaat mein jo cheez sabse pehle paida ki wo Hazrat Muhammad Si ka 
noor e mubaarak hai. Phir Allah Ta’ala ne is noor ke ek juzu se arsh taa farsh tamam maqhluqaat ko paida 
kiya. Sabka sudoor o zahoor inhi ke noor se hai, lehaza inka hona maqhlooqh ka hona hai aur inka maujood 
hona wajood e khalq ka maujib hai.... sabke wajood ka sabab wohi hain... 

2 ) Qaza e qudrat mein tamam maqhluqaat soorat e maqhlooqa ki tarah be-jaan aur rooh e haqeeqi ke baghair 
padi hui Hazrat Muhammad Si ki tashreef aawari ka intezar kar rahi thi. Jab Hazrat Muhammad Si aalam 
mein tashreef laae to tamam kaenaat wajood e muhammadi se zinda ho gai, is liye tamam maqhluqaat ki 
rooh ( Rooh ul Akwaan ) Huzoor Si ki zaat hi hai . 160 

Bataaiye, quran o sunnat mein in baato’n ki koi daleel hai? 


156 Surah Jin 72: 22 159 Taskeen ul Khawaatir: P45 

157 Taskeen ul Khawaatir: P13 160 Taskeen ul Khawaatir: P43 

158 Taskeen ul Khawaatir: P80 


44 6. Huzoor Ke Aftaab e Hayat Se Har Ek Ko Hayat Mill Hai, Kyou’nke Wo Asal Kaenaat 
Hain, Lehaza Zinda Hain: 

Syed Ahmad Saeed Kazmi ne is aqeede ko jis tarha bayan kiya, mulaheza farmae’n: “Is haisiyat se ke Huzoor 
asal kaenaat hain. Aapki hayat e muqaddasa wajood e mumkinaat ke asman ka chamakta hua aftab hai. 
Maqhluqaat ki tamam anwaa o aqsaam aur afraad ba-manzila aaino’n ke hain. Har aaina apne maqam par 
maqhsoos kaifiyat aur juda-gaana qism ki iste’edaad 161 ka haamil hai. Is liye har fard apne hash e haal is aftaab 
e hayat se iktesaab e hayat kar raha hai. Khalq o amr, ajsaam o arwaah, a’ayaan o ma’ani, arz o sama, tahat o 
fauq in sabka noor e hayat is aftaab hayat e muhammadi ki shua’ae’n hain. Albatta alam e mamkenat ka is 
ma’adan e hayat se qurb aur baad aur afraad e kaenaat mein iste’edaad ki quwwat o zoaf maraatib e hayat mein 
zaroor maujab tafaawat hai. Nafs e hayat sab mein paai jaati hai. Lekin har ek hayat iski haalat ke munasib hai. 
Momin ho yaa kaafir, nek ho yaa bad, hare k ka mubda e faiz zaat e nabawiya ka wajood hai aur huzoor hi ke 
aftaab e hayat se hare k momin mein hayat ki raushni paai jaati hai. Aftaab e hayat agar ghuroob hoj aae to 
tamam aaine apne noor se mehroom ho jaae’nge. In tamam aaino’n mein noor ka paaya jaana aftab ke chamakne 
ki daleel hai. Is tarha aalam e mumkinaat ke kisi ek zarre mein noor e hayat ka paaya jaana aftaab hayat e 
muhammadi ke maujood hone ki daleel ha/”. 162 

Ahmad Raza Khan Barailwi likhte hain: “Aur nusoos e mutawaaterah auliya e ikram o aimma e azzaam o ulama e 
e’elaam se mubarhan ho chuka ke har nemat qaleel yaa kaseer, sagheer yaa kabeer, jismani yaa ruhaani, deeni 
yaa duniyawi, zaaheri yaa baateni, roz e azal se abh tak, abh se qiyamat tak, qiyamat se aaqhirat tak, aqhirat se 
abad tak, momin yaa kafir, muteee yaa faajir, malak yaa insan, jin yaa haiwan, balkey tamam ma-siwa Allah, 
jisey jo kuch mili yaa milti hai, yaa milegi, inhi ke hatho’n par bat-ti hai aur bategi. Ye sar al wajood aur asal 
wajood, khalifatullah a’azam aur wali nemat e alam hai”. 163 

“Huzoor e Akram Allah A’azzo Wajal ke naaem e mutlaq hain. Tamam jahan huzoor ke tahat e tasarruf kar 
diya gaya hai. Jo chahe’n kare’n, jisey jo chahe’n jisse jo chahe’n wapas le’n. Tamam Jannat inki jageer hai 
^j'yij iiiljUuJi malakoot us samawaat wal arz huzoor ke zer e farman hai, janant o dozaqh ki kunjiya ’n aapke dast 
e aqhdast mein dedi gaee’n. 164 

Qasim Nanotwi Sahab likhte hain: “Wajah is farq ki wohi tafaawut e hayat hain, yaane hayat e nabawi ba-wajah 
arziyat qabil e zawal nahi aur hayat e momineen ba-wajah arziyat qaabil e zawal hai. Is liye maut ke waqt hayat 
e nabawi zaael na ahogi. Haa’n mastoor ho jaaegi aur hayat e momineen saari yaa aadhi zaael ho jaaegi, so dar- 
soorat naqaabul e a’ada o malka is istenaar e hayat mein aapki zaat ko to misl e aftab samjhiye, ke waqt e kasoof 
out mein hash e mazoom hukama iska noor mastoor ho jaata hai, zaael nahi hota. Yaa misl e shama chiragh khayal 
farmaiye ke jab isko kisi haandi yaa makte mein rakh kar oopar se so-posh rakh deejiye to iska noor bilbadaahat 
mastoor ho jaata hai, zaael nahi hota aur dobaara zawaal e hayat momineen ko mis qamar khayal keejiye ek waqt 
e kasoof iska noor zaael ho jaata hai. Yaa misl e chiragh samjhiye ke gul hone ke baad isme noor bilkul nahi rehta. 
Albatta roghan yaa fateela yaa kisi qadar thodi der fateela ke sirey emin aatish baaqi reh jaati ha/”. 165 

Mazeed likhte hain: “Ambiya ke amwaal mein miraas ka jaari naa hona aur doosro’n ke amwaal mein jaari 
hona is amr par shahid hai ke arwaah e ambiya ka inke abdaan se iqhraaj nahi hota, misl noor e chirag atraaf 
o jawaanib se samet lete hain. Inke siwa doosro’n ki arwaah ko inke abdaan se kharij kar dete hain. Is liye sima’a 
e ambiya 0M 1 baa dwafat ziyaada tar qareen e qiyaas hai. Aur isi liye inki ziyaarat wafat ke baad bhi aisi hai, 
jaise aiyyam e hayat mein ahya ki ziyarat hua karti hai aur is wajah se you’n nahi keh sakte ke ziyarat e nabi 


161 T: Liyaqat, Qabiliyyat, Fitree Salahiyyat, Amaadgi, Amaada 
hona 

162 Hayat un Nabi az Kazmi: P90 


163 Jaza Allah A'adwah: P23 (ba-hawala) Faisla-kun Munazera 
P56 

164 BahareShariyat: VI P22 

165 Aab e Hayat: P159 


45 misl ziyarat e masjid, ziyarat e makan makeen hai aur isi wajah se Ju.jli ^ Y Laa Yashud ar Rihaal waha’n 
ehtemam se jaana mamnu hai, balkey wo ziyarat e maa’n makeen hai ”. 166 

Barailwi Ulama ki tarha Deobandi Ulama bhi hayat un nabi ke qaael hain. Qasim Nanotwi Sahab ka nazariya aapne 
mulaheza farmaya. Aise hi nazariyaat ka izhaar Muhammad Tahir Qasmi Sahab Aqaaed e Islam Qasmi: P74 kar rahe 
hain: “Ye hayat un Nabi ka aqeeda uiama e deoband ke aqaed mein daqhii hai. Jk. Al Mohannad A’ala ai 
Mufannad Uiama e Deoband ke aqaaed ki aisi mustanad kitab hai, jis par bahot se uiama e deoband ki tasdiqaat 
maujood hain. Isme ye aqeeda likha hua hai Aap apni qabar mein zinda hain aur aapki hayat duniya jaisi hai, 
barzaqhi nahi ho/”. 167 

Maroof Deobandi Alim Aqhlaq Hussain Qasmi Sahab likhte hain: “Hazrat Maulana Qari Muhammad Taiyyab Sahab 
jo hamare akaabir mein hain, Hazrat Muhammad Qasim Nanotwi ke uloom o ma’arif ke behtareen shaareh hain, 
is masia par tehreer formate hain: Huzoor ki hayat barazqhi hai, magar is qadar qawee hai ke ba-lehaz e asaar 
wo duniyawi bhi hai.... yehi wajah hai ke baad e wafat huzoor ke ho’nto’n ko harkat hui. Janaza mein kalam 
farmaya aur qabar mein kalam farmaya, jisko baaz Sahaba ne suna. Ye to wafat ke fauri baad hai ke rooh ne jism 
ko kuiiiyatan nahi choda. Lekin baad mein ta-hashar bhi rooh ka wohi taiiuq badan se qaaem rahega, jaisa ke ba- 
nas e hadees ajsaar e ambiya ka mitti par haram hona saabit hai. Agar in abdaan mein koi rooh nahi hai to inhe’n 
gui jaana chahiye, phir hayat ka ye asar aaiam e barzaqh mein hai. Alam e duniya mein hai, ke inke amwaal mein 
miraas jaari nahi hoti. Inki azwaaj par bewagi nahi aati, inke nikah haram hote hain, naa sirf azmat e ambiya ki 
wajah se, balkey haqeeqatan hayat ki wajah se ke wo bewa hi nahi hain. Pas ambiya ki ye barzaqhi hayat jismani 
waaz qabeet e deenwi bhi hai ke ajsaad mein jis o harkat bhi hai. Qabro’n mein ibaadat bhi hai, kalam bhi hai, 
ummat ki taraf tawajje bhi hai, phir yehi hayat az qabeel e hayat barzaqhi bhi hai ke nigaho’n se ojhal hai. Inki 
awaaz in kaano’n mein nahi aati aur kalam in hasee kaano’n mein nahi padta. Nez ummat ke haal ki taraf tawajje 
aur ruqh ka pherna in ankho’n se dikhaai nahi deta, so isme hamari kamzroi ko yaane zoaf qawee ko daqhal hai. 
Naa ke in asaar ke maujood naa hone yaa qaabil e wajood naa hone ka. Ba-alfaaz e muqhtasar, dono hayate’n is 
tarha jama hain ke hayat e barzaqhi asal hai aur hayat e duniyawi iske taabe. Yaane wo a’ainan maujood hai aur 
ye asaaran maujood hai. Isi tarha dono hayat jama ho jaati hain, naa istea’aaratan, balkey haqeeqatan” , 16S 

Qaraeen e Ikram! Bataiye Quran e Majeed ki kis ayat mein aur Rasool Allah S; ke kis farman mein in nazariyaat ki 
taeed hoti hai, kya Sahaba Ikraam Tabaeen aur aimma e deen hayat e zaati, hayaat e duniyawi yaa haqeeqat 
e muhammadiya ki gumrahiyo’n se waqif the? Yaqeenan nahi. Phir jo aqaaed Sahaba Ikraam ken aa the, aaj 
wo Ibne Arabi aur deegar Soofiya ki pariwee mein man-ghadat riwayaat ki buniyad par kaise islami ho sakte hain? 

Agar Rasool Allah Siapni qabar mein zinda hain, qabar mein kalam farmate hain, inki azwaaj e mutahheraat bewa 
hi nahi huee’n to phir in dalaael ka kya jawab hai. 

1) Abu Saeed Khudri 4k farmate hain ke Rasool Allah Si ne farmaya: “Ek bande ko Allah Ta’ala ne iqhteyar 
diya ek wo duniya ki chamak-dhamak aur zeb-o-zeenat mein se jo chahe /e/e, yaa Allah ke paas jo kuch 
hai isey iqhteyar karle to is bande ne Allah ke paas jo kuch hai isey iqhteyar kiya. Ye sunkar Abu Bakar 4k 
roney lagey aur farmaya: Ham apne maa’n baap ke sath aap par qurban. Is par hame’n tajjub hua logo’n 
ne kaha ke is buzrug ko dekho ke Rasool Allah Si to ek band eke bare mein bata rahe hain aur ye keh raha 
hai ke ham apne maa’n baap ke sath aap par qurban, lekin chand din baad waazeh hua ke jis bande ko 
iqhteyar diya gaya tha, wo khud Rasool Allah Si theaur Abu Bakar ham mein sabse ziyada saaheb e ilm 
the”. 169 

Agar aap faut hi nahi hue to Abu Bakar ka rona aur is hadees ka kya matlab hai? 


166 Jamal e Qasmi: P16 168 Hayat un Nabi az Aqhlaq Hussain Qasmi: P13 

167 Al Muhannad Fee Aqaaed Ulama e Deoband: P70 169 Saheeh Bukhari: H3904; Saheeh Muslim: H2382 


46 Agar Rasool Allah St qabar se kalam farmate hain aur ummat ki taraf tawajje bhi hai to phir Sahaba Ikraam 
i$M ka ye kehna kay matlab rakhta hai ke is din se tabnaak aur behtareen din koi naa tha, jis din Rasool 
Allah St madina tashreef laae the aur koi din isse ziyaada tareek naa tha, jis din aapne wafat paai. 170 

Agar Nabi e Rahmat St ki rooh badan se kharij nahi hui to phir jab Rasool Allah St ne Fatima se sargoshi 
ki aur bataya ke aap apne isi marz se wafaat paa jaae’nge to Fatima rone kyou’n lag gai thee’n? 171 Aur 
aapki wafaat ke baad shiddat e gham se Anas se kyou’n kaha ke tumne kis dil se Allah ke Nabi St ke 
jism par mitti daali. 172 

Agar aap faut hi nahi hue to Umar Farooq 4* ke is elaan ke jawab mein ke: “Aap St is waqt tak wafaat 
nahi paae’nge, jab tak Allah Ta’ala munafeqeen ko fanaa naa karde”. Abu Bakar ka mashoor khutba ka 
kya matlab hai, jisme Aap ne farmaya: 

Amma Ba’ad: Turn mein se jo shaqs Muhammad 
St ki Pooja karta tha, wo jaan le ke Muhammad 
St ki maut waqe ho chuki hai aur turn mein se 
jo shaqs Allah ki ibaadat karta tha, to 
yaqeenan Allah hamesha zinda rehne waala 
hai, kabhi nahi marega. 

Phir Abu Bakar Siddiq ne is ayat ki tilaawat ki: 

Aur Muhammad St Sirf Rasool Hi Hain, Inse Pehle Bahot 
Se Rasool Ho Chuke Hain. Kya Agar Inka Inteqal Ho Jaae 
Yaa Ye Shaheed Ho Jaae’n To Turn Islam Se Apni 
Ediyo’n Ke Bal Phir Jaaoge? Aur Jo Koi Apni Ediyo’n Par 
Phir Jaae To Hargiz Allah Ta’ala Ka Kuch Naa Bigaadega 
Anqareeb Allah Ta’ala Shukar Guzaro’n Ko Nek Badla 
Dega. 173 

5) Is ayat ko sunkar Ibne Abbas kyou’n karte hain? 

Wallah! Aisa lagta tha, ke logo’n ne isse pehle jaana hi naa tha ke Allah Ta’ala ne ye ayat naazil ki hai, 
yaha’n tak ke Abu Bakar ne iski tilaawat ki to saare logo’n ne ye ayat leli aur har insan iski tilaawat kar 
raha tha. 

6 ) Aur is ayat ko sunkar Umar Farooq kyou’n kehte hain? 

Wallah! Maine joo’n hi Abu Bakar ko ye ayat tilaawat karte hue suna to jaan gaya ke ye bar-haq hai, 
pas main toot kar reh gaya, hatta ke mere paou’n mujhe sahar hi nahi rahe the aur main zameen ki taraf 
ludhak gaya aur main jaan gaya ke Nabi e Akram St ki wafaat ho chuki. 174 


015'(oU Ji IjL^A Oti IjLkA- jl*j OlS"" ^ : A*j L»t 

V a)J| Ol* Ail I JLju SS 


$ jt ots oat 6 $6 Jf X ^ \q 

\£z il]\ Jj Cfj* 44% jij c ^Upt ip feju\ 

AJJI O 


2 ) 


3) 


4) 


170 Sunan Ibne Majja: H1631 

171 Saheeh Bukhari: 4433; Saheeh Muslim: 2450 

172 Saheeh Muslim: H4462 


47 


173 Surah Al Imran 3: 144 

174 Bukhari: H4454 7. Huzoor Aalim ul Ghaib Hain: 

Mufti Ahmad Yaar Khan Sahab likhte hain: 

Quran main hai ke 5 cheezo’n ka ilm koi nahi jaanta. 

Haa’n huzoor aqhdas se in 5 cheezo’n kai Im maqhfi 
nahi reh sakta. Aapki shaan to bahot oonchi hai, balkey 
aapki ummat ke 7 aqhtaab bhi in 5 cheezo’n ka ilm 
rakhte hain. Halaa’nke ye aqhtaab ghaus ke maqam se 
ka darja rakhte hain to batlaaiye is ilm mein ghaus ki 
kya shaan hogi. Jab aapki ummat ke ghaus aur aqhtaab 
bhi in cheezo’n kai Im rakhte hain to Huzoor Akram St 
se in 5 cheezo’n ka ilm kisey maqhfi reh sakta hai. Is 
liye ke aap Syed ul Awwaleen wal Aqhareen hain aur 
aap ka wajood e aqhdas taqhleeq e kaenaat ka baais 
hai. Sirf baais hi nahi balkey asal kaenaat hone ki wajah 
se tamam kaenaat aap ke wajood se zaahir hui hai. 175 

Barailwi Ulama in ayaat par ghaur kyou’n nahi karte? Allah Ta’ala farmata hai: 

Kehdo Jo Bhi Asmaano’n Aur Zameen Mein Hain, Ghaib Us O 51)1 VI It ofcUUI J & tlti V jS 

Ki Baate’n Nahi Jaante Siwaae Allah KE Aur Wo Ye Bhi 

Nahi Jaante Ke Kab (zinda karke) Uthaae Jaae’nge. 176 6lSf 

Syed ul Bashar Muhammad ur Rasool Allah St se elaan karwaaya: 

Aur Naa Main Ghaib Ki Baate’n Jaanta Hoo’n. 177 cJSdl V 'j 

Aur farmaya: 

Aur Agar Main Ghaib Ki Baate’n Jaanta Hota To Bahot 

Se Faaede Jama Kar Leta Aur Mujhe Koi Takleef Naa ijLi\ Uj J$~\ y ilpt 

Paho’nchti. 178 

Allah Ta’ala ke ilm mein kisi doosre ko shareek samjhna shirk fil ilm hai. Allah Ta’ala ne jab Rasool Allah 
St ko ittela di to aapne qurb e qiyamat ki alaamat dajjal ki aamad aur Nuzool e Esa samet bahot se 
waqeaat bayan farmae aur jab Allah ne ittela nahi di to: 

1. Aapne is munafiq ke sath 70 jaleel ul qadar Sahaba Ikraam bhej diye, jisne kaha tha ke isey 
tableegh e islam ke liye muballigheen chahiye aur raasta mein isne dhoka se sab Sahaba Ikraam iSM ko 
Shaheed karwa diya. 179 

2 . Aap St ne ek yahoodi ke yaha’n zaher alood kahan khaa liya, jisse ek Sahabi 4k mauqa par saheed ho 
gae aur wafaat ke waqt zaher ne aap par bhi asar dikhaaya. 180 

3. Munafeqeen ne Ayesh Siddiqa 4k par tohmat lagaai. Aap ek maah tak saqht pareshan rahe, ek maah 
baad Allah ne ba-zariye e waheeh Ayesha ko baree kiya aur aapki pareshani door hui. 181 


j I Js instill y yii aA& V ^bGJl aJp ^a 

Oji \JyJuu y 4 aj*JI Vlj ijXli j yki kk4 

•jit JT jA (^JJI j)j sA Vj) J VI tA>j*)l 

■LS* 


175 Jaa al Haq: P106 T: Printing mistake ki wajah shayad ye hadees number ghalat bhi 

176 Surah Namal 27: 65 hosaktehain. 

177 Surah Anam 6: 50 180 Abu Dawood: 3617; Saheeh Muslim 

178 Surah Araaf 7: 188 T: Printing mistake ki wajah shayad ye hadees number ghalat bhi 

179 Saheeh Bukhari: 4090; Muslim 677 ho sakte hain aur Muslim ki hadees ka number nahi padh sakte. 

181 Saheeh Bukhari: 4750 


48 8. Huzoor Si kaenaat ke zarra zarra ke liye raham farmane waale hain: 

Syed Ahmad Saeed Kazmi Sahab quran e majeed ki ayat ko apne maslak ki buniyad banaate hain: 


Aur Hamne Aapko Tamam Jahano’n Ke Liye Rahmat 
Banakar Bheja Hai. 182 
Is ayat ki tashreeh karte hue likhte hain: “Khulasa tul Kalam ye hai ke Huzoor Nabi e Kareem St tamam 
kaenaat, kul maqhlooq, ek ek zarra, ek ek qhatra, Allah ke siwa har shai ke liye raham farmane waale 
hain. Kisi raham karne waale ke liye 4 baate’n laazim hain:” 


1. Sabse pehle ye amr laazim hai ke raham karne waala zinda ho, murda naa ho. Kyou’nke murda raham 
nahi kar sakta wo khud raham ka taalib o mustahiq hota hai. Lehaza agar Huzoor St maaz allah zinda 
naa ho’n to rahmatullil a’alameen nahi ho sakte. Jab ayat e quraniya se Huzoor St ka rahmatullil 
a’alameen hona saabit ho gaya to Huzoor St ka zinda hona saabit ho gaya. 

2. Doosri baat ye ke sirf zinda hone se kisi par raham nahi kiya jaa sakta, jab tak raham karne waala 

marhoom ke haal ka aalim naa ho kyou’nke be-khabar kisi par kya raham karega. Ayat e quraniya ki 
raushni mein Huzoor St rahmatullil a’alameen hain to jab tak Huzoor (S) tamam alameen ka maa-siwa 
Allah jame’e kaenaat o maqhluqaat ko naa jaane’n aur jame’e oS; maa kaan wa maa yakoon 

ka ilm Huzoor St ko naa ho to is waqt tak Huzoor St rahmatullil a’alameen nahi ho sakte. Jab Huzoor 
St ka rahmatullil a’alameen hona saabit hai to tamam kaenaat ke ahwaal ka aalim hona bhi saabit ho 
gaya hai. 

3. Teesri baat ye hai ke sirf aalim hone par kisi par raham nahi kiya jaa sakta jab tak raham karne waal 
marhoom tak apni rahmat o nemat paho’nchane ki qudrat o iqhteyar naa rakhta ho. Isse maloom hua 
ke qudrat o iqhteyar ka hona bhi raham karne ke liye zaroori hai. Jab Huzoor St tamam maqhluqaat 
aur kul kaenaat ke liye a’alal itlaaq raahim hain to har zarra e kaenaat tak rahmat o nemat 
paho’nchane ki qudrat o iqhteyar bhi Huzoor St ke liye haasil hai. 

4. Chaho’nti baat ye hai ke sirf qudrat o iqhteyar se kaam nahi chalta. Kisi raham karne waale ke liye ye 
baat bhi zaroori hai ke raham karne waala marhoom ke qareeb ho ye baat to ek misaal ke zariye you’n 
samjhiye ke mislan aap 3 farlaang ke faasle par khade hain. Achaanak kya dekhte hain ke ek khoon- 
khaar dushman ne aapke muqhlis dost par hamla kar diya hai. Wo chalakar aapse raham ki darqhuwast 
karne lagaa, aap is madad ke liye daude aur khuloos e qalb se is par raham karne ke liye aage badhe. 

Magar aapke paho’nchne se pehle hi dushman ne isey halak kar diya. Abh ghaur kare’n aap zinda bhi 
hain aur is dost ko ba-chashm khud mulaheza bhi farma rahe hain iske haal se bhi waqif hain. Raham 
karne ki qudrat o iqhtiyar bhi aapko haasil hai, lekin apne iqhteyar se raham nahi kar sakte sirf is wajah 
se ke wo muqhlis dost aapse door hai aur aap isse door hain. Aap apni hayat, qudrat o iqhteyar ke 
bawajood bhi is par raham nahi kar sakte, maloom hua ke raham karne ke liye raahim ka marhoom ke 
qareeb hona bhi zaroori hai. 

Is ayat e quraniya se jab Rasool Allah St ke liye tamam jahano’n aur maqhluqaat ke har zarre ke liye 
raahim hona saabit hogaya to ye amar bhi waazeh ho gaya ke Huzoor e Kareem St apni ruhaaniyat o 
nooraniyat ke sath tamam kaenaat ke qareeb hain aur saari kaenaat huzoor ke qareeb hai, agar yaha’n 
ye shubha kiya jaae ke ek zaat tamam jahano’n ke qareeb kaise ho sakte hai ek fard kisi ek ke qareeb 
to hoga, iske alaawa baaqi sabse door hoga. 


182 Surah Ambiya 21: 107 


49 Ye kis tarha mumkin hai ke fard e waahed afraad e kaenaat mein har ek qareeb ho to iska jawab ye 
hai ke jin do (2) ke darmiyan nazdeeki maqsood hai. Agar wo dono kaseef ho’n to waqai aisa hi hoga 
ke fard e wahed afraad muqhtalif fiz zaman wal makan se baik waqt qareeb nahi hosakta. Aur dono 
lateef ho’n yaa dono mein se ek lateef ho to jo lateef hoga to baik waqt tamam maujudaat kaenaat 
ke qareeb ho sakta hai, jisme koi sharai yaa aqali istehaala laazim nahi aata. 

Is liye huzoor ka tamam afraad mumkinaat se qareeb hona bilkul waazeh aur raushan hai ke ham kaseef 
sahee lekin huzoor St to lateef hain lehaza huzoor ka ham se qareeb hona koi dushwar amal nahi. 
Awaaz ki lataafat ka ye haal hai ke jaha’n tak hawa jaa sakti hai, awaaz bhi waha’n tak paho’nch sakti 
hai. Lekin huzoor awaaz aur hawa se bhi ziyaada lateef hain, hua. Apne maqam e Mahmood se aagey 
nahi badh sakti aur awaz hawa se aage nahi jaa sakti. 

Lekin jaha’n awaaz aur hawa bhi naa jaa sakey, awaaz aur hua to kya, you’n kahiye ke jaha’n Hazrat 
Jibraeel ka bhi guzar naa ho sakey waha’n Huzoor St paho’nch jaate hain. Balkey jaha’n zamana 
aur makaan bhi naa paaya jaa saktey, waha’n bhi Huzoor St paae jaate hain. Yaqeen naa aae to shab 
e meraj ka waqea saamne rakh leejiye, jisse aapko hamare bayan ki poori tasdeeq ho jaaegi. Lehaza 
ek ayat se 5 masaael wazaahat ke sath saabit ho gae, yaane Huzoor St tamam aalamo’n ke liye rahmat 
farmane waale hain. 

Lehaza zinda hain aur tamam kaenat ke halaat o kaifiyaat ke aalim bhi hain aur sath hi har alam ke 
har zarre par apni rahmat aur nemat paho’nchane ki qudrat aur iqhteyar bhi rakhte hain. Iske sath 
tamam aalam ko muheet aur tamam kaenaat ki har shai se qareeb bhi hain. Nez aise roohani, noorani 
aur lateef hain ke jiski binaa par aapka kisi ek cheez ke qareeb hona doosri se baeed hone ko mustalzim 
nahi. Balkey baik waqt tamam afraad e aalam se yaksaa’n qareeb hain . 183 

Nez likhte hain: “Jab wo rahmatulil a’alameen hone ki wajah se rooh do (2) aalam hain to kis tarha 
mumkin hai ke aalam ka koi fard yaa jazu is rahmat e muqaddesa se khaali hojaae. Lehaza manna 
padega ke huzoor St rahmatulil a’aiameen hokar rooh e kaenaat hain aur aalam ke har zarre mein 
roohaniyat e muhammadiya ke jaiwe chamak rahe hain aurzahir hai ke aapki ye jalwagiri ilm o idraak 
aur nazar aur basar se moazza hokar nahi ho sakti”. 

“Kyou’nke roohaniyat o nooraniyat hi asal idraak aur haqeeqat e nazar o basar hai. Lehaza saabit ho 
gaya ke arsh se farsh tak tamam maqhiuqaat o mumkinaat ke haqaaeqh lateef a par Huzoor Nabi e 
Kareem St haazir o naazir hain, is mazmoon ko zahen nasheen karne ke baad ye amar khud ba-khud 
waazeh ho jaata hai ke uiama arefeen aur auiiya e kamiieen ne jo haqeeqat e muhammadiya ko 
tamam zarrat e kaenaat mein jaari o saari bataaya hai, inka asai yehi ayat e mubaaraka hai”. 184 

Qaraeen e Ikram! Seerat e Rasool ka adna taalib e iim bhi jaanta hai ke Kazmi Sahab ne jo kuch bhi bayan 
kiya hai, wo Muhammad bin Abduiaih ki sifaat nahi hain. Kazmi Sahab ka ye farmana ke ummat e 
muhammadiya ke nazdeek ye mar qhattai hai ke i^Lj yi JJilLji uj mein kaaf khitab se muraad 

Muhammad ur Rasool Allah St hain, bilkul durust hai. Magar kaun Muhammad ur Rasool Allah St? Ummat 
ke nazdeek Muhammad ur Rasool Allah St se muraad Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib hain. 
Sahaba Ikraam m aur Salaf e Saleheen mein se koi ek bhi isse muraad haqeeqat e muhammadiya nahi 
leta. Wo is ayat ka mat lab ye bayan karte hain. 

Aap poori insaniyat ke liye rahmat banakar behje gae hain. Jisne aapki boat ko qabool kiya aur eman le 
aaya, goya isne is rahmat ko qabool kar liye aur wo duniya o aqhirat ki saadato’n se hamkinaar hua aur 
aap inke liye bhi is maane mein rahmat hain, jinho’n ne aapke deen ko qabool naa kiya ke wo qaum e 


183 Maqalaat e Kaazmi: VI P99 184 Taskeen ul Khawaatir: P44 


50 nooh aur qaum e loot ki tarha bilkul tabah o barbad nahi kiye jaae’nge. Haqeeqat e Muhammadiya aur 
Wahdat ul Wajood jaise aqaaed se Sahaba Ikraam Tabaeen aur Salaf e Saleheen baree bain. 

Qurani ayaat ke hawaale se Rasool Allah St ka apni zaat ke liye aur doosro’n ke liye nafa o nuqsaan ka 
maalik naa hone ka zikr aur aapke aalim ul ghaib naa hone ke dalaael pehle bayan ho chuke hain. Aap St 
ki wafaat ka tazkirah Saheeh Bukhari ke hawaale se bhi ho chukka hai. Allah Ta’ala in hazraat ko quran 
o hadees par eman lane ki taufeeq de. Ameen 

9. Huzoor St Nabuwwat Se Pehle Quran Ka Him Jaante The: 

Mufti Ahmad Yaar Khan Naeemi Sahab ki tehreer mulaheza farmae’n: “Hamari is tehreer par baaz afraad 
ki taraf se ek shubha bhi ho sakta hai ke jab Rasool Allah St bila waasta Allah Ta’ala se sab kuch le sakte 
hain to phir inke aur Rab ke darmiyan Jibraeel ka waasta kyou’n rakah gaya aur wahee ka silsila kyou’n 
qaaem kiya gaya. Rab e Ta’ala farmata hai”: 

Hazrat Jibraeel Ne Ye Quran Aapke Dil Par ,1* > V,t , n, 'U 

Utaara. 185 ^ ^ l& * 4 ? 

“In ayaat se maloom hota hai ke jaise ham bila-waasta Rab se kuch nahi le sakte, aise hi Rasool bila- 
waasta isse kuch nahi le sakte. Wo hazraat ek aur rasool ke haajat-mand hain, jinhe’n shariyat ki zuban 
se rooh ul qudust yaa jibraeel kehte hain. Is liye quran e kareem ne Hazrat Jibarael aur inke ma’auneen 
farishto’n ko rasool bataya”. 

Is Subha ka Izaala: 

Is eteraaz ka jawab ya hai ke, wahee ki aamad aur Jibraeel ka Huzoorz St par aana qanoon ke ijraa 
ke liye hai, naa ke Rasool Allah St ke ilm ke liye. Rab e Ta’ala ne Huzoor St ko pehle hi sabkuch sikha 
padha kar bhej diya, magar qawaneen e ilaahi ka bando’n mein ijra is waqt hoga, jab ba-zariya e wahee 
qanoon naazil farmaya jaaega. Iske chand dalaael ye hain. Ek ye ke Rabbul A’aameen ne quran e kareem 
ki tareef is tarha farmai ye Quran parhezgaaro’n kaa haadi hai. Yaane Aye Mehboob St tumhara 

haadi nahi, turn to pehle hi hidayat yaafta ho, kahee’n A\ ^ naa farmaya ke ye quran aapke liye hidayat 
hai. 

Doosre ye ke nuzool e quran ka silsila Huzoor St ki umar shareef ke 40 saal ke baad shuru hua, magar 
huzoor ki 40 saala zindagi sidq o amaanat, raast guftaari o paakbaazi ka marqa thi. Hatta ke kuffar ne 
aapko jc- jJi jjU-a j oS ka khitab de rakha tha. Agar aapki hidayat nuzool e quran par mauqoof hoti to aapke 
ye 40 saal apen mahol ke mutabiq aam ahle arab ke mutabiq guzarte aur ahadees se bhi saabit hota hai 
ke aap is daraz muddat mein kufr o shirk to kya kabhi khel kood tamasho’n, sharab aur jhoot waghaira ke 
bhi qareeb naa gae. 

Teesre ye ke jab pehli wahee naazil hui to is waqt Sarkar ghaar e hira mein 6 maah se etekaaf, namaz, 
sajda o ruku wahgaira ibaadat mein mashgool the. Ghaur keejiye ke is zamane mein Huzoor St ye ye 
ibaadate’n kisse seekhi thee’n. 

Chaho’nte ye ke khayal kiya jaata hai ke Huzoor St ko namaz ka tohfa meraj ki raat la-makan mein 
paho’nch kar ataa hua aur meraj ke sawere fajar ki namaz naa padhaai gai. Zohar ke waqt se mutawaatir 
do (2) roz tak Jibraeel e ameen haazir hote rahe aur Huzoor St ko har waqt ki namaz padhaate rahe, tab 
namaz e panjgaana jaari ki gai. Magar ye bhi ghaur kiya ka meraj ki raat farsh se arsh par jaate hue Huzoor 


185 Surah Sha'ara 26:193-194 


51 3^i ne bait ul muqaddas mein saare ambiya e ikram ko namaz padhaai is tarha aap imam hue aur saare 
ambiya muqhtadi. Jinme baaz muezzin aur baaz maksar bane. 

Ghaur to karo, namaz lene jaan rahe hain, magar namaz padha kar jaa rahe hain aur kinko namaz padhai. 
Maau-shama ko nahi, balkey in ambiya ikram ko jo apni ummato’n ko namaz padhate, bataate aur sikhate 
rahe aur ye masla maloom hona chahiye ke namaz ka imam shara’an wo hota hai, jo tamam muqhtadiyo’n 
se ziyaada namaz ke masaael se waqif hota hai. 

Paa’nchwee’n ye ke Huzoor SS par waheeh ba-waasta e Jibraeel naa hoti thi. Wahee ka beshtar hissa 
wo hai, jo bila-waasta Jibraeel huzoor par ilqa hota tha, Rab e Ta’ala farmata hai: 

Hamare Mehboob Apni Khuwahish Se Kalam Nahi 

Farmate, Wo Sab Wahee e llaahi Hai, Jo Unki Taraf Ki <J-y-1/5 H a* u i 

Jaati Hai. 186 

Aur zaahir hai ke har kalam par jibraeel e ameen wahee lekar naa aate the. Allah Ta’ala farmata hai: 

Phir Hamare Mehboob Qareeb Se Qareeb Hue ^ jf J&p C>\j 5ll3 dS * 

Churtache Phir Do (2) Kamaano’n Mein Ho Gae, Phir 
Rab Ne Apne Bande Ko Wahee Ki Soki. 187 

Zaahir boat ye hai ke is qurb e khaas ke waqt jo waheeh ki gai, waha’n jibraeel e amaan ka guman o 
khayal bhi naa paho’nch saka. Ghanche ^Jf u ke wo chatke Lu ke baagh se bulbul sidrah tak inki boo se 
mehroom hain. Behrehaal ye manna hi padega ke Rabbul A’alameen aur Mehboob ke darmiyan janab 
Jibraeel e ameen ki aamad o raft aur wahee ka silsila ijra e qawaneen ke liye hai. Naa ke Nabi e Kareem 
ke mahez ilm ke liye. Warna phir jaise ham Huzoor ke ummati hain. Huzoor, Jibraeel ke ummati hue 
aur jaise ham Huzoor S ka klima padhte hain. Huzoor Jibraeel e ameen ka kalima padhe. iss 

Qaraeen e Ikram! 

Bukhari o Muslim mein wahee ke aghaaz ka qissa maujood hai, is qissa par ghaur farmaiye ye qissa Mufti Naeem 
Sahab ki ghalat fehmi ka behtareen izaala pesh kar raha hai: 

“Ummul Momineen Ayesha riwayat karti hain ke Rasool Allah 3^ ghar e hira mein the, ke aapke paas wahee 
lekar Jibraeel aae aur unho’n ne kaha: Padhiye. Aap ne farmaya: Maine padha likha nahi hoo’n. Aap 
farmae hain: phir Jibraeel ne mujhko pakad kar aisa bhee’ncha ke main be-taaqat ho gaya, phir mujhko chod 
diya aur kaha padhiye. Maine kaha ke main padha likha nahi hoo’n (kyou’nkar padhoo’n)’’. 

“Unho’n ne mujhko phir pakda aur doosri boat itna dabaaya ke meri taqat ne jawab de diya. Phir mujhko chod 
diya aur kaha padhiye, maine kaha (kaise padhoo’n) main padha likha nahi hoo’n. Unho’n ne phir mujhko pakda 
aur teesri martaba dabaaya, phir mujhko chodh diya aur kaha:” 

Padh Apne Rab Ke Naam Se, Jisne Paida Kiya.Jisne yfe fa jfc ^ fa fa ^jJl \)\ 

Insan Ko Khoon Ke Lothdey Se Paida Kiya. Tu Padhta 
Reh, Tera Rab Bade Karam Waala Hai. 189 

Pas ye ayat sunkar Aap pahad se laute, aapka dil (dark e maare) kaa’np raha tha. Aap S Khadeeja ke paas 
gae aur farmaya: Mujhko kapda udhaa do, mujhko kapda udhaa do. Aap S ko kapda udhaaya gaya, jab aapka dar 


186 Surah Najam 53: 3-4 

187 Surah Najam 53: 8-10 


52 


188 Rasaael e Naeemiya: P253 

189 Surah Alaq 96: 1-3 

T: Tarjuma Ahsan ul Bayan se liya gaya hai. jaata raha to Aap St ne Khadeeja se ye qissa bayan karke farmaya: Mujhe apni jaan ka dar hai. Khadeeja 4f& 
ne kaha: Hargiz nahi, Allah ki qasam, Allah aapko kabhi ruswa nahi karega. 

Phir wo Aap St ko Warqa bin Naufal ke paas le gaee’n, jo Khadeeja 4& ke chacha-zaad bhai the. Jahiliyyat mein 
esaai ho gae the, boodhey, zaeef hokar nabeena ho gae the. Aapne jo kuch dekha wo in se bayan kiya. Warqa bin 
Naufal ne kaha ke: Wo Allah ka farishta hai, jisko Alalh Ta’ala ne Musa par utaara tha, kaash main is waqt 
jawan hota, kaash main is waqt tak zinda rehta jab tumko tumhari qaum (apne shaher se) nikaal degi. Rasool 
Allah St ne farmaya: Kya ye mujhe nikaal de’nge. Warqa ne kaha: Haa’n (beshak nikaal de’nge) jab kabhi kisi 
shaqs ne aisi boat kahi, jaisi turn kehte ho, to log iske dushman ho gae . 190 

Rasool Allah St farmate hain ke: Main ek baar raaste mein jaa raha tha. Itne me maine asmaan se awaaz suni. 
Aankh uthakar oopar dekha to kya dekhta hoo’n ke wohi farishta, jo ghar e hira mein mere paas aaya tha, asmaan 
aur zameen ke darmiyan mein ek kursi par baitha hai. Main ye dekh kar dar gaya, apne ghar lauta, maine ghar 
waalo’n se kaha mujhko kapda udhaa do, mujhko kapda udhaado. 191 

Aur agar quran e hakeem ka nuzool sirf qawaneen e ilaahi ka bando’n mein ijra ke liye tha aur Aap St ko pehle hi 
se sab kuch sikha, padha kar bheja tha to in ayaat ka kya matlab hai? 

Aur Isi Tarha Hamne Aapki Taraf Apne Hukam Se Rooh 
Ko Utaara Hai, Aap Isse Pehle Ye Bhi Nahi Jaante The 
Ke Kitab Aur Eman Kya Cheez Hai? Lekin Hamne Isey 
Noor Banaya, Iske Zariye Se Apne Bando’n Mein Se Jisey 
Chahte Hain Hidayat Dete Hain, Beshak Aap Raah E 
Raast Ki Rehnumaai Kar Rahe Hain. 192 

Aapko To Kabhi Iska Khayal Bhi Naa Guzra Tha Ke Aapki 
Taraf Kitab Naazil Farmai Jaaegi, Lekin Ye Aapke Rab 
Ki Maherbaani Se Utra. Abh Aapko Hargiz Kafiro’n Ka 
Madadgaar Naa Hona Chahiye. 193 

Surah Najam ki jin ayaat ko Mufti Naeemi Sahab buniyad banakar likhte hain ke wahee ka beshtar hissa wo hai, jo 
bila-waasta Jibraeel , Huzoor St par ilqa hota tha. Iski tafseer Masrooq «!& ne Ayesha 4& se dariyaft ki. Ke Allah 
Ta’ala ka farman hai: 

Phir Hamare Mehboob Qareeb Se Qareeb Hue u {Jl *>•/£ jf 4 .IS Sl£S && & f 
Chunache Phir Do (2) Kamaano’n Mein Ho Gae, Phir 
Rab Ne Apne Bande Ko Wahee Ki Soki. 194 

Isse kaun muraad hai, to Ayesha 4k ne bataaya ke isse Jibraeel muraad hain. 195 

Ummul Momineen Ayesha 4& farmati hain ke jisne ye gumaan kiya ke Muhammad St ne apne Rab ko dekha hai, 
isne Allah Ta’ala par jhoot bandha aur sabse pehle maine Rasool Allah St se in ayaat ki tafseer poochi. To Aap St 
ne farmaya ke: “Isse muraad jibraeel hain, jinko maine sirf do (2) martaba inki asal soorat mein dekha”. 196 

Jab yaha’n bhi muraad Jibraeel 02 hain to iska matlab ye hai ke poora quran e majeed Jibraeel ‘$2 ke zariye 
naazil hua, Allah Ta’ala farmata hai: 


% U dJ'U O C^st y IfjJ dJJuij 

iUfj O liilip y y sUliA- 01-$,^1 


XodSjZ udi ot <±Jr Uj 


190 Saheeh Bukhari: H3; Saheeh Muslim: H160 

191 Saheeh Bukhari: H4; Saheeh Muslim: H161 

192 Surah Shoora 42: 52 

193 Surah Qasas 28: 86 


53 


194 Surah Najam 53: 8-10 

195 Saheeh Muslim: H177 

196 Saheeh Muslim: H179 Bila-shubha Ye (quran) Rabbul A’alameen Ka Naazil 
Karda Hai, Jisey Rooh Ul Ameen Lekar Aapke Dil Par 
Naazil Hua, Taakey Aap Daraane Waalo’n Mein Se Ho 
Jaae’n. 197 
Doosra masla meraj ko jaate hue Rasool Allah Si ka Ambiya ko namaz padhaana. Is par Mufti Naeemi Sahab ka 
ye kehna ke aap meraj par namaz lene jaa rahe the, magar namaz padhakar jaa rahe the, ghalat hai. Risaalat 
shuru hone ke baad sabse pehle jo hukam diya gaya, wo namaz ka hukam tha. Jibraeel Si ne tashreef laakar namaz 
aur wazu ka tareeqa bataaya. Subha o Shaam do-do (2-2) rakat namaz padhne ka hukam diya. Balkey islam ke 
ibtedaai dino’n mein namaz ke alaawa kisi ibaadat ka pataa nahi chalta. Meraj par to 5 namaz farz hui thi. 


lO.Tamam Ambiya Haqeeqat e Muhammadiya Se Faiz Lekar Apni ummat Ko Paho’nchate 
Rahe, Yaane Tamam Ambiya Ki Nabuwwat Aapki Nabuwwat Ke Waaste Se Hai: 

Muhammad ur Rasool Allah Si ko asal kaenaat aur Allah Ta’ala ke tamam fuyooz ka waasta qarar dekar in 
soofiya ne ye nateeja nikaala ke Aap Si ki nabuwwat biz zaat hai aur baaqi tamam ambiya ki nabuwwat 
bil-arz hai. Tamam ambiya Nabi Si ke tufaili hain, saare ambiya haqeeqat e muhammadiya se faiz lekar 
apni ummat ko paho’nchate rahe hain, is liye Muhammad Si Nabi ul Ambiya bhi hain, is nazariye ki tashreeh 
soofiya e deoband ki zubani suniye. 

Qasim Nanotwi Sahab likhte hain: “Abh suniye wasf e nabuwwat mein bhi yehi taqseem hai, kahee’n 
nabuwwat zaati hai aur kahee’n arzi hai. So Rasool Allah Si ki nabuwwat to zaati hai aur siwa aapke sab 
ambiya ki nabuwwat arzi hai, dalel naqali to iske liye ayat Si iij hai. Is liye ke sabki nabuwwat 

agar asli hai to phir sab masaawi ul aqhdaadm hain. Is soorat mein muqhtaza e hikmat hakeem mutlaq ye 
hona tha ke koi kisi ka taabe aur muqhtada naa hota”. 198 

Doosri jagah likhte hain: £uj to you’n samajh mein aata hai ke ism e aleem murabbi rooh 

muhammadi Si ho, is liye ke Surah Fatah mein itmaam e nemat khaas aapke liye hai. Aur Surah Maaeda 
mein SS agar-che khitab aam hai. Magar maqsood biz-zaat Aap Si hain aur sab aapke tufaili 
hain aur aap imam hain . 199 

Qasim Nanotwi Sahab ka aqeeda mulaheza farmaiye: 

“Tafseel is ijmaal ki ye hai ke mausoof bil-arz ka qissa mausoof biz-zaat par khatam hota hai. Jaise 
mausoof bil-arz ka wasf mausoof biz-zaaq se muktasib hota hai. Mausoof biz-zaat ka wasf jiska zaati hona 
aur (> su/iS x jjc. hona lafz biz-zaat hi ka mafhoom hai. Kisi ghair se muktasib aur musta’aar nahi hota 
misaal darker hai. To leejiye zameen ko hisaar aur dar o diwaar ka noor agar aftab ka faiz hai to aftaab 
ka noor kisi aur ka faiz nahi hai aur hamari gharz wasf e zaati hone se itni hi thi siwa isi taur Rasool Allah 
Si ki khatamiyat ko tasawwru farmaiye”. 

“Yaane aap mausoof ba-wasf e nabuwwat biz-zaat haina ur siwa aapke aur nabi e mausoof ba-wasf bil- 
arz. Auro’n ki nabuwwat aapka faiz hai, magar aapki nabuwwat kisi aur ka faiz nahi. Aap par silsila e 
nabuwwat khatam ho jaata hai. Gharz aap jaise nabi ul ummat hain, waise hi nabi ul ambiya bhi hain. 
Yehi wajah hai ke ye shahadat SS 1 ^ Si S aur Abmiya e ikram par eman lane aur aapke iqhtedar 
aur itteba ka ahed liya gaya hai”. 200 


197 Surah Sha'ara 26:192-194 199 Aab e Hayat: P153 

198 Aabh e Hayat: P252 200 Tehzeer un Naas: P4 


54 
Ek aur maqam par Qasim Nanotwi Sahab likhte hain: “Aur Ambiya it## Aap Si se faiz lekar apni ummato’n 
ko paho’nchate hain. Gharz beech mein waasta e faiz hain, mustaqii biz-zaat nahi... baaqi Ambiya bhi 
misi e aaina beech mein waasta e faiz hain. Gharz aur Ambiya mein jo kuch hai, wo ziii aur a’aks e 
muhammadi hai, koi zaati kamaai nahi”. m 

Qari Taiyyab Sahab likhte hain: 

“Aapka saia imtiyazi wasf ye hai ke aap noor e nabuwwat mein sab ambiya ke murabbi, inke haq mein 
musdar faiz aur inke anwaar o kamaai ki asai hain. Is liye asal mein Nabi aap hain aur doosre amibya t## 
asal se nahi, balkey aapke faiz se nabi hue hain... Huzoor ki shan mahez nabuwwat hi nahi nikalti, balkey 
nabuwwat baqash bhi nikalti hai, ke jo bhi nabuwwat ki iste’edaad paaya hua fard aapke saamen aagaya, 
nabi ho gaya. Isi tarha noor nabuwwat aaphi se aur aap hi par laut kar khatam ho gay a. Aur yehi shaan 
khaatim ki hoti hai ke isi se iske wasf e khaas ki ibteda bhi hoti hai aur isi par intehai bhi ho jaati hai. Is 
liye ham aapko wasf e nabuwwat ke lehaz se sirf Nabi hi nahi kahe’nge, balkey khaatim un nabiyeen 
kahe’nge. Ke aaphi par tamam anwaar e nabuwwat ki inteha hai”. 202 

Aqaaed Ulama e Deoband ki mashoor kitab Al Muhannad mein bhi saaf iqrar kiya hai ke baaqi tamam 
Ambiya f## ki nabuwwat aapki nabuwwat ke waaste se hai. 

Shah Abdul Haq Mohaddis Dahelwi apne risaala At Taleef Qalb Al Aleef Bi Kitabah Fehris at Tawaleef mein 
is tarbiyat ki is tarha tashreeh karte hain, “saare paighambar neeche utarkar Huzoor ke madrasa mein 
haazir hue aur aapke maktab mein shagird bane. Hare k nabi ne ilm ki ek kitab aur deen ka ek ek baab 
huzoor se padha. Waha’n se faarigh hokar duniya ko faiz dene ke liye masnad e nabuwwat par jagazee’n 
hue aur allah ke ahkaam ki maqhlooq ko taleem di aur in rasoolo’n mein sabse pehle adam the, jo walid 
hone ke bawajood apne sacche farzand ke madrasa mein ba-adab do (2) zaanu baithe. Tamam zubane aur 
cheezo’n ke naam huzoor se seekhe, phir khilafat e ilaahiya ki masnad par jaa-gazee’n hue aur malaaeka 
muqarribeen ki taleem o tarbiyyat farmane lagey. Jisse Hazrat Adam ka haq e ustadi saare farishto’n par 
saabit hua aur aqhir kaar inke masjood ban gae”. 203 

Muhammad Manzoor Nomani Sahab is baat ko you’n bayan karte hain: “Aap nabi biz-zaat hain aur doosre 
ambiya t## bil-arz”. Is istelah mein sirf Maulana Nanotwi hi munfarid nahi hain. Balkey bahot se agley 
ulama mohaqqeqeen bhi iski tasreeh farmate hain. Inki ibaarat naqal karke ham kitab ko zaqheem banaane 
ki zaroorat nahi samajhte. Kyou’nke khud Ahmad Raza Khan Barailwi ne bhi is masla ko is tarha likh diya 
hai ke iske baad kisi doosre ki ibaarat naqal karne ki zaroorat hi nahi rehti. 

Faazil e Barailwi apne risaale Jazallahu A’adwah ke page 23 par likhte hain aur nusoos e mutawaaterah, 
auliya ikram o aimma e azzam o ulama e a’alaam se mubarhan ho chukka ke na’at e qaleel yaa kaseer, 
sagheer yaa kabeer, jismani yaa roohani, deeni yaa duniyawi, zaaheri yaa baatini, roz e awwal se abh tak 
aur abh se qiyamat tak, qiyamat se aqhirat tak, aqhirat se abad tak, momin yaa kafir, mute’ee yaa faajir, 
malak yaa insan, jin yaa haiwan, balkey tamam maa-sia Allah mein jisey jo kuch mili yaa milti hai, yaa 
milegi unhee’n ke hatho’n mein bate aur bat-ti hai aur bategi ye sar al wajood aur asal wajood, 
khalifatullah a’azam wali nemat e aalam hain 204 

Faazil e Barailwi ki is ibaarat se maloom hua ke aalam mein jo kuch nemat ruhaani yaa jismani, deeni yaa 
duniyawi, zaaheri yaa batini kisi ko mili hai, wo aap hi ke dast e karam ka nateeja hai aur choo’nke 
nabuwwat bhi ek a’ala darja ki roohani nemat hai, lehaza wo bhi doosre Ambiya t## ko aapke waaste se 


201 Tehzeer un Naas: P2 8 203 Risaala Noor az Mufti Ahmad Yaar Gujrati 

202 Aftaab e Nabuwwat: P8 1 204 Risaala Jazallahu A'adwah az Ahmad Raza: P23 


55 mill hai. Isi haqeeqat ka naam Nanotwi Sahab ki istelah mein khatmiyat e zaati aur khatmiyat e martabi 
hai 208 


11. Agar Bil-farz Baad Zamana e Nabawi Koi Nabi Paida Ho To Phir Bhi Khatamiyyat e 
Muhammadi (khatam e nabuwwat) Mein Kuch Farq Naa Aaega: 

Khatam e Nabuwwat ke is tabdeel shuda mafhoom ki buniyad par Qasim Nanotwi Sahab likhte hain: “Itlaaq 
khatm is boat ko muqhtaza hai ke tamam Ambiya ka silsila e nabuwwat aap par khatam hota. Ye jaisa ke 
ambiya e guzishta ka wasf e nabuwwat mein aapki taraf mohtaj hona saabit hota hai aur aapka is wasf 
mein kisi ki taraf mohtaj naa hona. Isme ambiya e guzishta ho’n yaa koi aur is tarha agar farz keejiye 
aapke zamane mein bhi is zameen par yaa kisi aur zameen par yaa asmaan mein koi nabi ho to wo bhi is 
wasf e nabuwwat mein aapka mohtaj hoga” 206 

Doosri jagah likhte hain: “Gharz iqhtetam agar baae’n maane tajweez kiya jaae, jo maine arz kiya to 
aapka khaatim hona ambiya e guzishta hi ki nisbat khaas naa hoga. Agar bil-farz aapke zamane mein bhi 
kahee’n aur koi nabi ho jab bhi aapka khaatim hona ba-dastoor baaqi rehta hai”. 207 

“Haa’n agar khaatmiyat ba-maane ausaaf e zaati ba-wasf e nabuwwat leejiye, jaisa ke is aajiz ne arz kiya 
hai. To phir siwaa e Rasool Allah St aur kisi ko afraad e maqsood bil-khaq mein se mumaasil e nabawi St 
nahi keh sakte. BAlkey is soorat mein faqat ambiya ki afraad e kharji par aapki fazeelat saabit ho jaaegi. 
Balkey agar bil-farz baad zamana e nabawi St koi nabi paida ho to phir bhi khatmiyat e muhammadi mein 
kuch farq naa aaega”. 208 

Ye gumrah aqaaed naa quran e hakeem ki kisi ayat se saabit hain, naa Rasool Allah St ke farman se. Hatta ke 
Sahaba Ikraam ms aur Aimma e Ahle Sunnat in nazariyaat se baree the, soofiya ke in nazariyaat ka rad Quran e 
Majeed jagah jagah farma raha hai: 


Aap Keh Deejiye! Ke Main Koi Anokha Paighambar To 
Nahi. 209 

Aur Muhammad St Sirf Rasool Hi Hain, Inse Pehle Bahot 
Se Rasool Guzar Chuke Hain. 210 


jijji <ji &l $ 


Yaane jis tarha mujhse pehle bahot se rasool aa chuke hain, main bhi inhi jaisa ek rasool hoo’n. Ye ayat inke 
tamam khud-saqhta nazariyaat ka rad kar rahi hai. 

Agar tamam Rasool Muhammad ur Rasool Allah St ke shagird hain aur unho’n ne deen ka baab aapse padha hai 
to inke halaat se aap be-khabar kaise ho sakte hain? Allah Ta’ala farmata hai: 


Aur Baaz Rasoolo’n Ke Halaat Hamne Aapse Bayan Kiye 
Aur Baaz Rasoolo’n Ke Halaat Hamne Aapse Bayan Nahi 
Kiye. 211 


Qasim Nanotwi Sahab ne khatam e nabuwwat ke mafhoom hi ko badal diya. Yehi wajah hai ke Mirza Ghulam Ahmad 
Qadiyani ke hawaari Mirza ki jhooti nabuwwat ke suboot mein Qasim Nanotwi Sahab ki ibaarat pesh karte hain. 
Allah Ta’ala ham sabko haq par chalne aur baatil se bachne ki taufeeq de. Ameen 


.Alia.1 bUaU (Jialjil Ujij 4c.lA I ijl jjlj Uji Sill 

.jlSjli i&i i i jVX i n ~ i. .. 4 ,i ^ :~\ 3 4J1 j ^it~_ iiii ^^^ 


205 Faisla Kun Munazerah az Manzoor Nomani: P56 

206 Tehzeer un Naas: P12 

207 Tehzeer un Naas: P13 

208 Tehzeer un Naas: P24 


209 Surah Ahqaf 46: 9 

210 Surah Al Imran 3: 144 

211 Surah Nisa4: 164 


56 
Transliterators Notes: 


Name of the Book 
Author of the Book 
Nazar e Saani 
Translitrator of the book 
[to roman English]: 


Hubbe Rasool Ki Aaadh Mein Mushrikaana Aqaaed 
Dr. Syed Shafeeq ur Rahman Hafizahullah 
Shaikh Asadullah Usman Hafizahullah 

Rehan Syed Barey 


Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatahu, 

The Eman of Muslim will be considered as complete and perfect when he loves Prophet Muhammad the most 
because He said: “No one of you truly believes until I am dearer to him than his father, his son, himself and all the 
people”. (Bukhari 6t Muslim). 

In our life on many occasions, we find that many of the people doing shirk (associating partners with Allah) 
sometimes through the Prophet, sometimes Angels of Allah & many times the Auliya, Saleheen. The ignorant 
people, what they do is they take the creations of Allah and raise them higher than their actual position awarded 
by Allah (this is Ghuloo). 

In this book, Dr. Syed Shafeeq ur Rahman hafizahullah has identified almost all types of Ghuloo practiced by the 
Muslims in the name of Love of Prophet Muhammad. In sha Allah, after completing the book the reader will not 
only become aware of those practices and but also will know why Islam prohibits them. 

I have tried my best to use the most suitable and easiest words for the transliteration. For ease of understanding, 
I have translated meanings of some difficult words by using T: (in reference). All meanings were taken from Feroz 
ul Loghat. The Arabic text of the Quranic Ayaat has been taken from the website http://quran.ksu.edu.sa/ and 
the remaining Arabic text, which includes Ahadees (matan and sanad), Athaar and Aqwaal were manually typed 
from the Urdu pdf book. 


Despite doing a double check, if anyone finds any mistake or has any suggestion which might make this 
transliteration better, then please inform me at rehan.hse@live.com . 


Having read this book, if you deem it worth forwarding or sharing, please do so. If it motivates even a single person 
to come firmly on the track of Quran and Sunnah, I would consider all my efforts successful. 

For more books in roman, please click the link below. 

https://archive.Org/details/@rehan syed barey 

Taalib e dua 
Rehan Syed Barey 

May 19 th , 2020 - Ramzan ul Mubarak 26 th , 1441 
Riyadh, Saudi Arabia 


57